نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه علامه طباطبائی

10.52547/irphe.28.3.1

چکیده

هدف پژوهش حاضر فهم و تبیین عوامل و صلاحیت‌های مؤثر بر عملکرد گروه ­های آموزشی دانشگاه در جامعه‌ شبکه‌ای بود که با رویکرد میان‌رشته‌ای در حوزه‌ مدیریت آموزشی و علوم ارتباطات انجام شد. روش پژوهش کیفی و از نوع مطالعه موردی بود. مدیران گروه‌های آموزشی دانشگاه علامه طباطبایی تهران میدان این مطالعه برای جمع‌آوری داده‌ها بودند. از روش نمونه‌گیری هدفمند و نیز گلوله برفی در انتخاب نمونه استفاده و با مصاحبه عمیق و نیمه ساختاریافته با 10نفر از مدیران گروه‌ها داده‌های مورد نیاز جمع‌آوری شد. داده‌ها از طریق کدگذاری باز و محوری تجزیه ‌و تحلیل شدند که درمجموع، 5 مضمون شامل مهارت رهبری، سواد اطلاعاتی، سواد رسانه‌ای، هوش دیجیتالی و عوامل مرتبط با استراتژی دانشگاه‌ها و بسترهای فرهنگی اجتماعی موجود در آموزش عالی، در خصوص صلاحیت‌ها و عوامل مورد نیاز برای بهبود کیفیت مدیریت و عملکرد گروه آموزشی در جامعه‌ اطلاعاتی شناسایی شدند. حضور و عملکرد مؤثر نخبگان علمی و اعضای دانشگاهی در محیط‌های تربیتی رسانه‌ای شده، لزوم توجه و فراهم کردن زمینه‌ لازم برای کسب شایستگی‌های مرتبط با عصر حاضر را از سوی سردمداران نهادهای تعلیم و تربیت ایجاد کرده است. از این ‌رو، برای افزایش کارایی و اثربخشی گروه‌های آموزشی، مطالعات آینده ­پژوهی و برنامه‌های حمایتی مسئولان نهادهای دانشگاهی مؤثر خواهد بود که یافته‌های این پژوهش می‌تواند پایه و اساسی برای توسعه برنامه‌های آتی آموزش عالی در این زمینه باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The skills and effective factors on improvement of university educational departments performance in the network community

نویسندگان [English]

 • Zahra Jafarpour Marzouni
 • Ali Khorsandi Taskoh
 • Alireza Abdollahinejad

Allameh Tabataba'i University

چکیده [English]


The purpose of this study was to understand and explain the competencies affecting the performance of university departments in the age of networking, which was done from the perspective of department chairs and with an interdisciplinary approach in the field of educational management and communication sciences. The research method was qualitative and a case study type. The department chairs of Allameh Tabataba'i University of Tehran are the research field of this study to collect information. Purposive and snowball sampling methods were used in sample selection.  Semi-structured in-depth interviews with 10 department chairs was used to collected the required data.  Data were analyzed through open and  axial coding, which identified a total of 5 themes to improve the performance of the departments: "Leadership skills, information literacy, media literacy, digital intelligence and factors related to university strategy of universities and existing socio-cultural platforms in higher education" regarding the qualifications and factors needed to improve the quality of management and performance of the educational departments in the information society were identified. Presence and effective performance of academic elites in media educational environments has created the need for attention and acquisition of competencies related to the age of communication by the leaders of educational institutions. Therefore, higher education and university support programs and futurology studies will be effective to increase the efficiency and effectiveness of educational departments. The findings of this study can be the basis for the development of higher education future programs.


کلیدواژه‌ها [English]

 • educational departments
 • media literacy
 • digital intelligence
 • information Society
 • higher education
 • network community
 1. Abbasian Rad, Kh. (2017). Identifying the required qualifications of distance education teachers and examining its current status in the higher education system: A case study of non-governmental distance education schools in Tehran. (Master thesis), Tehran: University of Science and Culture [in Persian].
 2. Arasteh, H.R., Nave Ebrahim, A., Abbasian, H., & Khabareh, K. (2020). Provide a digital university template. Higher Education in Iran, 11 (4), 1-36. http://ihej.ir/article- 1-1422-fa.html. [in Persian].
 3. Asghari Kahnamooi, Z. (2015). Recognizing the skills and abilities of higher education teachers in the context of effective currents of the knowledge age. (Master thesis), Tehran: Higher Education Research and Planning Institute, [in Persian].
 4. Bahrani, M. (2019). A theory of interdisciplinarity; Introduction and report of a research. Quarterly Journal of Interdisciplinary Studies in the Humanities, 12 (1), 28-1[in Persian].
 5. Baughman, J.L. (2004). Media literacy: A survey of college of education faculty in the State of Nevada. A thesis submitted for the degree of Master of Arts in Journalism.
 6. Bazargan, K. (2021). Relationship between students’ readiness for e-learning, learner satisfaction and student performance: The case of a post-graduate education program. Quarterly Journal of Research and Planning in Higher Education, (3), 113-141. URL: http://journal.irphe. ac.ir/article-1-4535-fa.html, [in Persian].
 7. Bazargan, AS., Fathabadi, J., & Ainollahi, B. (2001). Appropriate internal evaluation approach for continuous quality improvement of the department in medical universities. Journal of Psychology and Educational Sciences, 30 (2), 1-26 [in Persian].
 8. Bolek, V., Kokles, M., Romanova, A., & Zelina, M. (2018). Information literacy of managers: Models and factors. Journal of Business Economics and Management, 19 (5), 722-741. https://doi.org/10.3846/ jbem. 2018.6906.
 9. Bordbar, G., & Shakeri, F. (2011). An analysis of the quality of merit selection of department heads of Yazd University. Scientific Research Journal of Production and Operations Management, 2 (2), 28-101[in Persian].
 10. Brooks, J.S., & Normore, A.H. (2010). Educational leadership and globalization: Literacy for a glocal perspective. Educational Policy, 24(1), 52-82.
 11. Bruce, C.S. (1999). Workplace experiences of information literacy. International Journal of Information Management, 19(1), 33-47.
 12. Bush, T. (2007). Educational leadership and management: Theory, policy and practice. South African Journal of Education, 27(3), 391-406.
 13. Carnegie, A. (2012). Group communication, teamwork, and leadership. Chapter 19 from the book Communication for Business Success. (v. 1.0), https://2012books.lardbucket.org.
 14. Castells, M. (2004). The network society: A cross-cultural perspective. Edward Elgar Publishing, Retrieved from the British Library, https://citeseerx.ist.psu.edu.
 15. Chang Rundgren, S.N., & Rundgren, C.J. (2014). SSI pedagogic discourse: Embracing scientific media literacy and ESD to face the multimedia world. in the 22nd Symposium on Chemistry and Science Education held at the University of Bremen, 19-21 June 2014. (pp. 157-168). Shaker Verlag.
 16. Digital Intelligence (Glossary). https://www.atinternet.com/en/glossary/ digital-intelligence-2/. Access: 2021 march 24.
 17. Dowell, S., Bickmore, D., & Hoewing, B. (2012). A framework for defining literacy leadership. Journal of Reading Education, 37(2), 7-15.
 18. Farastkhah, M. (2013). Global developments in higher education and universities, Critique of the Theory of Globalization and Universities. Critical Journal of Humanities Texts and Programs, Institute of Humanities and Cultural Studies, 13(4)133-199 [in Persian].
 19. Garcia, A., Seglem, R., & Share, J. (2013). Transforming teaching and learning through critical media literacy pedagogy. Learning landscapes, 6(2), 109-124.
 20. Gendina, N. (2013). Media and information literacy in Russia and the countries of the Commonwealth of Independent States (CIS). Series of Research Papers, World Summit on the Information Society (WSIS), 102 -128.
 21. Hagh Verdi, Sh. (2012). Digital Literacy, Pars Electronic Publishing Manager. https://parsmodir.com/db/mis/literacy-digital.php. Accessed: 12/11/1399, [in Persian].
 22. Hamidi, H., & Sarfarazi, M. (2011). Globalization and human resource management. Strategic Studies of Public Policy, 2 (2), 1-40 [in Persian].
 23. Helvoort, J. (2018). Four spaces of civic literacy education: ALiterature review. In the SixthEuropean Conference on Information Literacy (ECIL), The Hague University of Applied Sciences, Netherlands, P. 39.
 24. Kalargyrou, V., Pescosolido, A.T., & Kalargiros, E.A. (2012). Leadership skills in management education. Academy of Educational Leadership Journal, 16(4), 39.
 25. Khaniki, H. (2015). Rereading communications in Iran; from the concept of "mass media" and "media" to "new media studies". Journal of Modern Media Studies, 1 (1), 3-27 [in Persian].
 26. Khorsandi Taskoh, A. (2010). Typological diversity in interdisciplinary education and research. Quarterly Journal of Interdisciplinary Studies in the Humanities, 1 (4), 57 – 83 [in Persian].
 27. Kwiek, M. (2009). Globalisation: Re-reading its impact on the nation-state, the university, and educational policies in Europe.Re-Reading Education Policie. 184-204. https://doi.org/10.1163/9789087908317_008.
 28. Lee, A. (2013). Literacy and competencies required to participate in knowledge societies. Series of Research Papers. World Summit on the Information Society (WSIS), Published by (UNESCO) 7, 3 -75.
 29. Leithwood, K.A., & Riehl, C. (2003). What we know about successful school leadership. Philadelphia, PA: Laboratory for Student Success, Temple University, pp.1-8.
 30. Lindlof, T.R., & Taylor, B.C. (2002). Qualitative communication research methods. Translated by Givian, A. (2018). Tehran: Hamshahri Publications [in Persian].
 31. Milenkova, V., Manov, B., & Peicheva, D. (2020, April). Shaping digital literacy in knowledge society. In International Conference on Human Interaction and Emerging Technologies (pp. 279-284). Springer, Cham.
 32. Mithas, S., Smith, R., & McFarlan, W. (2017). What is digital intelligence? Advancing Technology for Humanity, 19 (4), 3-6. DOI: 10.1109/MITP.2017.3051329.
 33. Naghdi, M., Shahtalebi, B., & Nadi, M. )2020(. Identifying the components of education and human capital development in the transition from the traditional university to the future university by mixed method. Quarterly Journal of Research and Planning in Higher Education, 26 (1), 51-75 URL: http://journal.irphe.ac.ir/article-1-4128-fa.html, [in Persian].
 34. Nasiri, M. (2017). How to get a media consumption regime? (ISNA). https://www.isna.ir/news/96120602821. Accessed: 20/11/1399, [in Persian].
 35. Niaz Azari, K., & Abdollahi, M. (2016). Identifying the characteristics of educational organizations in the era of network culture developments. the Second International Conference on Management and Information and Communication Technology, Tehran: Bartar Services Company, P. 17, https://www.civilica.com/Paper-ICTMNGT02-ICTMNGT02_198.html [in Persian].
 36. Osterman, M. (2013). Digital literacy: Definition, theoretical framework, and competencies. Florida International University, USA, 135-141.
 37. Park, Y. (2019). DQ Global Standards Report. Common Framework for Digital Literacy, Skills and Readiness, DQ Institute. https://www. org/dq.
 38. Sarukhani, B., Shokrbeigi, A., & Aghaei, M. (2018). Sociology of communication in the contemporary world. Tehran: Bahman Borna Publications [in Persian].
 39. Shah Talabi, B. (2008). Identifying the important features of third millennium universities in order to provide a suitable framework for Iranian universities in order to move from traditional universities to modern universities, Educational Research Journal, 4 (16), 73-105 [in Persian].
 40. Wang, H.L. (2008). Teaching media literacy through critical pedagogy: An action research project in higher education, Durham theses, Durham University. Retrieved from Durham E-Theses Online: http://etheses.dur.ac.uk/2058/.

Young (2008). Digital age literacy and education specialists. General Month Book, Comprehensive Humanities Portal, 11 (8) (128), 76-80.