نویسندگان

1 دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس

2 دانشجوی دکترای مدیریت سیستم دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

اهمیت تخصیص بهینه منابع در دانشگاهها را می‌توان از منظر قانون برنامه توسعه بررسی کرد. در این قانون‌ دانشگاهها در خصوص اجرای سیاستهای دولت وظیفه دارند تا نظام بودجه‌ریزی خود را از بودجه‌ریزی برنامه‌ای به بودجه‌ریزی بر مبنای عملکرد تغییر دهند. هدف این پژوهش ارائه مدل
برنامه‌ریزی آرمانی به‌منظور تخصیص بودجه برای دانشگاه بود، به نحوی که از یک سو تخصیص بودجه به برنامه‌ها بر اساس اهمیت هر برنامه و از سوی دیگر، تخصیص بودجه به دانشکده‌ها بر اساس سرانه دانشجویی مصوب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مورد توجه قرار گیرد. با در نظرگرفتن معیارهای گوناگون در دانشگاه و با توجه به ابهام موجود در تعیین حدود بالا و پایین بودجه در تمام سطوح دانشگاه، مدل برنامه‌ریزی آرمانی فازی بودجه‌ریزی در دانشگاه طراحی شد. نکته مهم در طراحی مدل استفاده از ضریب کارایی- محاسبه شده بر اساس رویکرد تحلیل پوششی داده‌ها (DEA) با مدل پایه CCR نهاده‌گرا - برای تعیین ضریب اهمیت هرگروه آموزشی به‌منظور تخصیص بودجه به آن است. همچنین، وزن آرمانها و میزان اهمیت هر برنامه بر اساس مقایسات زوجی را خبرگان تعیین کردند. این مدل ریاضی فازی دارای 5 آرمان، 899 محدودیت و 508 متغیر تصمیم است. نتایج حل مدل فازی و مقایسه آن با مدل قطعی و داده‌های واقعی سال 1389 دانشگاه مورد مطالعه بیانگر بهبود کارایی این مدل در تخصیص بودجه است، به نحوی که با صرف بودجه کمتر بهبود چشمگیری در میزان دستیابی به آرمانها و تابع هدف رخ خواهد داد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Applying Fuzzy Goal Programming in University Budgeting

نویسندگان [English]

  • Adel Azar 1
  • Mohamadreza Amini 2
  • Parviz Ahmadi 1

1 Faculty of Management and Economics, Tarbiat Modares University

2 Ph.D. Student in System Management, Tarbiat Modares University

چکیده [English]

The importance of optimal resources allocation in universities can be examined from the perspective of development plan. In this plan-regarding implementation of government policies- universities have a responsibility to change their budgeting system from plan based to performance based. The purpose of this paper is to construct a GP model to budget allocation for university so that the budget is allocated not only to priority based plan but also to Faculties based on student per Capita by the Ministry of Science, Researches and Technology. Considering the various criteria in the university system and because of Fuzzy uncertainties in the problem parameters, a Fuzzy Goal Programming budgeting model was designed. A gist in designing a model is the use of efficiency coefficient—calculated based on Data Envelopment Analysis approach (DEA) along a basic model of input-oriented CCR-for determining the importance coefficient for each educational group in order to allocate budget. In addition, the weights of goals and the priority of each plan were determined using some paired comparison questionnaires completed by experts. The Fuzzy GP model included 5 goals, 899 constraints and 508 decision variables. Solution results for Fuzzy Model and its comparison with deterministic model and actual data regarding the University studied in 2010 indicated efficiency improvement by this model in budget allocation so that by less budget spending, a significant improvement in achieving the goals and objectives will happened.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Budgeting
  • Fuzzy Goal Programming
  • Data Envelopment Analysis
  • University Budget