تحلیل رابطه بین فناوری و سرمایه انسانی در صنایع مبتنی بردانش

نویسنده

عضو هیئت ‎علمی مؤسسه پژوهش و برنامه ‎ریزی آموزش ‎عالی

چکیده

در ادبیات مرسوم علوم اقتصادی دو واژه سرمایه انسانی و فناوری به عنوان دو عامل تولید جدا از هم مورد توجه قرار می‎ گیرند. در حالی که از چشم انداز اقتصاد مبتنی بر دانش در یک بنگاه مبتنی بر دانش این دو مفهوم دو نمود متفاوت از دانش معین هستند. در این مقاله رابطه بین سرمایه انسانی و فناوری از چشم ‎انداز یادشده در دو مرحله تولید و بهره ‎برداری از آنها تحلیل شده است. این تحلیل از دو بعد نظری و تجربی صورت گرفته است. در تحلیل نظری نشان داده شده است که سرمایه انسانی و فناوری در کنش متقابل در چارچوب سه بازار خدمات آموزشی، سرمایه انسانی و فناوری در یک راستا و متناسب با یکدیگر تولید و انباشت می شوند. تحلیلهای تجربی نیز نشان می ‎دهد که بهره ‎برداری از سرمایه‎‎ انسانی و فناوری در بنگاههای مبتنی بر دانش ایران، لازم و ملزوم یکدیگرند. بنابراین، برای افزایش بهره ‎وری تولید و رشد ارزش افزوده در صنایع مبتنی بر دانش ایران، سرمایه‎ گذاری در انباشت یکی باید متناسب و در راستای سرمایه ‎گذاری در انباشت دیگری باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Analysis Relationship Between Technology and Human Capital in Knowledge-Based Industry

نویسنده [English]

  • Yagoob Entezari

Faculty Member of Institute for Research & Planning in H.E.

چکیده [English]

In the traditional economics, literature, technology and human capital are considered as to separate production factors. But in the knowledge– based economy these factors are two distinguished prospects of specified knowledge from a knowledge-based firm. In this paper relationship between technology and human capital is analysed in Iran's knowledge-based industry. This shows that human capital and technology are complementary to each other. Thus, in order to improve productivity and increase added value in knowledge-based industry , investing in human capital must be accompanied with R&D investments.

کلیدواژه‌ها [English]

  • human capital
  • Technology Change
  • Knowledge-Based Economy
  • Knowledge-Based Firm
  • Knowledge Firm and Knowledge Workers