بررسی ارتباط ابهام نقش، تعارض نقش و اضطراب رقابتی با عملکرد ورزشی و پیشرفت تحصیلی دانشجویان ورزشکار

نویسندگان

دانشگاه شهید باهنر

چکیده

هدف از این مطالعه بررسی ارتباط ابهام نقش، تعارض نقش و اضطراب رقابتی با عملکرد ورزشی و پیشرفت تحصیلی در ورزشکاران رشته‎های ورزشی انفرادی (کشتی، تنیس و رزمی) و گروهی (فوتبال، والیبال و بسکتبال) است. آزمودنی‎های پژوهش شامل 244 نفر دانشجوی پسر (126 ورزشکار گروهی و 118 ورزشکار انفرادی) بود که به‎صورت تصادفی از میان دانشجویان ورزشکار انتخاب شدند. برای جمع‎آوری داده‎ها از مقیاس ابهام- تعارض نقش، پرسشنامه اضطراب رقابتی و چک لیست عملکرد ورزشی استفاده شد.
نتایج ضریب همبستگی پیرسون نشان داد که هر یک از متغیرهای ابهام نقش، تعارض نقش و اضطراب رقابتی با عملکرد ورزشی و پیشرفت تحصیلی رابطه منفی معنی داری دارند. این همبستگی در ورزشکاران گروهی از انفرادی بیشتر بود. ضریب رگرسیون چند متغیری نشان داد که ابهام نقش، تعارض نقش و اضطراب رقابتی 36 و 24 درصد از واریانس عملکرد ورزشی را به‎ترتیب در ورزشکاران گروهی و انفرادی تبیین می‎کنند. همچنین، سه متغیر یاد شده 45 و 16 درصد از واریانس پیشرفت تحصیلی را به ترتیب در ورزشکاران گروهی و انفرادی تبیین کردند. این نتایج نشان می دهد که افزایش ابهام نقش، تعارض نقش و اضطراب رقابتی کاهش عملکرد ورزشی و پیشرفت تحصیلی را به دنبال خواهد داشت.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

ِA Survey on the Relationship of Role Ambiguity, Role Conflict and Competitive Anxiety with Sport Performance and Academic Achievements in the Athletes

نویسندگان [English]

  • A. Abolghasemi
  • A. A. Kiamasi
  • S. Aryapooran
  • F. Dortaj

Shahid Bahonar University

چکیده [English]

The aim of present research is to survey on the relationship of role ambiguity, role conflict and competitive anxiety with sport performance and academic achievements in the athletes. The research sample were selected through a random sampling method. ‏Together the data, Role Ambiguity Conflict Scale, Anxiety Inventory, and Sport Performance Checklist were used.
The results of Pearson correlation showed that each variable of role ambiguity, role conflict and competitive anxiety have significant relations with to sport performance and academic achievements. This correlation was more in group athletes than individual, The results of multiple regression showed that role ambiguity, role conflict and competitive anxiety explained 36 percent of variance of sport performance in group athletes, while 24 percent of variance of sport performance in individual athletes. Also, results indicated that role ambiguity, role conflict and competitive anxiety explained 45 percent of variance of academic achievements in group athletes, while 16 percent of variance of academic achievements in individual athletes. The results indicated that high level of role ambiguity, role conflict and competitive anxiety decrease sport performance and academic achievements.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Role Ambiguity
  • Role conflict
  • Competitve Anxiety
  • Sport Performance
  • Academic Achievements