الگوی جاری برنامه درسی کارورزی دانشگاه فرهنگیان مبتنی بر تحلیل زمینه ای

نویسندگان

1 دکتری مطالعات برنامه درسی، دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران

2 دانشیار گروه برنامه ریزی درسی، دانشگاه تربیت دبیر رجائی، تهران، ایران

10.52547/irphe.1401.1.187

چکیده

هدف اصلی این پژوهش صورت ­بندی الگوی نظری حاکم بر برنامه ­درسیِ در حال اجرای کارورزی دانشگاه فرهنگیان بود. این پژوهش از نوع پژوهش کیفی بود و با روش نظریه داده ­بنیاد بر اساس رویکرد روشمند اشتروس و کوربین انجام شد. جامعه آماری پژوهش کارگزاران اصلی دخیل در برنامه ­درسی کارورزی دانشگاه فرهنگیان شامل دانشجومعلمان، معلمان راهنما و استادان راهنما در دانشگاه فرهنگیان استان خراسان ­جنوبی بودند. نمونه پژوهش شامل 16 نفر از دانشجومعلمان، 12 نفر از استادان راهنمای برنامه کارورزی دانشگاه فرهنگیان و 15 نفر از معلمان­ راهنما همکار در طرح کارورزی بودند که به شیوه هدفمند موارد مطلوب انتخاب شدند. داده ­ها از طریق مصاحبه نیمه‌ساختاریافته جمع ­آوری و در سه مرحله کدگذاری باز، کدگذاری محوری و انتخابی تحلیل شدند. برای تأمین روایی و پایایی از معیارهای لینکن و کوبا و رویا و پرتی استفاده شد. نتایج پژوهش در قالب مدل پارادیمی شامل گُسست آموزشی در برنامه کارورزی دانشگاه فرهنگیان به­ عنوان مقوله‏ محوری و شرایط علّی (ویژگی برنامه درسی قصد شده، اجرا شده و کسب شده)، عوامل زمینه ­ای (سیاستگذاری کلان، عوامل زمینه ­ای دانشگاه فرهنگیان و مدارس کارورزی)، شرایط مداخله ­­ای تسهیل­گر (شایستگی­ های استادان راهنما و معلمان راهنما)، شرایط مداخله­ گر محدودکننده (چالش­ های سازمانی و عوامل رفتاری)، راهبردهای پیشنهادی (تجدید رویکرد برنامه­ ریزی در برنامه ­درسی قصد شده، اجرای مناسب برنامه ­درسی و توجه به زمینه ­های بهبود برنامه درسی کسب شده) و پیامدهای جاری (کاهش اثربخشی و کارایی برنامه ­درسی) سازمان یافت.
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Developing a theoretical model for Farhangian University current internship curriculum Based on Grounded Theory analysis

نویسندگان [English]

 • Meysam Gholampour 1
 • Gholam Ali Ahmadi 2
 • Mohammad Reza Emamjomeh 2

1 Doctoral student in Curriculum Planning, University of Birjand, Birjand, Iran

2 Accosiat, Department of Educational Sciences, University of teacher training of Shahid Rajayi, Tehran, Iran

چکیده [English]

The major purpose of this research was to develop a theoretical model that would formulate Farhangian University's current curriculum in progress. This is a qualitative study that used grounded Theory technique based on Strauss and Corbin's systematic approach.  The statistical population of the study was all the primary agents participating in developing Farhangian University's curriculum, including student-teachers, teacher- supervisors, and student supervisor of Farhangian University of South Khorasan Province. The study sample were 16 student- teachers, 12 student-supervisors from Farhangian University's internship program, and 15 assistant teachers from the internship program, who were purposefully selected. Semi-structured interviews were used to collect data, which were then evaluated in three stages: open coding, axial coding, and selective coding. Lincoln and Guba criteria, as well as Rao and Perry, were used to ensure validity and reliability. The research results were organized in the form of a paradigm model with the following components : Educational discontinuation in Farhangian University internship program as a central category, causal conditions (characteristics of the intended, implemented, and acquired curriculum), and contextual factors (macro-policy making, contextual factors of Farhangian University) Facilitator intervention conditions (competencies of teacher-supervisors and supervisors), restrictive intervention conditions (organizational challenges, behavioral factors), proposed strategies (renovation of the planning approach in the intended curriculum, execution appropriateness of the curriculum and attention to the areas of improvement of the curriculum obtained) and finally current consequences (reduction of the effectiveness and efficiency of the curriculum).
 

کلیدواژه‌ها [English]

 • Internship
 • Student-teacher
 • Curriculum
 • Farhangian University
 • grounded theory
 1. Aghaei, M., Aghaei, R., & Aghaei, A. (2014). The role and dimensions of job behavior in the efficiency and effectiveness of human resources. Organizational Culture Management, 12 (4), 809-830 [in Persian].
 2. Aghaei, M., Aghaei, R., & Aghaei, A. (2014). The role and dimensions of job behavior in the efficiency and effectiveness of human resources. Organizational Culture Management, 12 (4), 809-830 [in Persian].
 3. Ahmadi, Gh.A. (2006). Investigating the degree of consistency and coordination between the three curricula intended, implemented and acquired in the new elementary school science education program. Education, 22 (2), 51-92 [in Persian].
 4. Ahmadi, Gh.A. (2006). Investigating the degree of consistency and coordination between the three curricula intended, implemented and acquired in the new elementary school science education program. Education, 22 (2), 51-92 [in Persian].
 5. Almasi, A., Zaree Zavaraki, E., Nili, M.R & Delavar A. (2017). Assessment of practicum Carriculum-4 in Farhangian University Based on Tyler's target-based assessment Model. Journal of Research in Teaching, 5(1), 1-24 [in Persian].
 6. Almasi, A., Zaree Zavaraki, E., Nili, M.R & Delavar A. (2017). Assessment of practicum Carriculum-4 in Farhangian University Based on Tyler's target-based assessment Model. Journal of Research in Teaching, 5(1), 1-24 [in Persian].
 7. Babaei, A. (2016). Successful intelligence and its impact on the performance of students in the Internship new program of Farhangyan Univercity. Journal of Educational and Scholastic Studies, 5 (14), 135-153 [in Persian].
 8. Babaei, A. (2016). Successful intelligence and its impact on the performance of students in the Internship new program of Farhangyan Univercity. Journal of Educational and Scholastic Studies, 5 (14), 135-153 [in Persian].
 9. Cheong, A.L.H., Binti Yahya, N., Shen, Q.L., & Yen, A.Y. (2014). Internship experience: An in depth interview among interns at a business school of a Malaysian private higher learning institution. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 123, 333-343. [DOI:10.1016/j.sbspro.2014.01.1431]
 10. Cheong, A.L.H., Binti Yahya, N., Shen, Q.L., & Yen, A.Y. (2014). Internship experience: An in depth interview among interns at a business school of a Malaysian private higher learning institution. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 123, 333-343. [DOI:10.1016/j.sbspro.2014.01.1431]
 11. Corbin, J., & Strauss, A.L. (2008). Basics of qualitative research: Techniques and procedures for developing grounded theory. 3rd ed. Washington DC: Sage Publications, Inc. [DOI:10.4135/9781452230153]
 12. Corbin, J., & Strauss, A.L. (2008). Basics of qualitative research: Techniques and procedures for developing grounded theory. 3rd ed. Washington DC: Sage Publications, Inc. [DOI:10.4135/9781452230153]
 13. Corbin, J., & Strauss, A.L. (2010). Fundamentals of qualitative research: Techniques and stages of production of grounded theory. Translator: Ebrahim Afshar, Tehran: Ney Publishing [in Persian].
 14. Corbin, J., & Strauss, A.L. (2010). Fundamentals of qualitative research: Techniques and stages of production of grounded theory. Translator: Ebrahim Afshar, Tehran: Ney Publishing [in Persian].
 15. Farasatkhah, M. (2019). Qualitative Research Method in Social Sciences (with Emphasis on Basic Theory) Grand Theory (GTM). Tehran: Agah [in Persian].
 16. Farasatkhah, M. (2019). Qualitative Research Method in Social Sciences (with Emphasis on Basic Theory) Grand Theory (GTM). Tehran: Agah [in Persian].
 17. Gault, J., Leach, E., & Duey, M. (2010). Effects of business internships on job marketability: The employers' perspective. Education & Training, 52(1), 76-88. [DOI:10.1108/00400911011017690]
 18. Gault, J., Leach, E., & Duey, M. (2010). Effects of business internships on job marketability: The employers' perspective. Education & Training, 52(1), 76-88. [DOI:10.1108/00400911011017690]
 19. Ghadermarzi, H., Ali Asgari, M., Marufi, Y., & Hosseinkhah, A. (2016). Comparison of the intended acquired and implemented internship program in order to provide appropriate solutions (case study of Farhangian University of Kurdistan Province). Teaching Research, 5 (3), 131-143 [in Persian].
 20. Ghadermarzi, H., Ali Asgari, M., Marufi, Y., & Hosseinkhah, A. (2016). Comparison of the intended acquired and implemented internship program in order to provide appropriate solutions (case study of Farhangian University of Kurdistan Province). Teaching Research, 5 (3), 131-143 [in Persian].
 21. Ghanbari, M., Nikkhah, M., & Nikbakht, B. (2018). The pathology of Farhangian university internship for present an appropriate model: A mixed study. Theory & Practice in Curriculum Journal, 5 (10), 33-64 [in Persian].
 22. Ghanbari, M., Nikkhah, M., & Nikbakht, B. (2018). The pathology of Farhangian university internship for present an appropriate model: A mixed study. Theory & Practice in Curriculum Journal, 5 (10), 33-64 [in Persian].
 23. Gholampour, M., Rostaminejad, M.A., Akbari Borang, M., & GHorani Sirjani, S. (2019). Presenting a model for the key factors of educational success through social networks: A synthesis research. The Socio-cultural Research Journal of Rahbord, 7(4), 115-145 [in Persian].
 24. Gholampour, M., Rostaminejad, M.A., Akbari Borang, M., & GHorani Sirjani, S. (2019). Presenting a model for the key factors of educational success through social networks: A synthesis research. The Socio-cultural Research Journal of Rahbord, 7(4), 115-145 [in Persian].
 25. Haji Tabar Firoozjani, M., Maleki, H., & Ahmadi, Gh. A. (2016). Design and validation of a conceptual model for narrowing the gap between intended, implemented, and attained curricula in the public education system in Iran. Theory & Practice in Curriculum Journal, 4 (7), 5-30 [in Persian]. [DOI:10.18869/acadpub.cstp.4.7.5]
 26. Haji Tabar Firoozjani, M., Maleki, H., & Ahmadi, Gh. A. (2016). Design and validation of a conceptual model for narrowing the gap between intended, implemented, and attained curricula in the public education system in Iran. Theory & Practice in Curriculum Journal, 4 (7), 5-30 [in Persian]. [DOI:10.18869/acadpub.cstp.4.7.5]
 27. Hejazi, A. (2018). Examination of barriers to successful implementation of the new internship program at Farhangiān University. Educational Innovation, 17 (67), 47-70 [in Persian].
 28. Hejazi, A. (2018). Examination of barriers to successful implementation of the new internship program at Farhangiān University. Educational Innovation, 17 (67), 47-70 [in Persian].
 29. Hejazi, A., & Bakhtiari, A. (2018). Phenomenological analysis and evaluation of the perception and experience of the faculty members and instructors of Farhangian University from the implementation of the lesson study program in Teacher Training. Quarterly Journal of Research and Planning in Higher Education (IRPHE), 24 (3), 53-76 [in Persian].
 30. Hejazi, A., & Bakhtiari, A. (2018). Phenomenological analysis and evaluation of the perception and experience of the faculty members and instructors of Farhangian University from the implementation of the lesson study program in Teacher Training. Quarterly Journal of Research and Planning in Higher Education (IRPHE), 24 (3), 53-76 [in Persian].
 31. Helgevold, N., Næsheim-Bjørkvik, G., & Østrem, S. (2015). Key focus areas and use of tools in mentoring conversations during internship in initial teacher education. Teaching and Teacher Education, 49, 128-137. [DOI:10.1016/j.tate.2015.03.005]
 32. Helgevold, N., Næsheim-Bjørkvik, G., & Østrem, S. (2015). Key focus areas and use of tools in mentoring conversations during internship in initial teacher education. Teaching and Teacher Education, 49, 128-137. [DOI:10.1016/j.tate.2015.03.005]
 33. Hosseini, S. (2013). Internship and practical work guide in organizations. Tehran: University Jihad [in Persian].
 34. Hosseini, S. (2013). Internship and practical work guide in organizations. Tehran: University Jihad [in Persian].
 35. Jamshidi Tavana, A., Emam Jomae, M.R., & Assare, A.R. (2016). Teacher training students' experiences of the role of Coach in linking theory and practice in practicum. Theory & Practice in Curriculum Journal, 4 (7), 197-226 [in Persian]. [DOI:10.18869/acadpub.cstp.4.7.197]
 36. Jamshidi Tavana, A., Emam Jomae, M.R., & Assare, A.R. (2016). Teacher training students' experiences of the role of Coach in linking theory and practice in practicum. Theory & Practice in Curriculum Journal, 4 (7), 197-226 [in Persian]. [DOI:10.18869/acadpub.cstp.4.7.197]
 37. Jay, J.K. & Johnson, K.L. (2002). Capturing complexity: A typology of reflective practice for teacher education. Teaching and Teacher Education 18, 73 - 85. [DOI:10.1016/S0742-051X(01)00051-8]
 38. Jay, J.K. & Johnson, K.L. (2002). Capturing complexity: A typology of reflective practice for teacher education. Teaching and Teacher Education 18, 73 - 85. [DOI:10.1016/S0742-051X(01)00051-8]
 39. Jokar, I., Molaei, N., Emadi, Z., & Anarinejad, A. (2015). Internship with narrative research approach: a new model of professional development of teachers. Scanning in Educational Sciences Education and Counseling, 2 (4), 11-32 [in Persian].
 40. Jokar, I., Molaei, N., Emadi, Z., & Anarinejad, A. (2015). Internship with narrative research approach: a new model of professional development of teachers. Scanning in Educational Sciences Education and Counseling, 2 (4), 11-32 [in Persian].
 41. Keramati, A., & Ahmadabadi, Z. (2017). Explaining the views of high school principals and teachers about complaints in internships is a phenomenological study. Journal of Research in Teacher Education, 1 (1), 101-125 [in Persian].
 42. Keramati, A., & Ahmadabadi, Z. (2017). Explaining the views of high school principals and teachers about complaints in internships is a phenomenological study. Journal of Research in Teacher Education, 1 (1), 101-125 [in Persian].
 43. Keramati, A., & Ahmadabadi, Z. (2017). Explaining the views of high school principals and teachers about participation in internships: A phenomenological study. Research in Teacher Education, 1 (1), 101-125 [in Persian].
 44. Keramati, A., & Ahmadabadi, Z. (2017). Explaining the views of high school principals and teachers about participation in internships: A phenomenological study. Research in Teacher Education, 1 (1), 101-125 [in Persian].
 45. Maleki, S., & Mehr Mohammadi, M. (2015). Narrative writing as a tool for professional reflection and maturity. Proceedings of the Second National Conference on Teacher Training, 199-217 [in Persian].
 46. Maleki, S., & Mehr Mohammadi, M. (2015). Narrative writing as a tool for professional reflection and maturity. Proceedings of the Second National Conference on Teacher Training, 199-217 [in Persian].
 47. Mehr Mohammadi, M. (2013). Special internship letter of Farhangian University. Education Letter, 1 (5), 1-25 [in Persian].
 48. Mehr Mohammadi, M. (2013). Special internship letter of Farhangian University. Education Letter, 1 (5), 1-25 [in Persian].
 49. Metboki, Y. (2018). Problems hindering student teachers' ELT materials development: A study in the internship program in eastern Indonesia. English Review: Journal of English Education, 7(1), 93-104. [DOI:10.25134/erjee.v7i1.1498]
 50. Metboki, Y. (2018). Problems hindering student teachers' ELT materials development: A study in the internship program in eastern Indonesia. English Review: Journal of English Education, 7(1), 93-104. [DOI:10.25134/erjee.v7i1.1498]
 51. Mohammadi, M., Naseri Jahromi, R., & Moinishahrki, H. (2014). Investigating the relationship between the effectiveness (coherence, balance and appropriateness) of the curriculum with the technical, field and behavioral competence of undergraduate students in management (commercial, industrial and educational) of Shiraz University. Curriculum Research, 3 (2), 53-72 [in Persian].
 52. Mohammadi, M., Naseri Jahromi, R., & Moinishahrki, H. (2014). Investigating the relationship between the effectiveness (coherence, balance and appropriateness) of the curriculum with the technical, field and behavioral competence of undergraduate students in management (commercial, industrial and educational) of Shiraz University. Curriculum Research, 3 (2), 53-72 [in Persian].
 53. Mortazavizadeh, H., & Nasr Isfahani, A.R. (2017). Studying the problems concerning the internship (teaching practice) course from the Farhangian University Students' Point of View. Educational Research (Erj), 4 (34), 60-74 [in Persian].
 54. Mortazavizadeh, H., & Nasr Isfahani, A.R. (2017). Studying the problems concerning the internship (teaching practice) course from the Farhangian University Students' Point of View. Educational Research (Erj), 4 (34), 60-74 [in Persian].
 55. Musipour, N., & Ahmadi, A. (2014). Macro design of Farhangian University Teacher Training Curriculum. Tehran: Farhangian University [in Persian].
 56. Musipour, N., & Ahmadi, A. (2014). Macro design of Farhangian University Teacher Training Curriculum. Tehran: Farhangian University [in Persian].
 57. Phipps, L.J., Osborne, E.W., Dyer, J.E., & Ball, A. (2008). Handbook on Agricultural Education in Public Schools. Thomson Delmar Learning, USA. 553P.
 58. Phipps, L.J., Osborne, E.W., Dyer, J.E., & Ball, A. (2008). Handbook on Agricultural Education in Public Schools. Thomson Delmar Learning, USA. 553P.
 59. Rao, S., & Perry, Ch. (2003). Convergent interviewing to build a theory in under-researched areas: principles and an example investigation of Internet usage in inter-firm relationships. Qualitative Marke Research: An International Journal, 6 (4), 236-247 [in Persian]. [DOI:10.1108/13522750310495328]
 60. Rao, S., & Perry, Ch. (2003). Convergent interviewing to build a theory in under-researched areas: principles and an example investigation of Internet usage in inter-firm relationships. Qualitative Marke Research: An International Journal, 6 (4), 236-247 [in Persian]. [DOI:10.1108/13522750310495328]
 61. Ricard, V.B. (2011). Self-directed learning revisited: A process perspective. International Journal of Self-Directed Learning, 4(1), 52-65.
 62. Ricard, V.B. (2011). Self-directed learning revisited: A process perspective. International Journal of Self-Directed Learning, 4(1), 52-65.
 63. Ruhanen, L.A. (2013). A foreign assignment: Internships and international students. Journal of Hospitality and Tourism Management, 20(1), 1-4. [DOI:10.1016/j.jhtm.2013.05.005]
 64. Ruhanen, L.A. (2013). A foreign assignment: Internships and international students. Journal of Hospitality and Tourism Management, 20(1), 1-4. [DOI:10.1016/j.jhtm.2013.05.005]
 65. Talkhabi, M., & Faqiri, M. (2014). Student-teacher internship, Farhangian University textbook [in Persian].
 66. Talkhabi, M., & Faqiri, M. (2014). Student-teacher internship, Farhangian University textbook [in Persian].
 67. Wiegand, T.A., & Moloney, K. (2004). Rings, circles, and null‐models for point pattern analysis in ecology. Oikos, 4(2), 209-229. [DOI:10.1111/j.0030-1299.2004.12497.x]
 68. Wiegand, T.A., & Moloney, K. (2004). Rings, circles, and null‐models for point pattern analysis in ecology. Oikos, 4(2), 209-229. [DOI:10.1111/j.0030-1299.2004.12497.x]
 69. Zare Sefat, S. (2017). The analysis experiences curriculum internship: The conceptual model. Theory & Practice in Curriculum Journal, 5 (9), 37-68 [in Persian].
 70. Zare Sefat, S. (2017). The analysis experiences curriculum internship: The conceptual model. Theory & Practice in Curriculum Journal, 5 (9), 37-68 [in Persian].