نویسنده

عضو هیئت‎ علمی مؤسسه پژوهش و برنامه ‎ریزی آموزش ‎عالی

چکیده

خانوارها حلقه ارتباطی بین سطح بهره‎ مندی اقتصادی اجتماعی و از جمله سرمایه ‎انسانی یک نسل با نسل بعد محسوب می شوند. هدف از تحلیل‎ اثر ویژگی های اقتصادی اجتماعی خانوار بر احتمال ادامه تحصیل یا سطح برخورداری آموزشی فرزندان، شناخت میزان و جهت تاثیر عوامل مذکور است.هدف از اجرای این طرح شناخت عوامل موثر بر تصمیم ‎‎‎گیری افراد برای ورود به دوره‎ های آموزش عالی در سطح خانوارهاست. مرحله اول این طرح در سال 1382 و با استفاده از داده ‎های طرح آمارگیری از ویژگی های اقتصادی اجتماعی خانوار در سال 1374 به اجرا درآمد. در این مرحله، از داده ‎های جدید (سال 1381) استفاده شده و با توسعه مشاهدات، فرضیات مختلف از تاثیر ویژگی های اقتصادی اجتماعی خانوار بر احتمال ادامه تحصیل فرزندان آزمون شده است. این مقاله به بیان نتایج طرح پژوهشی مذکور اختصاص دارد.از مقایسه نتایج این مرحله با مرحله قبل می توان نتیجه گرفت که تاثیر سطح تحصیلات والدین یا سرمایه ‎انسانی نسل قبل بارزتر و معنی ‎دارتر شده است؛ به عبارت دیگر، در طی سالهای اخیر تاثیر تحصیلات دانشگاهی والدین بر نگرش فرزندان نسبت به وجهه اجتماعی و احتمالا چشم ‎انداز اقتصادی تحصیلات عالی بیشتر شده است. این نکته اهمیت بارز انتقال سرمایه بین نسلی و لزوم توجه به توسعه آموزش برای نگهداشت سطح سرمایه ‎انسانی نسلهای آتی را نشان می دهد.در هر دو مرحله تاثیر معنی‎ دار وضعیت اقتصادی خانوار را می توان تشخیص داد و نتایج دو مرحله در خصوص میزان و جهت تاثیر متغیرهای جنسیت و سن افراد و تعداد اعضای خانوار کاملا مشابه و پایدار است؛ به عبارت دیگر، همچنان احتمال ادامه تحصیل فرزندان پسر کمتر و احتمال ادامه تحصیل فرد در سنین بالاتر بیشتر است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Examination and Estimation of the Effects of Family Socio – Economic Characteristics on Demand for Higher Education

نویسنده [English]

  • M. Gharun

Faculty Member of Institute For Research & Planning in Higher Education

چکیده [English]

This article examines the effects of family socio – economic characteristics on demand for higher education in Iran. The same study was performed in 2003 using data collected in 1995. This study is based on the same theory and model (logit)with some developments and by data collected in 2002, aimed to recognize what has been changed in the influence of socio-economic factors on demand for higher education.
The results indicate that parents educational level effects has been strengtenthed during that years and this factor indicates the social prestige and some economic outlook of higher education for childrens. So, educational development for maintaning the human capital level of further generations is critical.
The Socio- economic situations of family has great and significant effect on probablity of education in tertiary level, in both sections. Meanwhile, the results of both studies about the effects of factors such as region, sex, age and size of family are similar. Allogether, the obtaining of two studies has some guides for essential supporting programs for considered families from per-tertiary education.

کلیدواژه‌ها [English]

  • human capital
  • Demand for H.E
  • Family
  • Educational and Logit