بررسی رابطه بین مدل برنامه ریزی درسی مرجح اعضای هیئت علمی با روشها و راهبردهای تدریس و فنون ارزشیابی مورد استفاده آنان

نویسندگان

چکیده

رویکردهای اعضای هیئت‌علمی به برنامه‌ریزی درسی مبنای به‌کارگیری روشهای تدریس، راهبردهای تدریس و فنون ارزشیابی آنهاست. هدف کلی این پژوهش بررسی رابطه بین مدل برنامه‌ریزی درسی مرجح اعضای هیئت علمی با روشها و راهبردهای تدریس و فنون ارزشیابی مورد استفاده آنان بود. روش تحقیق توصیفی – پیمایشی از نوع تبیینی و جامعه تحقیق شامل کلیه اعضای هیئت علمی دانشگاه شیراز شامل 661 نفر در سال 90-1389 بود که با استفاده از روش نمونه‌گیری خوشه‌ای 71 عضو هیئت‌علمی انتخاب شدند. ابزار پژوهش شامل مقیاس محقق ساخته مدل برنامه‌ریزی درسی و پرسشنامه بررسی عملکرد اعضای هیئت علمی در فرایند یاددهی و یادگیری بود که پس از محاسبه روایی و پایایی توزیع و جمع‌آوری شد. داده‌ها با استفاده از آزمون فریدمن و تحلیل واریانس چندمتغیره تحلیل شدند. نتایج پژوهش نشان داد که مدل برنامه‌ریزی درسی نیمه متمرکز مدل مرجح اعضای هیئت‌علمی دانشگاه شیراز است، رابطه معناداری بین مدل برنامه‌ریزی درسی مرجح اعضای هیئت علمی با روشها و راهبردهای تدریس آنان وجود دارد، تعامل مدل برنامه‌ریزی درسی و سابقه تدریس اعضای هیئت علمی با روشها، راهبردهای تدریس و فنون ارزشیابی آنان رابطه معنادار دارد و تعامل مدل برنامه‌ریزی درسی مرجح با مرتبه علمی اعضای هیئت علمی با روشها و راهبردها و فنون ارزشیابی آنان رابطه معنادار ندارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Examining relationship between Shiraz University faculty members' preference curriculum development model and their performance in teaching strategies and methods, and evaluation techniques in teaching-learning process

نویسندگان [English]

  • Mehdi Mohammadi
  • Rahmatallah Marzooghi
  • Jafar Torkzade
  • Neda Nazemnezhad

چکیده [English]

Approaches of faculty members toward curriculum planning area base for application of their teaching methods, teaching strategies and evaluation techniques. The general purpose of this study was to investigate the relationship between Shiraz University faculty members’ preference of curriculum development model and their performance in teaching strategies and methods, and evaluation techniques in teaching-learning process. A descriptive and explanatory research method was chosen for this study. The statistical population included 661 faculty members at Shiraz University in 2010-11 academic-years. By cluster sampling method, 171 faculty members were selected. The research instruments included a researcher made scale based on 3 models of curriculum and faculty members’ performance in teaching-learning process (Lester & Bishop, 2000). The data was analyzed by using Freedman test and multivariate analysis of variance. The results of research showed that semi- centralized model was the preferred curriculum model for faculty members at Shiraz University. The interaction between curriculum development model and teaching experiences had significant relationship with teaching methods, but it didn’t have significant relationship with assessment strategies and skills. The interaction of faculty members’ preference of curriculum development model had significant relationship with faculty’s academic rank, but it didn’t indicate significant relationship with teaching methods, teaching strategies and assessment techniques.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Curriculum Development Model
  • faculty members
  • teaching strategies
  • Teaching Methods
  • Assessment Techniques
  • Shiraz University