نویسندگان

1 دانشگاه مازندران

2 کارشناس ارشد مهندسی صنایع، مدیرت سیستم و بهره وری دانشگاه شمال

چکیده

انتخاب استاد راهنمای پایان‌‌نامه یکی از انتخابهای بسیار مهم و بحرانی دوره دکتری است. دانشجویان معمولاً با در نظرگرفتن معیارهایی از قبیل شهرت علمی استاد راهنما، تعداد پایان‌نامه‌های راهنمایی شده، نظارت مستمر و غیره استاد راهنمای خود را انتخاب می‌کنند. با در نظر گرفتن این معیارها در انتخاب استاد راهنما، اغلب این امر به صورتی ذهنی و شهودی صورت می‌گیرد که موجب نارضایتی، تأخیر در تکمیل و پایین آمدن کیفیت پایان نامه می‌شود. در این پژوهش سعی شده است با استفاده از دو روش تصمیم‌گیری چند معیاره، روش نوینی در انتخاب استاد راهنمای پایان‌نامه دوره دکتری ارائه شود. برای شناسایی معیارهای کلیدی انتخاب استاد راهنما از مرور ادبیات و نمونه‌گیری هدفمند استفاده شد. با روش نمونه‌گیری هدفمند 37 نفر از دانشجویان سال آخر دوره دکتری دانشگاه تربیت مدرس تهران انتخاب و از طریق پرسشنامه مهم‌ترین معیارها برگزیده شدند. در این پژوهش برای اولویت‌بندی و یافتن میزان اهمیت شاخصهای انتخاب استاد راهنما، از فرایند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) استفاده و در نهایت، برای رتبه بندی استادان راهنما و مقایسه آنها از روش تاپسیس (TOPSIS) سود برده شده است. نتایج این تحقیق نشان داد که بین اولویت خواسته‌های نمونه و نمونه انتخابی تفاوت وجود دارد. شهرت علمی در درجه اول اهمیت از نظر نمونه و نظارت مداوم از نظر نمونه انتخابی مهم‌ترین معیار بیان شد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Using Multi Criteria Decision Making Techniques to Doctoral Dissertation Supervisor Selection

نویسندگان [English]

  • Ebrahim Salehi Omran 1
  • Mohammad Hasan Aghdaie 2
  • Sarfaraz Hashemkhani Zolfani 2

1 Department of Education, Mazandaran University

2 Master Student in Industrial Engineering, Shomal University

چکیده [English]

Dissertation supervisor selection is one of the most important and crucial decisions in doctoral programs. Typically, selection process is based on a set of criteria such as supervisors’ reputation, number of dissertations guided, continues supervision, etc. However, the application of these criteria is often subjective and intuitive and it can cause dissatisfaction, delay on completion time, and quality reduction of dissertations. This article proposes a new model for doctoral dissertation supervisor selection by using multi criteria decision making (MCDM) method. In order to identify the key criteria, a review of literature and purposive sampling were used. By means of purposive sampling 37 senior doctoral students of Tarbiat Modarres University were selected and key criteria were identified through a questionnaire. Analytical Hierarchy Process (AHP) and Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution (TOPSIS) approach were utilized for prioritization and identification of criteria’s level of importance. The finding showed significant differences between priority expectations of sample and selected sample. In addition, the findings revealed that supervisor’s reputation was first priority for the sample and continuous supervision was main concern for selected sample.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Doctoral Students
  • Supervisor Selection
  • MCDM
  • AHP
  • TOPSIS