نویسندگان

1 دکترای کارآفرینی کسب و کار، دانشگاه آزاد اسلامی قزوین، قزوین، ایران.

2 استادیار دانشکده کارآفرینی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

3 استاد گروه مدیریت دولتی، دانشگاه آزاد اسلانی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

10.52547/irphe.1401.1.65

چکیده

با توجه به نقش دانشگاه‌ها در توسعه ملی و اهمیت تجاری‌سازی دانش بر اساس اکوسیستم کارآفرینی، هدف این پژوهش شناسایی عوامل آمادگی سازمانی برای تجاری‌سازی دانش دانشگاهی بر اساس اکوسیستم کارآفرینی بود. روش پژوهش آمیخته کیفی و کمّی و جامعه هدف شامل مراکز منطقه 3 دانشگاه جامع علمی- کاربردی بود. در این پژوهش پس از کشف ابعاد فرعی و اصلی تجاری‌سازی دانش دانشگاهی بر اساس اکوسیستم کارآفرینی، سنجه‌های تجاری‌سازی دانش دانشگاه جامع علمی- کاربردی ایجاد و سپس تأثیر هر یک از ابعاد با عملکرد تجاری‌سازی مراکز علمی- کاربردی بررسی شد. این تحقیق نشان داد که متغیرهای منابع انسانی با ضریب استاندارد بتای (530/0)، زیرساخت تولید دانش با ضریب استاندارد بتای (501/0)، تعاملات با ضریب استاندارد بتای (328/0)، زیرساخت تجاری‌سازی دانش با ضریب استاندارد بتای (292/0)، نفوذ استراتژیک با ضریب استاندارد بتای (243/0)، فرهنگ تجاری‌سازی دانش با ضریب استاندارد بتای (242/0) و قوانین و سیاست‌ها با ضریب استاندارد بتای (140/0) به ترتیب بیشترین تأثیر را در پیش‌بینی عملکرد تجاری‌سازی دانش مراکز دانشگاه علمی- کاربردی دارند.
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Organizational readiness for commercialization of academic knowledge based on entrepreneurial ecosystem: development of criteria and experimental test (University of Applied Sciences and Technology case)

نویسندگان [English]

 • Jam Ezzati Rad 1
 • Kamal Sakhdari 2
 • Morteza Musakhani 3

1 PhD in Business Entrepreneurship, Qazvin Islamic Azad University, Qazvin, Iran

2 Assistant Professor, Faculty of Entrepreneurship, Tehran, Tehran University, Iran

3 Professor, Department of Public Administration, Islamic Azad University, Science and Research Branch, Tehran, Iran

چکیده [English]

According to the role of universities in national development and the importance of knowledge commercialization based on the entrepreneurial ecosystem, the purpose of this study was to identify the factors of organizational readiness for the commercialization of academic knowledge based on the entrepreneurial ecosystem. The research method was mixed qualitative and quantitative and the target population included the Region 3 centers of the University of Applied Sciences and Technology. In this study, after discovering the sub-main and main dimensions of commercialization of university knowledge based on entrepreneurship ecosystem, the criteria of commercialization of knowledge of University of Applied Sciences and Technology were created and then the effect of each dimension with the commercialization performance of scientific-applied centers has was evaluated. This research showed that human resource variables with a beta standardized coefficient (β=0.530), knowledge production infrastructure (β=0.501), interactions (β=0.328), knowledge commercialization infrastructure (β=0.292), strategic influence(β=0.243), knowledge commercialization culture (β=0.242 and) rules and policies (β=0.140) respectively had the greatest impact on predicting the knowledge commercialization performance of University of Applied Sciences and Technology centers.

 

کلیدواژه‌ها [English]

 • Knowledge commercialization
 • entrepreneurial ecosystem
 • entrepreneurial university
 • regional factors
 • Iran
 1. Andrew, O., Martyniuk, K., Harry, J., & Stone (2003). Critical success factors and barriers to technology transfer: Case studies and implications. International Journal of Technology Transfer and Commercialisation, 2 (3), 306-327. [DOI:10.1504/IJTTC.2003.003173]
 2. Andrew, O., Martyniuk, K., Harry, J., & Stone (2003). Critical success factors and barriers to technology transfer: Case studies and implications. International Journal of Technology Transfer and Commercialisation, 2 (3), 306-327. [DOI:10.1504/IJTTC.2003.003173]
 3. Aranha, A., & Garcia (2014). Entrepreneurial university and the Brazilian system for the evaluation of higher education. International Business Research, 8 (7), 73-82. [DOI:10.5539/ibr.v7n8p73]
 4. Aranha, A., & Garcia (2014). Entrepreneurial university and the Brazilian system for the evaluation of higher education. International Business Research, 8 (7), 73-82. [DOI:10.5539/ibr.v7n8p73]
 5. Arora, A., Belenzon, S., & Patacconi, A. (2018). The decline of science in corporate R&D. Strategic Management Journal, 39 (1), 3-32. [DOI:10.1002/smj.2693]
 6. Arora, A., Belenzon, S., & Patacconi, A. (2018). The decline of science in corporate R&D. Strategic Management Journal, 39 (1), 3-32. [DOI:10.1002/smj.2693]
 7. Baldini, N., Grimaldi, R., & Sobrero, M. (2006). Institutional changes andthe commercialization of academic knowledge: A study of Italian Universities' patenting activities between 1965 and 2002. Research Policy, 35 (4), 518-32. [DOI:10.1016/j.respol.2006.01.004]
 8. Baldini, N., Grimaldi, R., & Sobrero, M. (2006). Institutional changes andthe commercialization of academic knowledge: A study of Italian Universities' patenting activities between 1965 and 2002. Research Policy, 35 (4), 518-32. [DOI:10.1016/j.respol.2006.01.004]
 9. Bercovitz, J., & Feldmann, M. (2006). Entpreprenerial universities and technology transfer: A conceptual framework for understanding knowledge-based economic development. Journal of Technology Transfer, 31(1), 175-188. [DOI:10.1007/s10961-005-5029-z]
 10. Bercovitz, J., & Feldmann, M. (2006). Entpreprenerial universities and technology transfer: A conceptual framework for understanding knowledge-based economic development. Journal of Technology Transfer, 31(1), 175-188. [DOI:10.1007/s10961-005-5029-z]
 11. Bradley, R., Hayter, S., & Link, N. (2013). Models and methods of university technology. The Essence of Knowledge, 9(6), 571-650. [DOI:10.1561/0300000048]
 12. Bradley, R., Hayter, S., & Link, N. (2013). Models and methods of university technology. The Essence of Knowledge, 9(6), 571-650. [DOI:10.1561/0300000048]
 13. Bramwell, A., & Wolfe, D.A. (2008). Universities and regional economic development: The entrepreneurial University ofWaterloo. Research Policy, 37(8), 1175-1187. [DOI:10.1016/j.respol.2008.04.016]
 14. Bramwell, A., & Wolfe, D.A. (2008). Universities and regional economic development: The entrepreneurial University ofWaterloo. Research Policy, 37(8), 1175-1187. [DOI:10.1016/j.respol.2008.04.016]
 15. Breznitz, S.M., Oshea, R.P., & Allen, T.J. (2008). University commercialization strategies in the development of regional bioclusters. Journal of Product Innovation Management, 52(2), 129-142. [DOI:10.1111/j.1540-5885.2008.00290.x]
 16. Breznitz, S.M., Oshea, R.P., & Allen, T.J. (2008). University commercialization strategies in the development of regional bioclusters. Journal of Product Innovation Management, 52(2), 129-142. [DOI:10.1111/j.1540-5885.2008.00290.x]
 17. Brush, G. (2014). Exploring the concept of an entrepreneurship education ecosystem innovative pathways for university entrepreneurship in the 21st century, advances in the study of entrepreneurship. Innovation & Economic Growth, 24(1), 25-39. [DOI:10.1108/S1048-473620140000024000]
 18. Brush, G. (2014). Exploring the concept of an entrepreneurship education ecosystem innovative pathways for university entrepreneurship in the 21st century, advances in the study of entrepreneurship. Innovation & Economic Growth, 24(1), 25-39. [DOI:10.1108/S1048-473620140000024000]
 19. Cooper, R.G. (1983). A process model for industrial new product development. Transactions on Engineering Management, 30 (1), 2-11. [DOI:10.1109/TEM.1983.6448637]
 20. Cooper, R.G. (1983). A process model for industrial new product development. Transactions on Engineering Management, 30 (1), 2-11. [DOI:10.1109/TEM.1983.6448637]
 21. Etzkowitz, H., & Leydesdorff, L. (2000). The dynamics of innovation: From National Systems and "Mode 2" to a Triple Helix of university-industry-government relations. Research Policy, 29 (2), 109-123. [DOI:10.1016/S0048-7333(99)00055-4]
 22. Etzkowitz, H., & Leydesdorff, L. (2000). The dynamics of innovation: From National Systems and "Mode 2" to a Triple Helix of university-industry-government relations. Research Policy, 29 (2), 109-123. [DOI:10.1016/S0048-7333(99)00055-4]
 23. Etzkowitz, H. (2003). Research groups as 'quasi-firms': The invention of the entrepreneurial university. Research Policy, 32 (1), 109-121. [DOI:10.1016/S0048-7333(02)00009-4]
 24. Etzkowitz, H. (2003). Research groups as 'quasi-firms': The invention of the entrepreneurial university. Research Policy, 32 (1), 109-121. [DOI:10.1016/S0048-7333(02)00009-4]
 25. Jamil, F., Ismail, K., & Mahmood, M. (2015) A Review of commercialization tools: University incubators and technology parksInternational. Journal of Economics and Financial, 15(5), 223-228.
 26. Jamil, F., Ismail, K., & Mahmood, M. (2015) A Review of commercialization tools: University incubators and technology parksInternational. Journal of Economics and Financial, 15(5), 223-228.
 27. Farmani, F. (2013). Identification of effective factors on knowledge commercialization: A case study of Mashhad city universities. International Research Journal of Applied and Basic Sciences, 14 (7), 1072-1079.
 28. Farmani, F. (2013). Identification of effective factors on knowledge commercialization: A case study of Mashhad city universities. International Research Journal of Applied and Basic Sciences, 14 (7), 1072-1079.
 29. Geuna, A., & Muscio, A. (2009). The governance of university knowledge transfer: A critical review of the literature. Minerva, 47(1), 93-114. [DOI:10.1007/s11024-009-9118-2]
 30. Geuna, A., & Muscio, A. (2009). The governance of university knowledge transfer: A critical review of the literature. Minerva, 47(1), 93-114. [DOI:10.1007/s11024-009-9118-2]
 31. Gomez, E., Urbano, D., & Guerrero, M. (2016). Antecedents and consequences of entrepreneurial universities: An eclectic model for emerging economies. International doctorate in entrepreneurship and management. Universitat autonoma de Barcelona.
 32. Gomez, E., Urbano, D., & Guerrero, M. (2016). Antecedents and consequences of entrepreneurial universities: An eclectic model for emerging economies. International doctorate in entrepreneurship and management. Universitat autonoma de Barcelona.
 33. Guerrero, M., & Urbano, D. (2012). The development of an entrepreneurial university. The Journal of Technology Transfer, 37(1), 43-74. [DOI:10.1007/s10961-010-9171-x]
 34. Guerrero, M., & Urbano, D. (2012). The development of an entrepreneurial university. The Journal of Technology Transfer, 37(1), 43-74. [DOI:10.1007/s10961-010-9171-x]
 35. Holm-Nielsen, L., Thorn, K., Brunner, J., & Balan, J. (2005). Regional and international challenges to higher education in Latin America. In Higher Education in Latin America. The International Dimension, H. de Wit et al. (eds.) Washington DC: The World Bank.
 36. Holm-Nielsen, L., Thorn, K., Brunner, J., & Balan, J. (2005). Regional and international challenges to higher education in Latin America. In Higher Education in Latin America. The International Dimension, H. de Wit et al. (eds.) Washington DC: The World Bank.
 37. Hsu, D.W.L., Chishen, Y., Yuan, B., & Chou, C. (2015). Toward successful commercialization of university technology: Performance drivers of university technology transfer in Taiwan. Technological Forecasting & Social Change, 92(1), 25-39. [DOI:10.1016/j.techfore.2014.11.002]
 38. Hsu, D.W.L., Chishen, Y., Yuan, B., & Chou, C. (2015). Toward successful commercialization of university technology: Performance drivers of university technology transfer in Taiwan. Technological Forecasting & Social Change, 92(1), 25-39. [DOI:10.1016/j.techfore.2014.11.002]
 39. Isenberg, D.J. (2010). How to start an entrepreneurial revolution. Harvard Business Review, 88(6), 40-50.
 40. Isenberg, D.J. (2010). How to start an entrepreneurial revolution. Harvard Business Review, 88(6), 40-50.
 41. Ismail, N., Mohd Nor, M., & Sidek, S. (2015). A framework for a successful research products commercialisation: A case of Malaysian Academic Researchers, Elsevier Procedia. Social and Behavioral Sciences, 195, 283- 292. [DOI:10.1016/j.sbspro.2015.06.163]
 42. Ismail, N., Mohd Nor, M., & Sidek, S. (2015). A framework for a successful research products commercialisation: A case of Malaysian Academic Researchers, Elsevier Procedia. Social and Behavioral Sciences, 195, 283- 292. [DOI:10.1016/j.sbspro.2015.06.163]
 43. Jarohnovich, N., & Avotins, C. (2013). The Changing role of the entrepreneurial university in developing countries: The case of Latvia. Journal of Higher Education Theory and Practice, 13 (2), 121-148.
 44. Jarohnovich, N., & Avotins, C. (2013). The Changing role of the entrepreneurial university in developing countries: The case of Latvia. Journal of Higher Education Theory and Practice, 13 (2), 121-148.
 45. Lach, S., & Shankerman, M. (2004). Incentives and inventions in universities. The Toyota Centre Suntory and Toyota International Centres, 2(1), 1-57.
 46. Lach, S., & Shankerman, M. (2004). Incentives and inventions in universities. The Toyota Centre Suntory and Toyota International Centres, 2(1), 1-57.
 47. Leisyte, L. (2011). University commercialization policies and their implementation in the Netherlands and the United States. Science and Public Policy, 38(6), 437-448. [DOI:10.3152/030234211X12960315267778]
 48. Leisyte, L. (2011). University commercialization policies and their implementation in the Netherlands and the United States. Science and Public Policy, 38(6), 437-448. [DOI:10.3152/030234211X12960315267778]
 49. Mets, T., Kelli, A., Barkalaja, A., & Raudsaar, M. (2014). Towards the entrepreneurial college model: Estonian and German examole of creative industries. Organizational Management: Systemic Research, ISSN 1392-1142 (Print), ISSN 2335-8750 (Online), 89-105. [DOI:10.7220/MOSR.1392.1142.2014.69.6]
 50. Mets, T., Kelli, A., Barkalaja, A., & Raudsaar, M. (2014). Towards the entrepreneurial college model: Estonian and German examole of creative industries. Organizational Management: Systemic Research, ISSN 1392-1142 (Print), ISSN 2335-8750 (Online), 89-105. [DOI:10.7220/MOSR.1392.1142.2014.69.6]
 51. O'Shea, R.P., Allen, T.J., Morse, K.P., O'Gorman, C., & Roche, F. (2007). Delineating the anatomy of an entrepreneurial university. R & D Management, 37(1), 1-16. [DOI:10.1111/j.1467-9310.2007.00454.x]
 52. O'Shea, R.P., Allen, T.J., Morse, K.P., O'Gorman, C., & Roche, F. (2007). Delineating the anatomy of an entrepreneurial university. R & D Management, 37(1), 1-16. [DOI:10.1111/j.1467-9310.2007.00454.x]
 53. Perkmann, M., King, Z., & Pavelin, S. (2011). Engaging excellence? Effects of faculty quality on university engagementv with industry. Research Policy, 40(4), 539-552. [DOI:10.1016/j.respol.2011.01.007]
 54. Perkmann, M., King, Z., & Pavelin, S. (2011). Engaging excellence? Effects of faculty quality on university engagementv with industry. Research Policy, 40(4), 539-552. [DOI:10.1016/j.respol.2011.01.007]
 55. Rasmussan, E., & Moen, O. (2006). Initiatives to promote commercialization of university knowledge. Technovation, 26(4), 518-533. [DOI:10.1016/j.technovation.2004.11.005]
 56. Rasmussan, E., & Moen, O. (2006). Initiatives to promote commercialization of university knowledge. Technovation, 26(4), 518-533. [DOI:10.1016/j.technovation.2004.11.005]
 57. Rothaermel, F.T., Agung, S.D., & Jiang, L. (2007). University entrepreneurship: A taxonomy of the literature. Industrial and Corporate Change, 16(4), 691-791. [DOI:10.1093/icc/dtm023]
 58. Rothaermel, F.T., Agung, S.D., & Jiang, L. (2007). University entrepreneurship: A taxonomy of the literature. Industrial and Corporate Change, 16(4), 691-791. [DOI:10.1093/icc/dtm023]
 59. Graham, R. (2014). Creating university-based entrepreneurial ecosystems: Evidence from emerging world leaders. Retreived from http://www.rhgraham.org/.
 60. Graham, R. (2014). Creating university-based entrepreneurial ecosystems: Evidence from emerging world leaders. Retreived from http://www.rhgraham.org/.
 61. Savetpanuvong, P.H., & Pankasem, P. (2014). Entrepreneurial University model: Atheoretical perspectives on strategy, entrepreneurship, and innovation. IEEE XPLORE, 242-247. [DOI:10.1109/ICMIT.2014.6942432]
 62. Savetpanuvong, P.H., & Pankasem, P. (2014). Entrepreneurial University model: Atheoretical perspectives on strategy, entrepreneurship, and innovation. IEEE XPLORE, 242-247. [DOI:10.1109/ICMIT.2014.6942432]
 63. Shea, R.P., Allen, T., Chevalier, A., & Roche, F. (2005). Entrepreneurial orientation, technology transfer and spinoff performance of U.S. universities. Research Policy, (34), 994-1009. [DOI:10.1016/j.respol.2005.05.011]
 64. Shea, R.P., Allen, T., Chevalier, A., & Roche, F. (2005). Entrepreneurial orientation, technology transfer and spinoff performance of U.S. universities. Research Policy, (34), 994-1009. [DOI:10.1016/j.respol.2005.05.011]
 65. Thorn, K., & Soo, M. (2006). Latin American Universities and the third mission: World Bank policy research working paper 4002. [DOI:10.1596/1813-9450-4002]
 66. Thorn, K., & Soo, M. (2006). Latin American Universities and the third mission: World Bank policy research working paper 4002. [DOI:10.1596/1813-9450-4002]
 67. Wolfe, D.A. (2005). The role of universities in regional development and cluster formation. Creating Knowledge, Strengthening Nations. The Changing Role of Higher Education, Toronto, 167-194. [DOI:10.3138/9781442673564-013]
 68. Wolfe, D.A. (2005). The role of universities in regional development and cluster formation. Creating Knowledge, Strengthening Nations. The Changing Role of Higher Education, Toronto, 167-194. [DOI:10.3138/9781442673564-013]
 69. Wong, P., Ho, Y. P., & Singh, A. (2007). Towards an entrepreneurial university, model to support knowledge-based economic development: The case of the National University of Singapore. World Development, 35(6), 941-958. [DOI:10.1016/j.worlddev.2006.05.007]
 70. Wong, P., Ho, Y. P., & Singh, A. (2007). Towards an entrepreneurial university, model to support knowledge-based economic development: The case of the National University of Singapore. World Development, 35(6), 941-958. [DOI:10.1016/j.worlddev.2006.05.007]
 71. Yang, P.Y., & Chang, Y.C. (2010). Academic research commercialization and knowledge production and diffusion: The moderating effects of entrepreneurial commitment. Scientometrics, 83(2), 403-421. [DOI:10.1007/s11192-009-0075-1]
 72. Yang, P.Y., & Chang, Y.C. (2010). Academic research commercialization and knowledge production and diffusion: The moderating effects of entrepreneurial commitment. Scientometrics, 83(2), 403-421. [DOI:10.1007/s11192-009-0075-1]
 73. Fozuni, Z., & Zamani, G. (1393). Optimization system of commercialization of ideas and achievements of academic research. Journal of Entrepreneurship in Agriculture, 1 (1), 265-292 [in Persian].
 74. Fozuni, Z., & Zamani, G. (1393). Optimization system of commercialization of ideas and achievements of academic research. Journal of Entrepreneurship in Agriculture, 1 (1), 265-292 [in Persian].
 75. Delangizan, S., & Mohammadnejad, N. (2006). Structure, infrastructure and requirements for technology development in Iran. 9th National Congress of Government [in Persian].
 76. Delangizan, S., & Mohammadnejad, N. (2006). Structure, infrastructure and requirements for technology development in Iran. 9th National Congress of Government [in Persian].
 77. Ezzatirad, J., Sakhdari, K., & Musakhani, M. (2018). Knowledge commercialization studies with entrepreneurial ecosystem approach. Iranian Journal of Higher Education, 2 (9), 135-165 [in Persian].
 78. Ezzatirad, J., Sakhdari, K., & Musakhani, M. (2018). Knowledge commercialization studies with entrepreneurial ecosystem approach. Iranian Journal of Higher Education, 2 (9), 135-165 [in Persian].
 79. Kazemi, A. (2017). University, from ladder to canopy. Cultural and
 80. Kazemi, A. (2017). University, from ladder to canopy. Cultural and
 81. Social Studies Institute [in Persian].
 82. Social Studies Institute [in Persian].
 83. Nouri Khanivardi, M., Razavi, S., Tabesh, S., & Dosti Pash, M., (2020). Commercialization of academic research in the field of sports. Iranian Higher Education Quarterly, 4 (139), 96-132 [in Persian].
 84. Nouri Khanivardi, M., Razavi, S., Tabesh, S., & Dosti Pash, M., (2020). Commercialization of academic research in the field of sports. Iranian Higher Education Quarterly, 4 (139), 96-132 [in Persian].
 85. Rajabian Gharib, F., Mohammadzada, S., Sharif Sharifzada, M., & Pardakhtchi, M.H. (2020). Developing a model for the connection between the university and the community based on the social responsibility approach in Higher education in agriculture. Quarterly Journal of Research & Planning in Higher Education, 4 (26), 85-111 [in Persian].
 86. Rajabian Gharib, F., Mohammadzada, S., Sharif Sharifzada, M., & Pardakhtchi, M.H. (2020). Developing a model for the connection between the university and the community based on the social responsibility approach in Higher education in agriculture. Quarterly Journal of Research & Planning in Higher Education, 4 (26), 85-111 [in Persian].