طراحی الگوی توسعه سازمانی در نظام مدیریت آموزش عالی ایران

نویسنده

گروه مطالعات مدیریت آموزش‌عالی، مؤسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی

چکیده

بخش نخست این مقاله به مباحث نظری در خصوص نیاز به تغییرات نرم‌افزاری در نظام مدیریت
آموزش‌‌عالی ایران و مباحث توسعه سازمانی بسان راهبرد تغییری پیاپی که می‌تواند به تغییرات دلخواه و پایدار در سازمانها بینجامد، اختصاص یافته است. در بخش دوم برای طراحی الگوی فرایند توسعه سازمانی در این سیستم از ابزار ارزیابی الگوهای مدیریتی استفاده شده است. این ارزیابی بر مبنای نظرهای مدیران عالی و ارشد نظام آموزش‌عالی، که جامعه آماری این پژوهش را تشکیل می‌دهند، انجام شده است. حاصل این ارزیابی که در برگیرنده وضعیت موجود و دلخواه این نظام است، طراحی الگویی است که توسعه سازمانی در هشت مؤلفه کلیدی مدیریتی نظام آموزش‌عالی ایران را نشان میدهد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Designing a model for organizational development process in Iranian higher education administration system

نویسنده [English]

  • Hamid Javdani

Department of Higher Education Management, Institute for Research and Planning in Higher Education

چکیده [English]

The first section of this article contains theoretical discussion concerning the need for software changes in Iranian higher education administration system and “organizational development”, as a strategy for continual changes which could result in sustainable and desirable changes in organizations. For designing an Organizational Development Process Model, an Organizational Management Assessment Instrument” was used. The evaluation was conducted based on the opinions of top administrators of Iranian higher education system, as the statistical population. The outcome of this evaluation that include current and desired state of the system, is a model that demonstrates the process of organizational development in eight key components of Iranian higher education administration system.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keyword: Organizational Development (OD)
  • Iranian higher education system
  • Higher education administration system