نظری بر توزیع و محاسبه ماتریسهای نیروی انسانی متخصص در اقتصاد ایران

10.22034/irphe.1993.711458

چکیده

این مقاله ادامه مقاله «ارائه چهار چوب نظری در خصوص برآورد نیروی انسانی» است که در شماره نخستین فصلنامه درج گردیده است. در مقاله پیشین ماتریسهای نیروی انسانی به عنوان مهم ترین ابزار برنامه ­ریزی نیروی انسانی معرفی شده بود. این ماتریسها به برنامه ­ریزی نیروی انسانی امکان خواهند داد تا نحوه آرایش نیروهای متخصص در سطوح مختلف را براساس گروههای عمده شغلی، نوع فعالیت، رشته و سطوح تحصیلی شناسایی نماید. در این مقاله، ماتریسهای متعددی جهت بیان توزیع نیروی انسانی متخصص در سال 1365 تهیه شده است. در فرایند این امر، ابتدا تحولات بازار کار نیروی متخصص کشور طی دهه ­های 55-1345 و 65-1355 تبیین می­ گردد. سپس ماتریسهای مذکور معرفی شده و در انتها برای تعیین تناسب تخصص با شغل روش خاصی ارائه می گردد. نگارنده امیدوار است که به مدد روشها و آمار و اطلاعات ارائه شده در این مقاله، امر برنامه ریزی نیروی انسانی متخصص در کشور از غنای نظری برخوردار گردیده و راهنمای عمل واقع گردد.
این مقاله را آقای حسن طائی، عضو هیأت علمی مؤسسه پژوهش و برنامه ­ریزی آموزش عالی، تهیه و در اختیار فصلنامه قرار داده ­اند که بدین وسیله از ایشان تشکر می ­گردد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Study of Distribution and Calculation of the Specialized Manpower Matrices in Iran's Economy

چکیده [English]

As Pointed out in the previous article entitled ·''A Conceptual Framework for Manpower Estimation", The manpower matrices have been recognized as the most important factor in the human resources planning. The manpower matrices have articulated a range of perspectives based on different types of major jobs, duties and takes, academic subject and the educational levels. In this article, the author has provided the different types of matrices for distribution of the specialize, manpower for the academic year of 1986 in Iran. To this end, the paper devoted into three parts. In the opening part, he explains the lab our market changes of the specialized manpower in the two decades from 1966 to 1976 and from 1976 to 1986 in Iran. In the second part of article, the author attempts to acquaint reader with the manpower matrices. In the third part, the author formulates a especial, method for creating a state of balance, between the specialized manpower with their jobs. The author feels sure that the paper will generate much attention and will be received with considerable interest by educational planners.
This article has been prepared by Mr. Hassan Taee, a faculty member at the institute for Research and Planning in Higher Education, who is hereby thanked.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Manpower
  • Iran
  • supply and demand
  • economy