اهمیت هدفگذاری در عملکرد اعضای سازمان

10.22034/irphe.1993.711444

چکیده

جذب و تربیت نیروی انسانی ماهر و متخصص از دشواریهای عمده سازمانهای جدید است. ولی دشواتر از آن، ایجاد شرایطی جهت تداوم فعالیت آنان و حفظ انگیزه برای کار است. این مقاله انگیزش در سازمانها را مدنظر قرار می ­دهد و هدفگذاری را، که فرآیندی کارکردی در انگیزش شناخته می­ شود، معرفی می­ کند. آنگاه، با طرح الگویی در هدفگذاری، به تحلیل عوامل و روابط اجزای تشکیل دهنده آن می­ پردازد. مراحل و قدمهایی را که لازمة هدفگذاری است برشمرده و به مفاهیمی چون دشواری هدف و مشارکت در هدفگذاری اشاره می ­نماید. و در پایان، با استعانت از یافته ­های پژوهشی خواننده را با زمینه ­های قدرت و نقاط ضعف نظریه هدفگذاری آشنا می­ سازد.
این مقاله را آقای دکتر محمدعلی نایلی دانشیار دانشگاه شهید چمران اهواز تهیه و در اختیار فصلنامه قرار داده ­اند که از ایشان تشکر می­ شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Goal Setting as a Motivational Tec h nique for Enhancing Task Performance

چکیده [English]

Much Attention has been given to selection and training employees in modern organizations. However, investigation in relation to job satisfaction, work motivation, and job performance is relatively a new approach. In the recent decades we are experiencing a line of research which has developed various motivational theories. " Goal setting theory " with a strong conceptual framework, is one of the theories. This theory is presented in this paper. The related model is discussed and the illustrative programs are described; programs that aim at creating organizations in which employees are satisfied and more productive. 
This article has been written by Dr. Mohammad Ali Naeli, an Associate professor at Shahid Chamran(Ahvaz) University, whom we hereby thank. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • talent search
  • Manpower
  • Function