اعتبارسنجی مدل کارآفرینی آموزشی در دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی واحد مرند، دانشگاه آزاد اسلامی، مرند، ایران

2 استادیار، گروه مدیریت و برنامه ریزی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه الزهرا (س)، تهران، ایران

3 استادیار، گروه مدیریت آموزشی واحد مرند، دانشگاه آزاد اسلامی، مرند، ایران

10.61838/irphe.29.3.4

چکیده

این پژوهش، به اعتبارسنجی مدل کارآفرینی آموزشی در دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی ایران پرداخته است. ابعاد و مولفه‌های حاصل از انجام پژوهش کیفی در این پژوهش، با رویکرد پیمایشی نیز مورد بررسی قرار گرفت. جامعه پژوهش مدیران و کارشناسان مراکز کارآفرینی دانشگاه‌های شهر تهران بودند که با استفاده از جدول مورگان و کرجسی، 256 نفر به عنوان نمونه تعیین و سپس به روش نمونه گیری در دسترس اجرا شد. ابزار پژوهش پرسشنامه محقق ساخته بود که روایی و پایایی آن با استفاده از روایی محتوایی و ضریب آلفای کرونباخ با استفاده از نرم افزار SPSS بررسی شد. برای اطمینان از نرمال بودن داده‌ها از آزمون کولموگروف-اسمیرنوف استفاده شد. تحلیل‌های آماری در این پژوهش به کمک نرم افزارهای SPSS و LISREL انجام شده است. از تحلیل عاملی تأییدی برای اعتبارسنجی مدل استفاده شد. بار عاملی و آزمون تی 17 مقوله اصلی در قالب 6 بعد مدل پارادایمی در مدل کارآفرینی آموزشی دانشگاه­ها که متشکل از 108 مقوله فرعی می‌باشد مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاکی از آن است که در هر 6 مقوله رابطه مطلوبی بین شاخص‌ها (متغیر مشاهده شده) با مؤلفه خود (متغیر پنهان) و بین مؤلفه‌ها با بعد عوامل (متغیر پنهان) برقرار است. شاخص‌های نیکویی برازش برای هر 6 مقوله مورد بررسی قرار گرفت و نتایج نشان داد که با توجه به دامنه پذیرش هر یک از شاخصهای نیکویی برازش مدل از برازش خوبی برخوردار است. نتایج این تحقیق نشان می‌دهند که عوامل و مولفه‌های شناسایی شده در مدل ارائه شده کارآفرینی آموزشی در دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی ایران  دارای اعتبار و ارتباط‌های معناداری  است. این مدل می‌تواند به عنوان یک ابزار مؤثر برای توسعه و بهبود آموزش کارآفرینی در این موسسات مورد استفاده قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Validation of educational entrepreneurship model in universities and higher education institutions of Iran

نویسندگان [English]

  • Touhid Shiralipoor 1
  • Hoda Sadat Mohseni Sohi 2
  • Jafar Ghahremani 3

1 PhD student in educational management, Marand branch, Islamic Azad University, Marand, Iran

2 Assistant professor, Department of Educational and Planning, Faculty of Education and Psychology, Alzahra University,

3 Assistant professor, educational management department of Marand branch of Islamic Azad University, Marand, Iran

چکیده [English]

This research focuses on validating the educational entrepreneurship model in Iranian universities and higher education institutions. The dimensions and components of the qualitative research in this study were investigated using a survey approach. The research community consisted of managers and experts from the entrepreneurship centers of the universities in Tehran. Using the Morgan and Krajcie table, a sample size of 256 people was determined. The sampling was then conducted using the available method. The research tool was a researcher-made questionnaire, which underwent validity and reliability checks using content validity and Cronbach's alpha coefficient, respectively, with the assistance of SPSS software. The Kolmogorov-Smirnov test was used to assess the normality of the data. Statistical analysis in this research was conducted using SPSS and LISREL software. Confirmatory factor analysis was used to validate the model. The factor loading and T-test of 17 main categories were examined in the form of 6 dimensions of the paradigm model in the educational entrepreneurship model of universities, which comprises 108 subcategories. The results indicate that there is a favorable relationship between the observed variable and its component, as well as between the components and the factors dimension, in all 6 categories. Goodness-of-fit indices were examined for all six categories, and the results showed that the model has a good fit based on the acceptance range of each index. The results of this research show that the factors and components identified in the presented model of educational entrepreneurship in Iranian universities and higher education institutions have validity and meaningful relationships. This model can serve as an effective tool for developing and enhancing entrepreneurship education in these institutions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Systematic model
  • entrepreneurship
  • educational entrepreneurship
  • foundation data theory
  • universities and higher education institutions
Abou- Warda, S. H. (2016). New educational services development. International journal of educational management, 30(5), 698-717. https://doi.org/10.1108/IJEM-11-2014-0142
Açıköz, F. K. (2023). Entrepreneurial environment and varieties of capitalism Bilkent Universitesi (Turkey)]. https://www.proquest.com/openview/71e47fe12b3b97b64816ac3aa0a6fa66/1?pq-origsite=gscholar&cbl=2026366&diss=y
Akgün, E., & Farina, İ. A. (2022). Technological Aspect of Academic and Educational Entrepreneurship. In M. Aldogan Eklund & G. Wanzenried (Eds.), Academic and Educational Entrepreneurship: Foundations in Theory and Lessons from Practice (pp. 85-104). Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-031-10952-2_8
Audu, P. A. (2022). An Exploratory Study of Entrepreneurship Development in Kogi State. https://core.ac.uk/download/pdf/542934026.pdf
Bagheri, M., & Kiani, M. (2023). Identifying the place of university in education and promotion of students' entrepreneurship capabilities based on fuzzy screening approach. Quarterly Journal of Research and Planning in Higher Education, 22(4), 43-67. https://journal.irphe.ac.ir/article_702910_47be9b6450162da583100604c417f58a.pdf
Cope, J. (2005). Toward a Dynamic Learning Perspective of Entrepreneurship. Entrepreneurship Theory and Practice, 29(4), 373-397. https://doi.org/10.1111/j.1540-6520.2005.00090.x
Eklund, M. A., & Wanzenried, G. (2022). Academic and educational entrepreneurship: Foundations in theory and lessons from practice. Springer Nature. https://doi.org/10.1007/978-3-031-10952-2
Elami, F., & Sayehvand, Z. (2020). Educational Entrepreneurship: Opportunities and Challenges.
Fini, R., Grimaldi, R., & Meoli, A. (2020). The effectiveness of university regulations to foster science-based entrepreneurship. Research Policy, 49(10), 104048. https://doi.org/10.1016/j.respol.2020.104048
Grèzes, V., & Pillet, L. (2022). International and Cultural Aspects of Academic and Educational Entrepreneurship. In M. Aldogan Eklund & G. Wanzenried (Eds.), Academic and Educational Entrepreneurship: Foundations in Theory and Lessons from Practice (pp. 67-75). Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-031-10952-2_6
Gryshchenko, I., Ganushchak–Efimenko, L., Shcherbak, V., Nifatova, О., Zos-Kior, М., Hnatenko, I., Martynova, L., & Martynov, A. (2021). Making Use of Competitive Advantages of a University Education Innovation Cluster in the Educational Services Market. European Journal of Sustainable Development, 10(2), 336. https://ecsdev.org/ojs/index.php/ejsd/article/view/1230
Hadi, C., Wekke, I. S., & Cahaya, A. (2015). Entrepreneurship and Education: Creating Business Awareness for Students in East Java Indonesia. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 177, 459-463. https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.02.396
Hajimirrahimi, S. D., Dezfooli, A. M., Gholami, H., Akbari, M., & Noroozi, A. (2015). Investigating the approaches for development of student's entrepreneurial capabilities in agricultural scientific-applied courses (Case study: Imam Khomeini Higher Education Center (ihec)). Iranian Journal of Agricultural Economics and Development, 46(2), 217-231. https://www.magiran.com/paper/1455630
Hobikoğlu, E. H., & Şanlı, B. (2015). Comparative Analysis in the Frame of Business Establishment Criteria and Entrepreneurship Education from the Viewpoint of Economy Policies Supported By Innovative Entrepreneurship. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 195, 1156-1165. https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.06.166
Hohmann, C., & Link, P. (2022). Academic Entrepreneurship at the Lucerne University of Applied Sciences and Arts, Switzerland. In M. Aldogan Eklund & G. Wanzenried (Eds.), Academic and Educational Entrepreneurship: Foundations in Theory and Lessons from Practice (pp. 137-152). Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-031-10952-2_11
Hoppe, M., Westerberg, M., & Leffler, E. (2017). Educational approaches to entrepreneurship in higher education. Education + Training, 59(7/8), 751-767. https://doi.org/10.1108/ET-12-2016-0177
Kakouris, A., & Georgiadis, P. (2016). Analysing entrepreneurship education: a bibliometric survey pattern. Journal of Global Entrepreneurship Research, 6(1), 6. https://doi.org/10.1186/s40497-016-0046-y
Kakouris, A., & Ketikidis, P. (2012). Editorial: Poles of innovative entrepreneurship: a triple nexus. International Journal of Innovation and Regional Development, 4, 3/4, 197-203. https://www.researchgate.net/publication/299854206_Editorial_Poles_of_innovative_entrepreneurship_a_triple_nexus
Kindel, A. T., & Stevens, M. L. (2021). What is educational entrepreneurship? Strategic action, temporality, and the expansion of US higher education. Theory and Society, 50(4), 577-605. https://doi.org/10.1007/s11186-021-09443-3
Martínez, A. C., Benavides, H. A. Q., Charra, L. E. V., Hernández, R. M., & López, M. A. S. (2021). Education for entrepreneurship: In search of the fifth pillar" Learning to be entrepreneurial”. Revista Amazonia Investiga, 10(44), 73-83. https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=8111626
Montes-Martínez, R., & Ramírez-Montoya, M. S. (2021). Educational and Social Entrepreneurship of Future Teachers in the Framework of Open Education and Sustainable Development Eighth International Conference on Technological Ecosystems for Enhancing Multiculturality, Salamanca, Spain. https://doi.org/10.1145/3434780.3436622
Moradyan, P., Salimi, M., & Jahanian, R. (2020). Identifying the factors of educational entrepreneurship development in the higher education system. Journal of Research on Management of Teaching in Marine Sciences, 7(2), 151-162.
Omer Attali, M., & Yemini, M. (2017). Initiating consensus: stakeholders define entrepreneurship in education. Educational Review, 69(2), 140-157. https://doi.org/10.1080/00131911.2016.1153457
Rengiah, P. (2013). Effectiveness of entrepreneurship education in developing entrepreneurial intentions among Malaysian university students https://researchportal.scu.edu.au/esploro/outputs/991012821351302368?institution=61SCU_INST&skipUsageReporting=true&recordUsage=false
Samandar Ali Eshtehardi, M. (2022). Structural-interpretative modeling of strategies for achieving the mission of education in an entrepreneurial and community-oriented university. Quarterly Journal of Research and Planning in Higher Education, 28(2), 33-64. https://doi.org/10.52547/irphe.28.2.33
Scanlan, M. (2011). Organizational learning in schools pursuing social justice: Fostering educational entrepreneurship and boundary spanning. Scholar-Practitioner Quarterly. https://epublications.marquette.edu/edu_fac/176/
Shahidi, S. (2022). Identifying and investigating the foreign model's educational entrepreneurship in higher education and implement native models for Iran. International Journal of Education and Humanities, 2(3), 92-107. https://doi.org/10.58557/ijeh.v2i3.87
Shiralipoor, T., Mohseni Sohi, H. S., & Garhami, j. (2023). Designing an educational entrepreneurship model in universities and higher education institutions of Iran. Sciences and Techniques of Information Management, -. https://doi.org/10.22091/stim.2023.8851.1897
Soltanzadeh, V., Ardalan, M., & ghanbari, s. (2020). Identifying effective factors on Educational Entrepreneurship in State Public Universities. Journal of Innovation and Creativity in Human Science, 10(1), 209-244. http://journal.bpj.ir/article_675705_149471b0ce15e9a11fd1e7d9be69527c.pdf
Wanzenried, G. (2022). Political and Economic Aspects of Academic and Educational Entrepreneurship. In M. Aldogan Eklund & G. Wanzenried (Eds.), Academic and Educational Entrepreneurship: Foundations in Theory and Lessons from Practice (pp. 49-65). Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-031-10952-2_5
Webber, C. F., & Scott, S. (2008). Entrepreneurship and Educational Leadership Development: Canadian and Australian Perspectives. International Electronic Journal for Leadership in Learning, 12(14), n14. https://eric.ed.gov/?id=EJ940594
Zalali, N., Khosravipour, B., & Zare, A. (2014). The bottlenecks and challenges of employment of agricultural graduates from the point of view of executive managers. Agricultural Education Management Research Quarterly.