مطالعه تطبیقی جامعه پذیری به وسیله برنامه های درسی پنهان در آموزش عالی با تأکید بر دیدگاه اپل و کینگ در دانشگاه فردوسی مشهد و دانشگاه ایالتی آریزونا

نویسنده

دکترای برنامه ریزی درسی و مدرس دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

این پژوهش با هدف بررسی تطبیقی فرایند جامعه‌پذیری دانشجویان دکتری به‌وسیله برنامه درسی پنهان در آموزش‌عالی کشورهای ایران و آمریکا و با روش پدیدار شناسی انجام شده است. با روش نمونه‌گیری گلوله برفی تجارب زیسته 36 نفر از دانشجویان دکتری در دانشکده‌های علوم‌تربیتی دانشگاه فردوسی مشهد و دانشگاه ایالتی آریزونا بررسی شد. برای گردآوری داده‌ها از مصاحبه ساختارنایافته استفاده شد. با توجه به اینکه تمایز بین اشکال سخت و نرم در خصوص برنامه درسی پنهان، که اپل و کینگ (1977) آن را مطرح کردند، هیوریستیک مفیدی را برای تجزیه و تحلیل برنامه درسی پنهان در دوره‌های تحصیلات تکمیلی فراهم می‌کرد، برای تحلیل داده‌های به‌دست آمده از این چهارچوب استفاده شد. نتایج به‌دست آمده نشان داد که برنامه‌های درسی پنهان در دانشگاههای مورد مطالعه دانشجویان دکتری را به روش تقریباً مشابهی جامعه‌پذیر ساخته است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A comparative study of socialization by hidden curricula in higher education with a focus on Apple and King’s viewpoint: a case study of Ferdowsi University of Mashhad and Arizona State University

نویسنده [English]

  • Ensi Keramati

PhD Curricula and Teacher of Ferdowsi University of Mashhad

چکیده [English]

The purpose of this study was to comparatively evaluate the process of socialization of doctoral students by hidden curricula in Iran and US higher education via phenomenological method. To achieve this goal, via snowball sampling, the experiences of thirty-six doctoral students in colleges of education in Ferdowsi University of Mashhad and Arizona State University were explored. Data was gathered via unstructured interviews. For analyzing the gathered data Apple and Kings (1977) framework was used-because the distinction between weak and strong forms of hidden curricula that presented by them provides a useful heuristic for analyzing the hidden curricula in graduate programs. The results revealed that the hidden curricula in colleges studied have made doctoral students socialized almost in a similar way.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Hidden curriculum
  • comparative education
  • Higher Education