مسئولیت اجتماعی دانشگاه ها در مقابل بحران کرونا (کووید 19)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی

10.52547/irphe.28.3.217

چکیده

شیوع و تداوم ویروس همه‌گیر کرونا، مردم و دولت را با روزهای سخت و سهمگینی مواجه کرد. در این مدت خسارت‌ها و زیان‌های جبران‌ناپذیری بر کشور تحمیل ‌شد. دانشگاه­ ها به‌عنوان نهاد علمی و مردمی در وقوع بحران­ ها، در کنار دولت­ ها نقش هادی، راهنما، آگاه‌کننده و تسهیل‌کننده را دارند و وظایف خود را در قالب مسئولیت اجتماعی انجام می­ دهند. هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی مسئولیت اجتماعی دانشگاه ­ها در زمان بحران به ­ویژه بحران کرونا بود تا ضمن تبیین ابعاد مسئولیت اجتماعی، شاخص‌ها و اقدامات و فعالیت نمونه انتخاب ‌شده از دانشگاه­ های ایران بررسی و تحلیل شود. این پژوهش اکتشافی از نظر هدف توسعه­ ای و از نظر روش تجربی و از دید صبغه پژوهش کیفی بود. ابزار جمع‌آوری اطلاعات مطالعات کتابخانه ­ای و بررسی سایت دانشگاه­ ها و روش غالب در این پژوهش اسنادی بود. برای روایی و تقلیل داده ­ها در دو مرحله از دیدگاه 15 نفر از اعضای هیئت علمی و خبرگان استفاده و 15 دانشگاه بررسی شد. یافته ­ها نشان داد که دانشگاه ­ها هرکدام عملکرد­های متفاوتی را از نظر ابعاد و عناصر مسئولیت اجتماعی داشته‌اند که اطلاع از این ابعاد و مقایسه کارکرد هرکدام از آنها می ­تواند راهگشای اقدامات اساسی و جهت‌گیری‌های دانشگاه­ ها باشد. ابعاد یادشده شامل بعد آموزشی (شامل فعالیت­ های دانشجویی، فعالیت­ های ارتباطی و فعالیت ­های آموزشی)، بعد شناختی (شامل طرح‌های نوآورانه در تولید محصول متناسب با بحران کرونا، فعالیت­ های پژوهشی و تولید علم و دانش‌افزایی)، بعد قانونی (شامل وضع قوانین متناسب با شرایط بحران کووید 19)، بعد بشردوستانه (شامل حمایت از قشرهای آسیب‌دیده و همکاری با سایر مراکز در مبارزه با کووید 19)، بعد اخلاقی (شامل ارائه اطلاعات و توجه به ذینفعان) و بعد اطلاع‌رسانی (شامل بالا بردن آگاهی و اطلاع‌رسانی در زمینه پیشگیری، کنترل و مدیریت کرونا ویروس) بود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Social responsibility of universities in the face of the Coronavirus crisis (COVID-19)

نویسندگان [English]

 • Ali Jahangiri
 • shahla heydarbeygi
 • Sepideh Vafayi

IMPS.

چکیده [English]

The spread and continuation of the Corona virus has faced the people and the government with hard and terrible days. During this period, irreparable damages and losses were imposed on the country. In this regard, universities, as a scientific and popular institution, play a leading, guiding, informing and facilitating role in the occurrence of crises alongside governments, and they perform their duties in the form of social responsibility. The main purpose of this study was to investigate the social responsibility of universities in times of crisis, especially the Corona crisis in order to explain the dimensions of social responsibility, indicators and measures, and examine and analyze sample' activities selected from Iranian universities. A qualitative method was chosen for the present exploratory research. The data collection tool in the present study was library studies, reviewing the websites of universities. In order to validate and reduce the data, two steps were used from the perspective of 15 faculty members and expert, and  data on 15 universities. The findings showed that each of the universities had different functions in terms of the dimensions and elements of social responsibility, and knowing these dimensions and comparing the functions of each of them can open the way for the basic actions and orientations of the universities.   The dimensions comprised: educational dimension (including student activities, communication activities and educational activities), cognitive dimension (including innovative plans in the production of products suitable for the Corona crisis, research activities and the production of science and knowledge enhancement) the legal dimension (including the establishment of laws appropriate to the conditions of the Covid-19 crisis), the humanitarian dimension (including the support of the affected groups and cooperation with other centers in the fight against Covid-19), the ethical dimension (including the provision of information and attention to the beneficiaries) and the informing dimension (including raising awareness and providing information in the field of prevention, control and management of the Corona virus.
 

کلیدواژه‌ها [English]

 • Corona virus and society
 • crisis
 • social responsibility
 • university social responsibility
 1. Alavi, S., Ghafouri, F., & Henry, H.B. (2020). Identify the dimensions of social responsibility of famous athletes. Sports Management Studies, 12(59), 153-176 [in Persian].
 2. Baradaran Haghir, M., Nourshahi, N., & Roshan, A.R. (2019). The concept of university social responsibility in Iran. Quarterly Journal of Research and Planning in Higher Education, 25(3), 1-26 [in Persian].
 3. Bokhari, A.A. (2017). Universities’ social responsibility (USR) and sustainable development: A conceptual framework. SSRG International Journal of Economics and Management Studies (SSRG-IJEMS), 4(12), 16-8.‏
 4. Branco, M.C., & Rodrigues, L.L. (2006). Communication of corporate social responsibility by Portuguese banks: A legitimacy theory perspective, Corporate Communications. International Journal, 11 (3), 428-232.
 5. Carroll, A. (1979). A three-dimensional conceptual model of corporate performance. Academy of Management Review, 4(4), 497- 505.
 6. Chitsaz, M.J. (2020). Challenges and analysis. Scientific and Technical Quarterly Journal of Social Impacts Assessment. Second Issue. Special issue on the consequences of coronavirus outbreak. pp. 151 -162 [in Persian].
 7. Dagilienė, L., & Mykolaitienė, V. (2015). Disclosure of social responsibility in annual performance reports of universities. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 213, 592-586.
 8. Djaballah, M., Hautbois, C., & Desbordes, M. (2017). Sponsors’ CSR strategies in sport: A sensemaking approach of corporations established in France. Sport Management Review, 20(2), 211-225.
 9. Ebrahim, A., & Buheji, M. (2020). A pursuit for a ‘holistic social responsibility srategic framework’ addressing COVID-19 pandemic needs. American Journal of Economics, 293-304.
 10. Elise Ramstad, H. (2008). Innovation generating model-simultaneous development of work organization and knowledge infrastructure, 37-47.
 11. Farahati, M. (2020). Psychological consequences of the coronavirus outbreak in the community. Journal of Social Impact Assessment. (2). Special issue of the consequences of the corona outbreak. pp. 208-225 [in Persian].
 12. Farhadi Rad, H., Parsa, A., Shahi, S., & Bahrami, M. (2020). Identifying and analyzing the social responsibilities of the university. (21), 45-33 [in Persian].
 13. Ghasemnejad, Kh., Jazini, A.R.; Muhammad Moghaddam, Y., & Hendiani, A. (2019). The model of social responsibility of organizations in crime social prevention. Disciplinary Management Quarterly Journal, 14 (1), 32-9 [in Persian].
 14. Gallardo‐Vázquez, D., Folgado‐Fernández, J.A., Hipólito‐Ojalvo, F., & Valdez‐Juárez, L.E. (2020). Social responsibility attitudes and behaviors influence on university students’ satisfaction. Social Sciences, 1-21.
 15. Geva, A. (2008). Three models of corporate social responsibility: Interrelationships between theories, research.
 16. Gonzalez, A.B., Martín, F.D., Rodríguez, G.C., & Román, C.P. (2020). Contribution of social responsibility to the work involvement of employees. Corp Soc Responsib Environ Manag, 1-11.
 17. Habibi, N., Vazifeh Doost, H., & Jafari, P. (2016). Components of promoting social responsibility in Islamic Azad University. Quarterly Journal of Research and Planning in Higher Education, 22 (2), 125-145 [in Persian].
 18. He, H., & Harris, L. (2020). The impact of Covid-19 pandemic on corporate social responsibility and marketing philosophy. Journal of Business Research, 1-28.
 19. Huang, Y.F., & Do, M.H. (2021). Review of empirical research on university social responsibility. International Journal of Educational Management.
 20. Idowu, S.O., Vertigans, S., & Burlea Schiopoiu, A. (2017). Corporate social responsibility in tmes of crisis. Springer: Cham, Switzerland.
 21. Katsoulakos, P., & Katsoulakos, Y. (2006). A multi-dimensional view of corporate responsibility, 4CR working papers.
 22. Lantos, G.P. (2002). The ethicality of altruistic corporate social responsibility. Journal of Consumer Marketing, 19(3), 205-230.
 23. Lines, K.V., Servaes, H., & Tamayo, A. (20177). Social capital, trust, and firm performance: The value of corporate social responsibility during the financial crisis. The Journal of Finance, 72(4), 1785-1824.
 24. Al-Hosan, M., Amani, M., AlRajeh, M., Nawal, A., & Arnout, B. (2020). The role of university teaching staff members in cognitive awareness and raising the level of health protection, value, and moral of students through the COVID-19 Journal of Public Affairs, 1-13.
 25. Rujirutana, M., & Yaowalak, P. (2011). A model of customer loyalty and corporate social responsibility. Journal of Services Marketing, 25(2), 122-133.
 26. Mehta, S.R. (2011). Corporate social responsibility (CSR) and universities: Towards an integrative approach. International Journal of Social Science and Humanity, 1(4).
 27. Sánchez, V.M., Segura, E.A., Ureña, L.J.B., & Moreno, V.M. (2020). Examining the research evolution on the socio-economic and environmental dimensions on university social responsibility. International Journal of Environmental Research and Public Health, 1-30.
 28. Shafaei Yamchloo, T., Abili, KH., & Faramarz Gharamaleki, A. (2016). Study of recognizing the status of university social responsibility based on the Wallis model based on the views of faculty members (Case: University of Tehran). Iranian Journal of Higher Education, 8 (4), 79-102 [in Persian].
 29. Shah Hoseini, M.A., & Arabloy Moghaddam, S. (2015). Corporate social responsibility: A comprehensive approach. Tehran: Tehran University Press [in Persian].
 30. Sunardi (2019). University social responsibility, university image, and higher education performance. Indonesian Management and Accounting Research , 18, 62-78.
 31. Tench, R., Bowd, R., & Jones, B. (2007). Perceptions and perspectives: Corporate social responsibility and the media. Journal of Communication Management, 11(4), 348-370.
 32. Vallaeys, F. (2013). Defining social responsibility: A matter of philosophical urgency for universities. Article in Global university network for innovation (GUNi).
 33. Vallaeys, F. (2008). University social responsibility: A mature and responsible definition. Higher Education in the World.
 34. Vázquez, J.L., Aza, C.l., & Lanero, A. (2014). Are students aware of university social responsibility? Some insights from a survey in a Spanish university. International Review on Public and Nonprofit Marketing, 11, 195-208.
 35. Visser, W. (2010). The age of responsibility: CSR 2.0 and the new DNA of business. Journal of Business Systems, Governance and Ethics, 5(3), 7.

Zhu, D., & Tan, K.H. (2008). Issues and challenges of CSR practices in textile industry: An empirical study in Suzhou, China. Management and Enterprise Development Journal, 5(6), 759-779.‏