واکاوی تجربه زیسته استادان دانشگاه فرهنگیان از کلاس‌های آموزش مجازی در وضعیت کرونایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه آموزش علوم تربیتی، دانشگاه فرهنگیان

2 گروه آموزشی زبان و ادبیات عربی، دانشگاه تهران

10.61838/irphe.29.1.4

چکیده

 پژوهش حاضر با هدف واکاوی تجربه زیسته استادان دانشگاه فرهنگیان از کلاس‌های آموزش مجازی در وضعیت کرونایی و با رویکرد کیفی و روش پدیدارشناسی انجام شد. مشارکت‌کنندگان در این پژوهش اعضای هیئت ‌علمی مشغول به تدریس در مناطق ده‌گانه دانشگاه فرهنگیان سراسر کشور و از نزدیک درگیر آموزش مجازی در وضعیت کرونایی بودند. انتخاب نمونه مورد مطالعه با استفاده از رویکرد «هدفمند» و با روش انتخاب صاحبنظران «کلیدی» و استفاده از معیار اشباع و مصاحبه عمیق با 17 نفر انجام شد. داده‌های به‌دست‌آمده با استفاده از روش کدگذاری موضوعی تجزیه‌وتحلیل و یافته‌ها در قالب کدهای باز، محوری و گزینشی سازمان‌دهی شد. از مجموع یافته‌های این پژوهش 102 کد باز، 23 کد محوری و
6 کد گزینشی در زمینه تجربه زیسته استادان دانشگاه فرهنگیان از کلاس‌های آموزش مجازی در وضعیت کرونایی دسته‌بندی شدند. نتایج پژوهش نشان داد که بر اساس تجارب زیسته استادان کلاس‌های آموزش مجازی با وضعیت کرونایی در مؤلفه‌های سطح توانمندی و مهارت فنی استادان، نحوه ارائه محتوا، اداره کلاس، نحوه ارزشیابی و تعاملات عاطفی میان استادان و دانشجویان چالش‌هایی وجود دارد؛ بخشی از این چالش‌ها و موانع به سطح دانشگاه فرهنگیان، برخی به استادان و برخی هم به دانشجویان مربوط می­شود. می‌توان نتیجه گرفت که برگزاری کلاس‌های آموزش مجازی در وضعیت کرونایی در دانشگاه فرهنگیان با تهدیدهایی نظیر مدیریت ضعیف کلاس، جدی و واقعی نبودن ارزشیابی، کم‌تحرکی دانشجویان، ضعف تعاملات اجتماعی و ضعف زیرساخت‌ها (سرعت اینترنت و مشکلات سامانه) مواجه بوده است. از فرصت‌های برگزاری کلاس‌های آموزش مجازی می‌توان به کاهش استرس، انعطاف‌پذیری زمان و مکان، صرفه‌جویی در زمان و هزینه‌ها، آشنایی بیشتر با فناوری و انعطاف‌پذیری و پویایی در برگزاری کلاس‌ها اشاره کرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Analysis of the Lived Experiences of Farhangian University Instructors on Virtual Education Classes During the Covid Time

نویسندگان [English]

 • ali sohbatlo 1
 • alibagher taheriniya 2

1 Department of Educational Sciences, Farhangian University

2 Department of Arabic Language and Literature, Faculty of Literature and Humanities, University of Tehran

چکیده [English]

The current research was conducted with the aim of analyzing the lived experiences of Farhangian University instructors on virtual education classes during the Covid time using a qualitative approach and phenomenological method. The participants of this research were faculty members teaching in ten regions of Farhangian University across the country, and they were closely involved in virtual education. The selection of the research sample was done using a "purposive" approach and the method of selecting "key" experts and using saturation criteria and in-depth interviews with 17 people. The obtained data were analyzed using thematic coding method and the findings were organized in the form of open, central and selective codes. From the total findings of this research, 102 open coding, 23 central coding and 6 selective coding were categorized in the context of Farhangian University instructors' lived experience of virtual education classes in the Corona situation. In general, the results of the research showed that based on the lived experiences of the instructors of virtual education classes during the Covid time, there were challenges in the components of the level of competence and technical skill of the instructors, the way of presenting the content, the management of the class, the way of evaluation and the emotional interactions between instructor and students.  Some of these challenges and obstacles were related to the Farhangian University, some were related to instructors and some were related to students. In general, it can be concluded that holding virtual education classes in the Corona time in Farhangian University was faced with such challenges as poor class management, seriousness and lack of real evaluation, lack of student participation, weak social interactions and weak infrastructure. In addition, the opportunities of holding virtual education classes can reduce stress, flexibility of time and place, saving time and money, more familiarity with technology and flexibility and dynamism in holding classes.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Lived experience
 • professors
 • Farhangian University
 • virtual education
 • Covid-19
 1. Azizi, F., Mohammadi Belbanabad, Z., & Bagheri, H. (2021). A aurvey of the living experiences of professors and students in virtual classes during COVID-19: A case study of Kurdistan University. Journal OfIranan Cultural Research,14 (3),119-149.
 2. Bagheri, K. (2020). The rotating triangle of me-you-it: Corona educational attitudes. The 4th Scientific Virtual Conference on Corona Human-Social Dimensions. Institute of Humanities and Cultural Studies.
 3. Bazargan, K. (2021). Relationship between Students’ Readiness for e-Learning, Learner Satisfaction and Student Performance: The case of a post-graduate education program. Quarterly Journal of Research and Planning in Higher Education, 27 (3), 113-141[in Persian].
 4. Bevins, F., Bryant, J., Krishnan, C., & Law, J. (2020). Coronavirus: How should US higher education plan for an uncertain future? (M. Sheikhan, Trans.In Collection of International Reports on Higher Education and Coronavirus Crisis, Tehran, Iran: Institute for Social and Cultural Studies.
 5. Bubou, G.M., et al. (2020). Individual innovativeness, self-efficacy and e-learning readiness of students of Yenagoa study centre, National Open University of Nigeria. Journal of Research in Innovative Teaching & Learning, Open Access, 13 (ahead of print) Retrieved on 10-1-2021 from https://www.emerald.com/insight/2397-7604.htm.
 6. Burgess, S., & Sievertsen, H. (2020). Schools, skills, and learning: The impact of COVID-19 on education. (No. 5), Tehran, Iran: Institute for Social and Cultural Studies of Ministry of Science, Research and Technology [in Persian].
 7. Chung, E., Noor, N.M., & Vloreen, N.M. (2020). Are you ready? an assessment of learning readiness among university students. International J. of Academic Research in Progressive Education and Development, 9(1),301-317.
 8. Cilesiz, S. (2020). Making meaning through lived technological experiences. In Phenomenological Inquiry in Education (pp. 148-160), Routledge.
 9. Cooper, R. (2004). E-learning in the world. London: Falmer.
 10. Doe, R., et al. (2017). Assessing online readiness of students. Online Journal of Distance Learning Administration, XX (1), Retrieved on 25.7.21from
 11. Eskandari, F., & Mohammadi Parchestan, R. (2020). Higher Education and Corona Crisis. International Conference on New Research in Psychology, Social Sciences, Educational Sciences.
 12. Habibi, E. (2020). How the higher education system of the MENA countries is facing the corona virus crisis, in the collection of. Tehran: Institute of Social Cultural Studies, Ministry of Science.
 13. Haji, J., Mohammadi Mehr, M., & Muhammad Azar, H. (2021). Describing the Problems of virtual Education via Shad application in Corona Pandemic: This is a phenomenological study. Information and Communication Technology in Educational Sciences, 43, 174-153.
 14. Jowkar, A. (2007).Information Resources as a Supporting System in Electronic Education: Electronic Students of Shiraz University as a Case Study. Quarterly Journal of Research and Planning in Higher Edu, 13(1), 91-112
 15. Khan, B. H. (2004). People, process and product continuum in e-learning: The elearning P3 model. Educational Technology,44(5), 33-40.
 16. Khaniki, H. (2020). Education in Quarantine and Quarantine of education, Retrieved from Rab site to; https://rabnews.ir/13638.
 17. Miliszewska, L., & Rhema, A. (2010). Towards e-learning in higher education in Libya. Informing science and Information Technology, 7(1), 423- 437.
 18. Mirzaei, H. (2020). A study on the socio-cultural dimensions of the Crohn's virus crisis in Iran. Tehran: Institute of Social Cultural Studies, Ministry of Science, Research and Technology [in Persian].
 19. Montazer, G. (2019). Levels of Readiness for e-Learning. Farhangian University Webinar. Retrieved on 20.2.2020. from fcu.ac.ir/fa/164963.
 20. Mozaffaripour, & Khodadust, M. (2022). The Experience of Teacher Training Students on the Reductionand Amplification Aspects of Technology inElearning with a Post-phenomenological Approach. Journal of Higher Education Curriculum Studies, 13(25), 57 -87.
 21. Musapur, N. (2020). Influencing culture building from the educational system: Corona effects on understanding the value of structures. The 4th Scientific Virtual Conference on Corona Human-Social Dimensions. Institute of Humanities and Cultural Studies.
 22. Ong, P. (2004). A descriptive study to identify deterrents to participation in employer-provided e-learning. Unpublished Doctoral Dissertation, Capella University, Degree PhD.
 23. Poursharifi, H. (2020). A Psychological Look at Corona, Challenges and Opportunities, the Third Scientific Conference of the Virtual Social-Human Corona Conference. Institute of Humanities and Cultural Studies.
 24. Sadeghzadeh, A. (2020). The Corona event; a clear evidence of the priority given to the rational aspects of Hayat Tayyeba in the Islamic education system. The 4th Scientific Virtual Conference on Corona Human-Social Dimensions.
 25. Saeed, N., Zare, H., Moosapour, N., Sarmadi, M., & Hormozi, M. (2011).The Study of Relationship between Students’Cognitive and Meta-cognitive Strategies and Interactions in Virtual Education with Academic Achievement. Quarterly Journal of Research and Planning in Higher Education,16(4),73-96
 26. Turani, H. (2020). Post-program in post-corona, the necessity of education today (based on the strategic radar model). Journal of Educational Psychology, 16 (55), 105-117.
 27. Watkins, R., et al. (2004). Assessing readiness for e-learning. Performance Improvement Quarterly, 17(4), 66-79.
 28. Yilmaz, R. (2017). Exploring the role of e-learning readiness on student satisfaction and motivation in Flipped Classroom. Computers in Human Behavior, 70, 251-260.
 29. Yu, T. (2018). Examining construct validity of the student online learning readiness (SOLR) instrument using confirmatory factor analysis. Online Learning Journal, 22(4), 277-288. doi:10.24059/olj.v22i4.1297.