بررسی و انتخاب الگوی پایه ارزیابی عملکرد مراکز پژوهشی دفاعی

نویسندگان

1 دانشکده علوم اجتماعی و فرهنگی دانشگاه جامع امام حسین (ع)

2 دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه تربیت معلم تهران

چکیده

تجربه کشورهای پیشرفته نشان می‌دهد که تعیین اهداف راهبردی، ارزیابی عملکرد و به‌کارگیری نتایج به منظور بهبود عملکرد سازمان با رویکردی نظام‌مند، اصلی بسیار مهم در موفقیت سازمانهاست. ارزیابی عملکرد مراکز پژوهشی دفاعی و تعیین میزان موفقیت آنها در رسیدن به اهداف از پیش تعیین شده در راستای چشم‌انداز 20 ساله پژوهشهای دفاعی، تعیین و تخصیص بودجه، توسعه و تجهیز، حذف، ادغام یا رتبه‌بندی آنها یکی از دغدغه‌های اصلی مدیریت پژوهشهای دفاعی کشور بوده است. این تحقیق با هدف طراحی نظام مناسب برای ارزیابی عملکرد مراکز پژوهشی دفاعی انجام و تلاش شده است به منظور تحقیق اهداف نظام پژوهشهای دفاعی کشور، نظام ارزیابی عملکرد مناسبی برای مراکز پژوهشی دفاعی از طریق مطالعه پیشینه، شناسایی الگوهای موجود ارزیابی عملکرد سازمانهای پژوهشی و غیر پژوهشی، شناسایی ویژگیهای مراکز پژوهشی دفاعی، شناسایی نیازهای ذینفعان ارزیابی و نقد و اصلاح شاخصهای موجود طراحی شود. جامعه آماری این تحقیق مدیران و کارشناسان عالی شاغل در بخش ارزیابی عملکرد و بخشهای مرتبط بوده‌اند. نمونه آماری تحقیق 22 نفر بود. در این تحقیق از ابزار مصاحبه، پرسشنامه و جلسات مشورتی کارشناسی با حضور نخبگان استفاده شد. برای تحلیل داده‌ها از آزمون تی تک نمونه‌ای و تحلیل واریانس استفاده شد. با بهره‌گیری از ادبیات پژوهش الگوهای مختلف ارزیابی عملکرد بررسی و در نهایت، با استفاده از الگوی کارت امتیازی متوازن (BSC) نظام ارزیابی عملکرد مراکز پژوهشی دفاع طراحی و ارائه شد. نتایج تحقیق نشان داد که الگوی انتخاب شده برای ارزیابی عملکرد این مراکز دارای ویژگیهای جامعیت، سازگاری با استراتژیها، قابلیت بهبود مستمر، پویایی، اعتبار امتیاز دهی، سهولت به‌کار‌گیری و توازن است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Evaluation and Selection of a Base Model for Performance Evaluation for Defensive Research Centers

نویسندگان [English]

  • Reza Hosseinpour 1
  • Hamidreze Arasteh 2

1 Cultural and Social Sciences, Imam Hossein University

2 Higher Education Administration , Tarbiat Moallem University Tehran

چکیده [English]

The experience of advanced countries shows that using a systematic approach in determining strategic objectives, evaluating performance and using results for performance improvement is a vital principal in success of organizations. The performance evaluation of defense research centers, budget allocations, development and outfits, the closure, merging or ranking of these centers in accordance with 20 year outlook defense research plan are all among the major concerns of defense research management. The purpose of this research was to design an appropriate performance evaluation system for defense research centers in line with the objectives of Iran's defense research system. This was carried out through background review, identification of current performance evaluation models for research and non-research organizations, identification of defense research centers characteristics, identification of constituencies and stakeholders needs. Furthermore, current indicators were reviewed and reformed. The population of this study was a group of high level managers and specialists in the field of performance evaluation and related fields. A sample of 22 qualified people was selected. This research utilized methods such as interviews, surveys and counseling meetings with the elites. Using literature review, different performance evaluation models were carefully evaluated. One-sample t test, and analysis of variance were used. Finally, by selecting Balanced Score Card (BSC) as a basic model, a performance evaluation system for defense research centers was designed and presented. The result of study indicated that the selected model for performance evaluation of these centers is characterized by comprehensiveness, compatibility with strategies, capability for continuous improvement, dynamics, standardized scoring, user’s friendly and symmetry.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Balanced Score Card (BSC)
  • Defense Research Centers
  • Performance Evaluation Indicators
  • performance evaluation system
  • Performance Management
  • Research and Development