موانع محیطی گرایش دانشجویان و دانش آموختگان به کارآفرینی

نویسندگان

پژوهشکده مطالعات فناوریهای نوین، سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران

چکیده

کارآفرینی راهبردی مؤثر برای اشتغال جمعیت انبوه دانشجویان و دانش‌آموختگان و پیشرفت اقتصادی کشور محسوب می‌شود. هدف این پژوهش بررسی عوامل محیطی بازدارنده دانشجویان و دانش‌آموختگان جوان کشور در گرایش به تأسیس بنگاه‌ مستقل کسب و کار بود. روش پژوهش کمّی و از نوع توصیفی- پیمایشی بود. جامعه آماری شامل دانشجویان و دانش‌آموختگان جوان دانشگاهی بود که با تأسیس شرکت، کسب و کار آزاد و مستقل (کارآفرینی مستقل فردی) ایجاد کرده بودند. نمونه آماری تحقیق شامل مؤسسان شرکتهای مستقر در مراکز رشد دانشگاههای دولتی تابعه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری بود. ابزار پژوهش پرسشنامه بود و برای بررسی روایی آن به روش بررسی محتوا از نظرهای متخصصان و صاحبنظران کارآفرینی و برای سنجش میزان پایایی آن از روش آلفای کرونباخ استفاده شد. از آمار توصیفی و استنباطی به کمک نرم‌افزار SPSS برای تجزیه و تحلیل داده‌های آماری استفاده شد. بر مبنای تجزیه و تحلیل توصیفی متغیرهای مستقل تحقیق و نتایج به‌دست آمده از آزمون فریدمن برای رتبه‌بندی عوامل، مؤلفه‌های کمبود آموزشها و مهارتهای کارآفرینی، تأمین نشدن منابع مالی، نبود نگرشهای اجتماعی و فرهنگی مثبت به کارآفرینی، نبود دسترسی به دانش و فناوری، ضعف سیاستها و برنامه‌های حمایتی دولتی، باز نبودن بازار و قوانین و مقررات به ترتیب اهمیت عوامل محیطی بازدارنده دانشجویان و دانش‌آموختگان جوان ایرانی در تأسیس بنگاه کسب و کار را تشکیل می‌دادند. همچنین، بر مبنای تحلیل همبستگی اسپیرمن بین هر یک از عوامل تأمین نشدن منابع مالی، کمبود آموزشها و مهارتهای کارآفرینی و قوانین و مقررات از مؤلفه‌های متغیر موانع محیطی با متغیر وابسته (تأسیس بنگاه جدید کسب و کار) در سطح 95 درصد اطمینان همبستگی معنادار معکوس وجود است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Survey on Contextual Barriers to Business Startup by Iranian Graduates

نویسندگان [English]

  • M.T. Ansari
  • B. Fakour

Faculty Member (lecturer) of Iranian Research Organization for Science and Technology

چکیده [English]

Entrepreneurship is an effective strategy for employment of massive Iranian university students and graduates along with countries’ economic progress. The aim of this research was to investigate the contextual barriers to enterprise startup by Iranian graduates. A quantitative descriptive survey method was used for this research. The statistical population of the research included university students and graduates that established startups businesses (independent-individualistic entrepreneurship). The sample comprised the founders of business startups that stationed in incubator centers of public universities affiliated to the Ministry of Science, Research and Technology. A questionnaire was used for data gathering. To determine its validity, content validity was utilized through entrepreneurship’s experts and scholars. The reliability of questionnaire was determined by calculating the Cronbach's alpha coefficient. Data analysis was performed through inferential and descriptive statistics. Descriptive analysis of the independent variables and Friedman test for ranking of factors showed that deficiency of entrepreneurship education and skills, lack of financial resources, lack of positive social and cultural attitudes toward entrepreneurship, lack of access to knowledge and technology, deficiency of the government supportive policies and programs, absence of market openness and rules and regulations are the most important contextual obstacles to business startup of Iranian graduates. According to Spearman's correlation analysis between the dependent variable (a new business startup) and independent variables (lack of financial resources, deficiency of entrepreneurship education and skills, and rules and regulations) there was an inverse significant correlation at 95% confidence.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Entrepreneurship
  • Graduated Entrepreneurs
  • Environmental factors
  • Barriers to Business Startup