ارزیابی مهارتهای حرفه ای و وضعیت اشتغال دانش‌آموختگان ‌کارشناسی مهندسی فناوری اطلاعات

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد برنامه ریزی آموزشی، دانشگاه اصفهان

2 دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه اصفهان

3 دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه اصفهان

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی مهارتهای حرفه­ای و وضعیت اشتغال دانش­آموختگان کارشناسی ‌مهندسی فناوری اطلاعات اجرا شد. این پژوهش‌‌کاربردی بود و به روش ترکیبی اکتشافی انجام‌ شد. ‌‌‌داده‌ها ‌با‌‌ استفاده ‌‌از مصاحبه ‌و پرسشنامه ‌محقق ساخته گردآوری ‌شد.‌‌‌‌ جامعه ‌آماری‌ شامل اعضای
هیئت­‌علمی‌گروه‌ مهندسی فناوری اطلاعات، کامپیوتر و دانش‌آموختگان کارشناسی ‌مهندسی رشته فناوری اطلاعات دانشگاه ‌اصفهان ‌بود. روایی سؤالات مصاحبه‌ و پایایی متن مصاحبه‌ها را چهار نفر از متخصصان بازنگری و تأیید کردند.‌‌ روایی پرسشنامه را هفت نفر از متخصصان تأیید کردند و ضریب پایایی آن طبق روش آلفای کرونباخ 82/0محاسبه شد. یافته‌های به­دست آمده از مصاحبه‌ها به شیوه مقوله­بندی و یافته‌های به­دست آمده از پرسشنامه‌ها از طریق آزمونهای t تک متغیره، تحلیل واریانس و رگرسیون‌ چندگانه تحلیل شد. نتایج نشان داد که از دیدگاه اعضای هیئت علمی مهارتهای حرفه­ای مورد انتظار برای دانش­آموختگان رشته فناوری اطلاعات، مهارت تلفیق بین دانش فنی و کاربردی در عمل و برقراری ارتباط میان دو حیطه قدرت تحلیل و تحقیق بالا و مهارت در کارگروهی و تعاملات گروهی است. همچنین دانش‌آموختگان مؤلفه­های مورد بررسی را در سطح پایین­تر از مطلوب ارزیابی کردند و لازم است اصلاحات و بازنگریهایی در این زمینه‌ها صورت گیرد. بین عوامل‌جمعیت شناختی‌ افراد با  دیدگاههای آنها در خصوص مؤلفه­های مهارتهای حرفه­ای و وضعیت اشتغال تفاوت وجود نداشت. اما در مؤلفه‌ تمایل به ادامه تحصیل، دیدگاههای افراد در عامل وضعیت شغلی تفاوت معنادار داشت. همچنین مهارتهای حرفه­ای و تمایل به ادامه تحصیل در پیش­بینی وضعیت اشتغال تأثیرگذار بودند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Evaluating professional skills and employment status of baccalaureate\'s alumni in Information Technology Engineering

نویسندگان [English]

  • Maedeh Rahdari 1
  • Ahmad Reza Nasr 2
  • Mohammad Reza Nili 2
  • Behroz Tork Ladani 3

1

2 Department of Humanity, Isfahan University

3 Department of Computer Engineering, Isfahan University

چکیده [English]

The present study was conducted aiming to investigate professional skills and employment status of IT engineering graduates. This research was an applied study and administered through mixed exploratory method.  Data were collected via interview and researcher-made questionnaire. The statistical population included all faculty members in departments of IT engineering, computers and IT engineering baccalaureate alumni in Isfahan University. The validity of interview questions and the reliability of interview texts were reviewed and confirmed by 4 experts. The reliability of the questionnaires was confirmed by 7 experts and its coefficient was calculated 0.82 through Cronbach alpha method. The findings from the interviews and questionnaires were analyzed through categorization, and One- sample t-test, One- way ANOVA and Multiple Regression, respectively. The results showed that the faculty members viewed the expected professional skills for IT students are the skill of integrating technical and practical knowledge in action, communicating two domains, high analysis and research power, and the skills in team working and group interactions. Moreover, the alumni evaluated the components under study lower than appropriate and there should be some reviews and reforms in this regard. There was no difference between the people's demographic factors and their views toward the components of professional skills and employment status; however, there was a significant difference in peoples' views concerning employment status. There was a significant difference regarding the components of tendency to continue education. In addition, professional skills and the tendency to continue education were effective in predicting employment status.

کلیدواژه‌ها [English]

  • professional skills
  • Alumni\' employment status
  • Tendency to continuing education
  • IT engineering
  • Evaluation