ارزیابی مؤلفه ها و ساختار عاملی خودکارآمدی پژوهشی در دانشجویان تحصیلات تکمیلی

نویسندگان

1 دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد

2 دانشجوی دکتری سنجش و اندازه گیری دانشگاه علامه طباطبایی،

چکیده

پژوهش حاضر با هدف ارزیابی خودکارآمدی پژوهشی در دانشجویان و بررسی نقاط قوت و ضعف آنها در این زمینه انجام شد. روش پژوهش از نوع ارزشیابی بود و برای ساخت پرسشنامه از روش تحلیل عاملی استفاده شد. نمونه شامل 300 نفر از دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه فردوسی مشهد بود که از بین شش دانشکده به شیوه نمونه‌گیری سهمیه‌ای انتخاب شدند. ابزار پژوهش پرسشنامه خودکارآمدی پژوهشی (RSE) بی‌اسچک، بی‌شاب و گارسیا و پرسشنامه علاقه به اجرای پژوهش (IRQ)
بی‌اسچک و بی‌شاب بود که به‌طور همزمان اجرا شد. روایی محتوایی با استفاده از نظر متخصصان و روایی سازه‌ای با استفاده از تحلیل عاملی تأیید شد. نتایج تحلیل عاملی اکتشافی به روش عامل‌یابی عناصر اصلی نشان داد که چهار عامل قابل استخراج است و 65/0 از واریانس خودکارآمدی پژوهشی را تبیین می‌کند. یافته مربوط به روایی همگرا ضریب همبستگی 44/0 بین پرسشنامه خودکارآمدی پژوهشی و علاقه‌مندی به اجرای پژوهش را نشان داد. همبستگی درونی ضریب آلفای بالایی را هم برای خودکارآمدی پژوهشی کلی (97/0) و هم برای عاملها (از 75/0 تا 95/0) نشان داد. نتایج ارزشیابی از مؤلفه‌های خودکارآمدی پژوهشی نشان داد که دانشجویان در برخی مهارتها همچون نمره کلی خودکارآمدی پژوهشی، انجام دادن وظایف اولیه پژوهشی و توانایی همکاری در پژوهش از توانایی متوسط و در مهارتهای توانایی اجرای پژوهش و توانایی تحلیل و ارائه نتایج پژوهش از توانایی بالایی برخوردارند. همچنین، بین مؤلفه‌های خودکارآمدی پژوهشی دانشجویان تفاوت معناداری مشاهده شد. بین دانشجویان دانشکده‌های مختلف از نظر توانایی ادای وظایف اولیه پژوهش، اجرای پژوهش و توانایی تحلیل و ارائه نتایج پژوهش تفاوت معنا‌داری وجود داشت. لازم است در خصوص افزایش مهارتهایی همچون همکاری در پژوهش و ادای وظایف اولیه پژوهش، سیاستگذاری و آموزشهایی صورت گیرد. همچنین، توصیه ‌می‌شود از مقیاس خودکارآمدی پژوهشی رواسازی‌ شده برای سنجش میزان خودکارآمدی پژوهشی دانشجویان استفاده شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Evaluation of components and research self – efficacy’s structural factor among graduate students

نویسندگان [English]

  • Hossein Kareshki 1
  • Somaye Bahmanabadi 2

1 School of Educational Sciences and Psychology, Ferdowsi University, Mashhad

2 PhD Student in Assessment and Measurement, Allameh Tabatabai’ University

چکیده [English]

The purpose of this study was to evaluate research self–efficacy among students and assess their strengths and weaknesses in this area. The research method was evaluation and factor analysis was used to evaluate factor structure of the questionnaire. The sample included 300 graduate students in Ferdowsi University who were selected from the six faculties by quota sampling method. In this study the Research Self Efficacy scale (RSE) that was developed by Bieschke, Bishop & Garcia and Interest in the Research Questionnaire (IRQ) that was developed by Bieschke and Bishop were used to gather data. The content validity was confirmed by review of experts and construct validity was confirmed by factor analysis. The results of exploratory factor analysis through the principal component showed that, four factors are extracted and this factors explained 65% of the variance of research self-efficacy. The convergent validity showed that, there is a correlation between research self- efficacy questionnaire and interest in the research questionnaire(r=0.44). Internal consistency showed that, there are high alpha coefficients for both the overall research self- efficacy (0.97) and for factors (from 0.75 to 0.95). The results of evaluation of research self-efficacy components showed that, students have a high ability in some skills such as: Research self-efficacy scores, doing early tasks of research, the cooperation ability in research, ability to perform research and analysis and presentation of results. Furthermore, there was a significant difference between students' research self-efficacy components. There was significant difference in term of ability in doing early task of research, administrating research and analyzing data and present ting the results, among students in different faculties as well. It is necessary to formulate policies and provide the training to increase skills such as cooperation in research and doing early tasks of research. Moreover, it is recommended to use the research self- efficacy scale to measure the level of research self- efficacy of students.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Evaluation
  • Self efficacy
  • Research
  • Validation
  • students