نویسنده

چکیده

تغییر به عنوان تنها عنصر ثابت زمان ما از ویژگیهای جهان با تحولات پرشتاب امروز است. براساس نظریه شتاب تاریخ، که به رشد سریع تغییرات در زمانهای اخیر اشاره دارد، علم و فناوری عامل اصلی این تغییرات هستند. دانشگاهها نیز به عنوان مرکز تولید و نشر این دو عامل کلیدی و مزیت آفرین برای ملتها در کانون توجه دولتها و سازمانهایی قرار گرفته اند که درک درستی از رقابت و توسعه دارند. در هر جامعه ای دانشگاهها محور و موتور توسعه تلقی می شوند، اما بررسیهای این پژوهش حاکی از آن است که نگاه به دانشگاه در جامعه ایرانی به گونه دیگری است. در این مقاله یافته های مطالعه ای ارائه شده که 9 مانع یادگیری بالفعل و 5 حلقه رشد بالقوه را در دانشگاههای ایرانی مورد بررسی و مفهوم سازی سیستمی قرار داده است. در این پژوهش دانشگاه X به عنوان دانشگاه مورد مطالعه و دانشگاه Y به عنوان دانشگاه طرف مقایسه برگزیده شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Conceptualizing the Growth Dynamics and Learning Obstacles in Iranian Universities: A System Approach

نویسنده [English]

  • Kourosh Bararpour

چکیده [English]

Change as the only constant of our age, is one of the characteristics of today’s ever-accelerating world. Based on theory of acceleration history (which points out to the rapid growth of changes in recent ages), science and technology are two main reasons for changes. universities as the center of production and dissemination of these two key factors and taking advantage of them advantage nations, have been also in the focas point of organizations and governments with accurate understanding of competition and development. Although in every society, universities are the driving force of development. The findings shows, a different ways of viewing universities in Iranian society. This article presents the findings of a study which has assessed and systemically conceptualized nine active barriers of learning and five potential growth loops. In this research, X university has been selected as the case being studied and Y University has been selected as the case being compared to.

کلیدواژه‌ها [English]

  • change
  • learning
  • growth
  • Systems thinking
  • University and Iran