طراحی سیستم خبره برای کمک به انتخاب واحد دانشجویان کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات

نویسندگان

1 دانشیار دانشکده علوم اجتماعی و اقتصاد، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران

2 کارشناسی ارشد رشته مدیریت فناوری اطلاعات، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران

10.52547/irphe.1401.1.131

چکیده

در نظام آموزشی دانشگاه دانشجویان برای انتخاب واحدهای درسی، بسته به شرایط مختلفی که دارند، به راهنمایی برای انتخاب بهترین دروس و بهترین برنامه درسی در طول یک ترم نیاز دارند. ممکن است نبود اطلاعات کافی از ساعت برگزاری کلاس‌ها، تداخلات امتحانی، پیش­ نیازهای مربوط به هر درس، تنوع استادان و سایر شرایط، موجب انتخاب نادرست و سردرگمی دانشجویان شود. در این مطالعه سیستم خبره‌ای معرفی شد که هدف آن راهنمایی دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات هنگام اخذ واحد است. این سیستم خبره که در نرم ­افزار MATLAB نوشته شده است، با دریافت اطلاعات لازم درباره موقعیت درسی دانشجو و واحدهای گذرانده شده و بهره گرفتن از نظر خبرگان، پایگاه قوانین اگر-آن­گاه را تکمیل و دانشجو را برای انتخاب یک برنامه درسی مناسب، به­ مثابه یک خبره انسانی، کمک فکری می‌کند. سیستم پیشنهادی با استفاده از روش استنتاج فازی ممدانی و تعیین چندین شاخصه طراحی و سپس دقت آن با داده‌های آزمایشی ارزیابی شد و نتایج به­ دست آمده حاکی از مطلوب بودن سیستم بود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Designing an expert system to advise the IT students' Master's degree for course selection

نویسندگان [English]

 • Ameneh Khadivar 1
 • Homeyra Khatami 2

1 Associate Professor, Department of Management, Faculty of Social Sciences and Economics, Alzahra University, Tehran, Iran

2 Master of Information Technology Management, Alzahra University, Tehran, Iran

چکیده [English]

In the university educational system, students, depending on their different conditions, need guidance to choose the best courses and the best curriculum during a semester. Lack of sufficient information about class hours, exam interactions, prerequisites for each course, variety of instructors and other conditions may lead to a wrong choice and confusion of students. In this research, an expert system is introduced that aims to guide a master student in Information Technology Management during course selection. This expert system, which is written in MATLAB software, by receiving the necessary information about the student's academic conditions and the courses passed and taking advantage of the expert's opinion, completes the database of IF-THEN Rules and allows the student to choose suitable courses. As a human expert, the system provides intellectual assistance. The proposed system was evaluated using Mamdani's fuzzy inference method and determining several design indicators, and then its accuracy was evaluated with experimental data, and the obtained results indicated that the system was desirable.
 

کلیدواژه‌ها [English]

 • Expert system
 • Fuzzy logic
 • student course selection
 • university systems
 • Iran
 1. Rahmati, S.Gh., & Qaderzadeh, A. (2015).Designing a unit selection recommendation system with the help of clustering, classification techniques and association rules to improve the quality of education. Shushtar Branch Young Researchers and Elites Club.
 2. Rahmati, S.Gh., & Qaderzadeh, A. (2015).Designing a unit selection recommendation system with the help of clustering, classification techniques and association rules to improve the quality of education. Shushtar Branch Young Researchers and Elites Club.
 3. Sarabandi, A., Rajaei, A., & Roshandel Varkati, A. (2017). Designing an expert system for student unit selection. Shahid Chamran University of Ahvaz, February 7.
 4. Sarabandi, A., Rajaei, A., & Roshandel Varkati, A. (2017). Designing an expert system for student unit selection. Shahid Chamran University of Ahvaz, February 7.
 5. Dunstan, N.ET. (2010). An enrolment tool to generate expert systems for university courses. In Expert systems, Petrica Vizureanu (Ed.). ISBN: 978-953-307-032-2, InTech, DOI: 10. 5772/7071. Retrieved from http: //www. intechopen. com/books/expert-systems/et-anenrolment- tool-to-generate-expert-systems-for-university-courses or the short link http: //bit. ly/19nnbp6. Accessed on November 14, 2013.
 6. Dunstan, N.ET. (2010). An enrolment tool to generate expert systems for university courses. In Expert systems, Petrica Vizureanu (Ed.). ISBN: 978-953-307-032-2, InTech, DOI: 10. 5772/7071. Retrieved from http: //www. intechopen. com/books/expert-systems/et-anenrolment- tool-to-generate-expert-systems-for-university-courses or the short link http: //bit. ly/19nnbp6. Accessed on November 14, 2013.
 7. Engine, G., Aksoyer, B., Avdagic, M., Bozanli, D., Hanay, U., Maden, D., & Ertek, G. (2014). Rule-based expert systems for supporting university students. Procedia Computer Science, 31, 22 - 31. [DOI:10.1016/j.procs.2014.05.241]
 8. Engine, G., Aksoyer, B., Avdagic, M., Bozanli, D., Hanay, U., Maden, D., & Ertek, G. (2014). Rule-based expert systems for supporting university students. Procedia Computer Science, 31, 22 - 31. [DOI:10.1016/j.procs.2014.05.241]
 9. Salmani Asl, M., & Habib Oghli, A. (2018). Designing a university unit selection system based on expert systems. 3rd International Conference on Electrical Engineering.
 10. Salmani Asl, M., & Habib Oghli, A. (2018). Designing a university unit selection system based on expert systems. 3rd International Conference on Electrical Engineering.
 11. Daramola, O., Emebo, I.T., Afolabi, & Ayo, C.K. (2014). Implementation of an intelligent course advisory expert system. International Journal of Advanced Research in Artificial Intelligence, 5(4). [DOI:10.14569/IJARAI.2014.030502]
 12. Daramola, O., Emebo, I.T., Afolabi, & Ayo, C.K. (2014). Implementation of an intelligent course advisory expert system. International Journal of Advanced Research in Artificial Intelligence, 5(4). [DOI:10.14569/IJARAI.2014.030502]
 13. Fritz H Grupe (2002). An internet-based expert system for selecting an academic major. The Internet and Higher Education Journal, pp. 333-334. [DOI:10.1016/S1096-7516(02)00129-X]
 14. Fritz H Grupe (2002). An internet-based expert system for selecting an academic major. The Internet and Higher Education Journal, pp. 333-334. [DOI:10.1016/S1096-7516(02)00129-X]
 15. Deorah, S., Goel, & Sridharan, S. (2010). SAES- Expert System for advising academic major. In IEEE 2nd International Conference on Advance Computing (IACC), pp. 331-336. [DOI:10.1109/IADCC.2010.5422931]
 16. Deorah, S., Goel, & Sridharan, S. (2010). SAES- Expert System for advising academic major. In IEEE 2nd International Conference on Advance Computing (IACC), pp. 331-336. [DOI:10.1109/IADCC.2010.5422931]
 17. Afify, E., & Nasr, M. (2017). A proposed mode for a web-based academic advising system. 09 (02), 3345-3361. ISSN: 0975-0290.
 18. Afify, E., & Nasr, M. (2017). A proposed mode for a web-based academic advising system. 09 (02), 3345-3361. ISSN: 0975-0290.
 19. Al-Ghamdi, A., Al Ghuribi, S., Fadel, A., Al-Aswadi, F., & Al-Ruhaili, T. (2012). An expert system for advising postgraduate students. 3 (3), 4529-4532.
 20. Al-Ghamdi, A., Al Ghuribi, S., Fadel, A., Al-Aswadi, F., & Al-Ruhaili, T. (2012). An expert system for advising postgraduate students. 3 (3), 4529-4532.
 21. Dunstan, N. (2008). Generating domain-specific web-based expert systems. Expert Systems with Applications, 35(3), 686-690, ISSN: 0957-4174. [DOI:10.1016/j.eswa.2007.07.048]
 22. Dunstan, N. (2008). Generating domain-specific web-based expert systems. Expert Systems with Applications, 35(3), 686-690, ISSN: 0957-4174. [DOI:10.1016/j.eswa.2007.07.048]
 23. Yaghini, M., Akbari, A., & Sharifi, S.M.M. (2008). Classification of students and extraction of existing relationships in the university educational system. 3rd Iranian Data Mining Conference, Tehran [in Persian].
 24. Yaghini, M., Akbari, A., & Sharifi, S.M.M. (2008). Classification of students and extraction of existing relationships in the university educational system. 3rd Iranian Data Mining Conference, Tehran [in Persian].
 25. Noori, B., Maghsoudi, B., & Sheikh Ahmadi, S. (2010). Finding related courses through the shopping cart algorithm and its effect on score prediction through the decision tree algorithm. Iran Data Mining Conference. 4 (1244).
 26. Noori, B., Maghsoudi, B., & Sheikh Ahmadi, S. (2010). Finding related courses through the shopping cart algorithm and its effect on score prediction through the decision tree algorithm. Iran Data Mining Conference. 4 (1244).
 27. Azlan, N.I.D., Awang, M.K., & Mamat, A.R. (2017). Course recommendation based on academic qualification and personality type using rule-based technique. World Applied Sciences Journal, 35(10), 2133-2137.
 28. Azlan, N.I.D., Awang, M.K., & Mamat, A.R. (2017). Course recommendation based on academic qualification and personality type using rule-based technique. World Applied Sciences Journal, 35(10), 2133-2137.
 29. Poursaleh, R., & Dirhami, W., Alami Jan Harandi, F. (2018). Designing a fuzzy expert system to propose the choice of field of study. Noshirvani University of Technology, Babol, Page 24-30 [in Persian].
 30. Poursaleh, R., & Dirhami, W., Alami Jan Harandi, F. (2018). Designing a fuzzy expert system to propose the choice of field of study. Noshirvani University of Technology, Babol, Page 24-30 [in Persian].
 31. Fernandes, M. (2021). Expert system with PROLOG tos simulink, MATLAB Central File Exchange. Retrieved June 25, 2021.
 32. Fernandes, M. (2021). Expert system with PROLOG tos simulink, MATLAB Central File Exchange. Retrieved June 25, 2021.
 33. Goni, I., Gumpy, J.M., & Zira, P.B. (2018). Designing a fuzzy rule based system to predict students academic performance in Adamawa State University Mubi. Archives of Applied Science Research, 10(2), 27-34.
 34. Goni, I., Gumpy, J.M., & Zira, P.B. (2018). Designing a fuzzy rule based system to predict students academic performance in Adamawa State University Mubi. Archives of Applied Science Research, 10(2), 27-34.