انتخاب استاد نمونه بر اساس مدل تاپسیس سلسله مراتبی در محیط فازی

نویسندگان

1 دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه گیلان

2 کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی دانشکده علوم انسانی دانشگاه گیلان

چکیده

ارزیابی در حوزه آموزش‌عالی نیز همانند سایر حوزه‌ها قدمت زیادی دارد و می‌توان برای آن کاربردهای متعدد از جمله انتخاب استاد نمونه را متصور شد. در ارزیابی و انتخاب استاد نمونه، به‌دلیل وجود داشتن معیارهای عینی و ذهنی متفاوت، مسئله پیچیده شده است. هدف پژوهش حاضر انتخاب استاد نمونه
بر اساس مدل تاپسیس سلسله مراتبی در محیط فازی بود. جامعه آماری پژوهش 93 نفر از اعضای
هیئت علمی دانشکده علوم انسانی دانشکده گیلان بود. برای جمع‌آوری داده‌ها از دو پرسشنامه استفاده شد که ضریب آلفای کرونباخ پرسشنامه اول 886/0 به‌دست آمد و از پرسشنامه دوم برای مقایسه زوجی بین معیارهای اصلی بهره برده شد. ابتدا معیارها و زیرمعیارها از طریق مطالعات کتابخانه‌ای و کسب دیدگاههای اعضای هیئت علمی، در قالب 4 معیار اصلی و 33 معیار فرعی، شناسایی شدند. پس از تعیین وزن جمعی معیارهای اصلی و فرعی، نتایج نشان داد که فعالیتهای آموزشی اعضای هیئت علمی به‌عنوان مهم‌ترین معیار اصلی و بعد از آن، معیارهای فعالیتهای پژوهشی، فعالیتهای فرهنگی- تربیتی و خدمات اجرایی به‌ترتیب اهمیت، در انتخاب استاد نمونه نقش بارزتری دارند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Selecting Enormous Professors with the Use of Fuzzy Hierarchy TOPSIS

نویسندگان [English]

  • Mohammadrahim Ramezaniyan 1
  • Abolghasem Zareei Doodaji 2

1 Faculty of Literature and Humanities, Guilan University

2 Master of Industrial Management of Literature and Humanities, Guilan University

چکیده [English]

Evaluation in higher education as other areas had great antiquity, and it has numerous applications, including selecting enormous professors. Selection of enormous professors due to different objective and subjective criteria had caused complexity. The purpose of this research was to introduce a model of Multi-Criteria Decision Making in Fuzzy environment in order to evaluate and select enormous professors in University of Gilan. The population of study was 93 College of Humanities’ faculty members. Two questionnaires were used to collect data. The Cronbach's alpha for first questionnaire was found to be 0.886. The second questionnaire was used for paired comparisons between main criteria. First, criteria and sub-criteria were identified in form of four criteria and thirty three sub-criteria by literature review and professors’ perspectives. After calculating cumulative weights for criteria and sub-criteria, our results showed that faculty members’ instructional activities was the most important criteria and after that research activities and cultural activities had the prominent role in selecting enormous professors respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Best Master
  • Hierarchy Topsis
  • fuzzy theory
  • Higher Education