مدل راهبردی ارزیابی مؤسسات آموزش عالی

نویسندگان

دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

چکیده

ارزیابی راهبردی سازمان در صنعت همواره یکی از اولین و اساسی ترین بخشهای برنامه ریزی راهبردی
به شمار می‌رود و اهمیت بسیاری دارد تا آنجا که یکی از مکاتب اصلی مدیریت راهبردی، مکتب موقعیت‌یابی نام گرفته است. این امر در اقتصاد دانش محور و محیط پرتلاطم امروزی در خصوص دانشگاهها از اهمیت دوچندانی برخوردار است. تا به امروز در صنایع مختلف از مدلهای متفاوتی برای ارزیابی موقعیت راهبردی سازمانها استفاده شده است که در هر یک از آنها با رویکردی متفاوت به تحلیل محیط پرداخته شده است. یکی از مدلهای راهبردی بسیار توانا در این زمینه، مدل کارت امتیازی متوازن است که در آن تمام جنبه های یک سازمان به طور متعادل بررسی می‌شود، لذا، در این پژوهش با در نظر گرفتن نقاط قوت مدل کارت امتیازی متوازن در ارزیابی راهبردی، به توسعه آن برای تحلیل موقعیت محیطی دانشگاه پرداخته شده و سپس، مدل بومی شده کارت امتیازی متوازن در بخش دانشگاهی ایران ارائه و
به طور موردی در خصوص دانشکده های مدیریت برتر استان تهران به کارگرفته شده است. نتایج این پژوهش علاوه بر اینکه می تواند به طور کاربردی برای برنامه ریزی راهبردی دانشکده های مدیریت دانشگاههای ایران به کار گرفته شود، در توسعه مدل کارت امتیازی متوازن در بخش دانشگاهی نیز مؤثر است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Model on Strategic Evaluation of Higher Education Institutions

نویسندگان [English]

  • Mohammad Reza Mehregan
  • Mahmoud Dehghan Nayeri

Department of Management, University of Tehran

چکیده [English]

Introduction: Determining the strategic position of an organization within the industry is one of the fundamental stage of strategic planning. More important it is developed as one of the fundamental school of strategic planning which is called strategic positioning. Up to now, various models with different approaches to strategic positioning are deployed within various industries. Considering the above, current paper is aimed to propose a model of performance appraisal as a strategic positioning model in the context of educational system. As a case study the model implemented for strategic positioning of Management schools in Tehran.
Material and Method: Balanced Score card (BSC) as one of the powerful models for strategic positioning is developed here as a model of performance appraisal in educational institutes.
Results: Based on the expert’s opinions, the paper concluded that some aspects of BSC may be more important than others in a given situation accordingly. In addition, results shaped that none of the surveyed schools are developed in all aspects of BSC evenly. It could be used in developing strategic plans for the surveyed schools as well as development of BSC as a model of performance assessment for educational systems and institutes.
Conclusion: Given the dynamic environment, it is necessary for educational systems to focus on their managing methods, and reengineering their business processes, to survive through globalization of education and lately methods of hiring students. performance management could be very helpful in this case.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Strategic planning
  • strategic position
  • balanced scorecard
  • higher education institutions