ارتباط ویژگیهای شخصیتی، حمایت اجتماعی و رضایت از زندگی با عملکرد تحصیلی دانشجویان

نویسندگان

چکیده

تلاشهای نظری و پژوهشی صاحبنظران متعدد موجب گسترش فزاینده‌ای در تحلیل و تبیین عوامل مرتبط با عملکرد تحصیلی شده است. از آنجا که عملکرد تحصیلی دانشجویان به‌عنوان معیار مهم کیفیت نظام آموزش‌عالی در نظر گرفته می‌شود، مطالعه عوامل مرتبط با آن اهمیت ویژه‌ای می‌یابد. پژوهش حاضر با هدف ارتباط ویژگیهای شخصیتی، حمایت اجتماعی و رضایت از زندگی با عملکرد تحصیلی انجام شد. روش پژوهش از نوع توصیفی- همبستگی بود. جامعه پژوهش شامل کلیه دانشجویان دانشکده علوم‌انسانی دانشگاه کاشان بود و 250 دانشجوی زن و مرد به روش نمونه‌گیری طبقه‌ای انتخاب شدند. به‌منظور جمع‌آوری اطلاعات از پرسشنامه پنج عاملی شخصیت نئو (NEO-FFI)، مقیاس حمایت اجتماعی شربورن و استوارت (MOS – SSS) و مقیاس رضایت از زندگی داینر و همکاران(SWLS) استفاده شد. ضریب پایایی پرسشنامه پنج عاملی شخصیت با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ برای هر یک از پنج رگه روان رنجورخویی، برونگرایی، باز بودن به تجربه، توافق‌پذیری و باوجدان بودن به ترتیب 88/0، 80/0، 79/0، 76/0 و 83/0 و برای مقیاسهای حمایت اجتماعی و رضایت از زندگی به ترتیب 97/0 و 87/0 به‌دست آمد. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از آزمون همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون گام به گام استفاده شد. نتایج نشان داد که بین دو صفت روان رنجورخویی و با وجدان بودن با عملکرد تحصیلی ارتباط معنادار وجود دارد. همچنین، بین حمایت اجتماعی با عملکرد تحصیلی ارتباط معنادار وجود ندارد. در حالی‌که بین رضایت از زندگی با عملکرد تحصیلی ارتباط معنادار وجود دارد. در مجموع یافته‌ها مؤید آن است که عملکرد تحصیلی با ویژگیها و صفات پایدار فردی دانشجویان و با رضایتمندی آنان از موقعیتهای زندگی رابطه دارد. بنابراین، توجه به عوامل فردی و محیطی مؤثر در پیشرفت تحصیلی دانشجویان و شناسایی عوامل مؤثر در رضایتمندی آنان می‌تواند حایز اهمیت باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The relationship between personality characteristics, social support and life satisfaction with university students’ academic performance

نویسندگان [English]

  • Mohammad Reza Tamannaeifar
  • Azam Mansourinik

چکیده [English]

Research and theoretical attempts of several experts have led to extend explanation and an alyzation of factors related to academic performance. Whereas, academic performance is considered as an important criterion for quality of high education system, it is particularly important to study its related factors. The aim of the present study was to investigate the relationship among personality characteristics, social support and life satisfaction with academic performance. This study was a descriptive- correlative survey. The population of this research included students of Faculty of Humanities' at University of Kashan and 250 subjects were selected by stratified sampling. Data were gathered using NEO - Five Factor Inventory (NEO-FFI) , Satisfaction With Life Scale (SWLS) and MOS-Social Support Scale (MOS - SSS).The reliability coefficient of NEO - Five Factor Inventory for five factors(neuroticism, extraversion, openness to experience, agreeableness and conscientiousness) are estimated 0.88, 0.80, 0.79, 0.76, 0.83 respectively and the reliability coefficient of Satisfaction With Life Scale and MOS-Social Support Scale are estimated 0.97, 0.87 respectively. Data were analyzed by Pearson correlation test and step wide regression. Results indicated a significant relationship between neuroticism and conscientiousness with academic performance. Also, the results indicated a non significant relationship between social support and academic performance.Whereas, the results revealed a significant relationship between life satisfaction and academic performance. In general, findings demonstrate that academic performance has related to stable personal characteristics and traits of students and their satisfaction with life situations. Hence, it is important to notice individual and environmental factors influencing academic achievement of students and recognizing factors influencing their satisfaction.

کلیدواژه‌ها [English]

  • personality characteristics
  • Social Support
  • life satisfaction
  • Academic performance