مدلسازی معادلات ساختاری ایجاد دانشکده کشاورزی یادگیرنده

نویسندگان

1 دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس

2 دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی دانشگاه تهران

چکیده

در دنیای در حال تغییر کنونی مؤسسات آموزشی نیز همانند سایر سازمانها باید یاد بگیرند و از این یادگیری برای بهبود فرایندهای کاری و عملکرد خود استفاده کنند. این پژوهش با هدف ارزیابی و تحلیل نقش مؤلفه‌های زمینه‌ای (آرمان مشترک، تفکر سیستمی، فرهنگ سازمانی یادگیرنده، ساختار سازمانی منعطف، توسعه قابلیتهای شخصی و حرفه‌ای و رهبری تحول آفرین) و فرایندی (یادگیری سازمانی آموزشی) در ارتقای عملکرد دانشکده‌های کشاورزی (مؤلفه عملکردی) و تبدیل آنها به سازمانهای یادگیرنده انجام شده است. پژوهش از نوع تحقیقات همبستگی بود که به روش پیمایشی انجام شد. جامعه‌ آماری شامل اعضای هیئت ‌علمی تمام وقت دانشکده‌های کشاورزی دولتی وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری بود. نمونه‌های مورد مطالعه با استفاده از جدول کرجسی و مورگان تعداد 329 نفر بودند که به روش نمونه‌گیری طبقه‌ای چند مرحله‌ای و با انتساب متناسب انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه بود که روایی آن بر اساس نظر جمعی از متخصصان تأیید و پایایی آن با استفاده از فرمول آلفای کرونباخ برای بخشهای مختلف پرسشنامه بین 79/0 تا 95/0 محاسبه شد. به-منظور تجزیه و تحلیل داده‌ها از مدل معادلات ساختاری و روش حداکثر درست نمایی استفاده و برای این منظور
نرم افزار Lisrel, 8.50 به‌کار گرفته شد. یافته‌های پژوهش حاکی از وجود داشتن رابطه مثبت و معنادار بین چهار مؤلفه زمینه‌ای (آرمان مشترک، فرهنگ سازمانی یادگیرنده، ساختار سازمانی منعطف و رهبری تحول آفرین) و مؤلفه فرایندی است. مجموع این چهار مؤلفه حدود 90 درصد از تغییرات واریانس متغیر فرایندی را تبیین کردند. همچنین، بین مؤلفه فرایندی و عملکردی رابطه مثبت و معنادار وجود دارد که حدود 42 درصد از تغییرات واریانس عملکرد دانشکده‌های کشاورزی به‌وسیله مؤلفه فرایندی تبیین می‌شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Structural equations modeling for developing a learning faculty of agriculture

نویسندگان [English]

  • Enayat Abbasi 1
  • Sayyed Yusef Hejazi 2
  • Hooshang Irvani 2

1 Department of Agricultural Education, Tarbiat Modares University

2 Department of Agricultural Education, Tehran University

چکیده [English]

In current changing world, the educational institutions, like other organizations, should learn and use this learning for improving their work process and performance. This study analyzed the role of contextual components (shared vision, system thinking, learning organizational culture, flexible structure, personal mastery and professional development and transformational leadership) and process component (educational organizational learning) in promoting agricultural faculties’ performance (performance component) to become learning organizations. Research method was correlation using survey method. The population consisted of all full- time faculty members of public Agricultural Faculties affiliated to the Ministry of Science, Research and Technology (MSRT). Using the Krejcie and Morgan table and multi-stage stratified sampling with proportionate attribution, 329 faculty members were selected as a sample. Questionnaire was the main tool for data collection, which was validated by a panel of experts and the reliability was gained through a pilot study with Cronach’s Alpha coefficient between 0.79 to 0.95. Structural Equation Modeling (SEM), maximum likelihood method, and Lisrel 8.50 software used for analyzing data. Research findings indicated that four contextual components (shared vision, learning organizational culture, flexible structure and transformational leadership) and process component were significantly correlated. These components could explain 90 percent of the process component variance. Furthermore, the process component and performance component were strongly related and the process component could explain 42 percent of the performance component variance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Organizational learning
  • Learning Organization
  • Agricultural Faculties
  • Structural Equations
  • Iran