تحلیل عاملی مهارتهای حرفه‌ای لازم برای موفقیت شغلی از دیدگاه اعضای هیئت علمی دانشکده‌های کشاورزی ایران

نویسندگان

1 کارشناس ارشد آموزش کشاورزی دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی دانشگاه تهران

2 استاد دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی دانشگاه تهران

3 دانشیار دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی دانشگاه تهران

چکیده

برای ایجاد تغییرات چشمگیر در بخش کشاورزی هر کشوری تدوین برنامه‌های کاربردی برای شناسایی نیازهای حرفه‌ای و فراهم کردن زمینه‌های لازم برای رشد مهارتهای حرفه‌ای اعضای هیئت‌علمی آن کشور امری ضروری و اجتناب ناپذیر است. هدف این پژوهش شناسایی و تحلیل مهارتهای حرفه‌ای لازم برای موفقیت شغلی از دیدگاه اعضای هیئت‌علمی دانشکده‌های کشاورزی ایران بوده است. روش پژوهش توصیفی – پیمایشی بوده است و جامعه آماری آن را اعضای هیئت‌علمی دانشکده‌های کشاورزی ایران (1837 N=) تشکیل داده‌اند. با استفاده از جدول نمونه‌گیری مورگان تعداد 327 نفر به عنوان نمونه تعیین شدند که در نهایت، برای افزایش دقت نتایج، حجم نمونه به 404 نفر افزایش یافت. برای تعیین تعداد اعضای هیئت‌علمی و تعداد دانشکده‌ها از روش نمونه‌گیری طبقه‌ای با انتساب متناسب و سپس، با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی ساده از میان دانشکده‌های کشاورزی ایران‌ 12 دانشکده انتخاب شدند. ابزار تحقیق پرسشنامه‌ای بود که روایی آن بر اساس نظرجمعی از اعضای هیئت‌علمی گروه ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه تهران و صاحبنظران مربوط تأیید شد و برای تعیین میزان پایایی بخشهای مختلف از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد (78/0 تا 92/0). داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار SPSS:win16 تجزیه و تحلیل شدند. نتایج آزمون t نشان داد که تفاوت معناداری بین مدرک تحصیلی (کارشناسی‌ارشد و دکتری) و محل تحصیل (داخل یا خارج از کشور) اعضای هیئت‌علمی از نظر مهارتهای حرفه‌ای وجود دارد. همچنین، نتایج آزمون مقایسه میانگین (F) نشان داد که تفاوت معنا‌داری بین مرتبه علمی (مربی، استادیار، دانشیار و استاد) اعضای هیئت‌علمی مورد مطالعه از نظر مهارتهای حرفه‌ای وجود دارد. بر اساس نتایج تحلیل عاملی پنج عامل مهارتهای فناوری اطلاعات، مهارتهای ارتباطی، تسلط بر محتوا، راهبردهای تدریس و یادگیری و بالندگی حر‌فه‌ای در مجموع حدود 641/58% از کل واریانس را تبیین کردند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Exploratory Factor Analysis of Required Professional Faculty Skills for Job Success from Iran’s Colleges of Agriculture Faculty Members Perspectives

نویسندگان [English]

  • Ehsan Gholofar 1
  • Seyyed Yousef Hedjazi 2
  • Seyyed Mohmmod Hosseyni 3

1 Lecturer in Agricultural Economics and Development, University of Tehran

2 Professor of Agricultural Economics and Development, University of Tehran, Karaj, Iran

3 Associate Professor of Agricultural Economics and Development, University of Tehran, Karaj, Iran

چکیده [English]

Technical skill of agricultural faculty members is essential in providing change in the agricultural sector. The objective of this research was to identify and analyze skill requirements of faculty members of agricultural colleges of Iran. The questionnaire was administered to 404 agricultural faculty members selected on the basis of proportional stratified random sampling method. Results of exploratory factor analysis revealed that information technology, communication, mastery, use of strategies and status explained 70.66 percent of total variance of the professional skills. Furthermore, statistically significant differences among assistant, associate, full professors and their places of studies were found. Finally, the researchers discussed policies that could raise the technical skills of faculty.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Agricultural Colleges
  • faculty members
  • Technical and Professional Skills