نویسنده

چکیده

استعدادهای فراشناختی به استعداد درک و کنترل مطلب مورد یادگیری گفته می‏شود. در این پژوهش مفهوم اصلی فراشناخت متشکل از دو عامل اصلی دانش شناخت و تنظیم شناخت، ارتباط آماری بین دانش شناخت و تنظیم شناخت و ارتباط بین دو عامل اصلی فراشناخت (دانش شناخت و تنظیم شناخت) با ارزشهای تجربه شده عملکرد فراشناختی و شناختی مورد بررسی قرار گرفته است.
روش تحلیل در این پژوهش تحلیل کواریانس، مورد خاص تحلیل عامل تأییدی با استفاده از برنامه Amos است. آزمون نیکویی برازش برای دانشجویان پزشکی و مهندسی نشان داد که اختلاف بین کواریانس‌های پیش‌بینی شده توسط مدل و نمونه‌های مشاهده شده معنی‌دار نیست. بنابراین ، مدل دو عاملی (دانش شناخت و تنظیم شناخت) مناسب است. نتایج برای دانشجویان پزشکی و مهندسی پزشکی مشابه است. این تشابه استواری دو آزمایش را نشان می‌دهد. دو عامل با یکدیگر همبستگی بالایی دارند. رابطه بین دانش شناخت و تنظیم شناخت با ارزشهای تجربه شده عملکرد فراشناختی (استعداد تخمین نمره امتحانی پیش از امتحان پایان ترم و استعداد تخمین نمره امتحانی پس از امتحان پایان ترم) معنی‌دار بود. رابطه معنی‌دار بین دانش شناخت و عملکرد شناختی (نمره امتحان پایان ترم) برای دانشجویان دانشکده پزشکی و تنظیم شناخت و عملکرد شناختی (نمره امتحان پایان ترم) برای دانشجویان مهندسی نشان داد که دانشجویان پزشکی با عملکرد بهتر از استعدادهای ادراکی بالاتری برخوردارند و دانشجویان مهندسی با عملکرد بهتر از استعدادهای تنظیمی بالاتری برخوردارند. یافته‌های تحقیق نشان داد که این دو گروه تلاش ذهنی و رفتار ذهنی متفاوت دارند، ولی استعدادهای فرا شناختی‌شان تأثیر چشمگیری در دستاوردهای آموزشی‌شان دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Metacognitive Skills and Cognitive Skills in Engineering and Medical Students

نویسنده [English]

  • Mehrnaz Roshanaei

چکیده [English]

Metacognition refers to the ability to reflect upon, understand and control one, s learning.
This study focused on three related issues: (a) whether there was empirical support for the two-factor view of metacognition, (b) whether the two factors were related to each other, and (c) whether either of the factors was related to empirical measures of cognitive and metacognitive performance.
To test the current conceptualization of metacognition that assumes two main factors covariance analysis (confirmatory factor analysis) was conducted. Amos (Analysis of moment structures) was used as the statistical package.
Two experiments on Medical and Engineering students supported the two–factor model . Factors were correlated. Further experiments reported a number of statistically significant relationships among knowledge of cognition, regulation of cognition and pre-test post-test judgment ability. The correspondence between knowledge of cognition and performance for medical students indicated that those individuals who scored high on knowledge of cognition factor also scored high on final exam . The correspondence between regulation of cognition and performance for engineering students indicated that students who scored high on regulation of cognition factor also scored high on final exam. The findings reported here indicate that although the two groups of students had different mental behavior, their metacognitive abilities played a significant role in their educational achievements.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Metacognitive Skills
  • Knowledge of Congnition
  • Regulation of Cognition
  • Performance
  • Medical and Engineering Students
  • Teaching and Learning