ارتقای مدل سواد سلامت الکترونیکی دانشجویان علوم پزشکی: تجربه زیسته

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

2 گروه آموزش پزشکی، دانشکده آموزش علوم پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی، تهران، ایران

3 گروه آموزشی مدیریت توانبخشی، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، تهران، ایران

4 گروه مدیریت آموزش عالی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

10.22034/irphe.2019.707102

چکیده

سلامت الکترونیکی در برگیرنده علوم میان رشته ای است که به واسطه ارتباط مستقیم با سلامت انسان از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. و به دنبال آن نیاز به تربیت متخصصان کارآزموده و خبره در حوزه سواد سلامت الکترونیکی که موجبات ارتقای سلامت و بهبود کیفیت خدمات درمانی است، امری ضروری است. بدون شک این مهم از جمله وظایف اصلی مراکز آموزشی بخصوص دانشگاه‌ها است.
پژوهش با هدف واکاوی تجارب زیست شده سواد سلامت الکترونیکی، با نمونه گیری هدفمند و مراجعه به ۱۵ نفر از صاحبنظران و مطلعان کلیدی آموزش عالی پرداخته است تا به تدوین مدل مفهومی دست یابد. این پژوهش رویکرد کیفی و پدیدار شناسانه دارد. ابزار پژوهش مصاحبه نیمه ساختار یافته ای بود که داده های آن با توجه به مراحل سه گانه کدگذاری باز، محوری و گزینشی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت، تا مدل ارتقای سواد سلامت الکترونیکی دانشجویان علوم پزشکی ارائه شود. نتایج به دست آمده به ارائه مدل ۴ عاملی انجامید که پدیده اصلی آن فراسواد کشف شد؛ بدین معنا که سواد های چندگانه به همراه عوامل فردی، عوامل فنی –اجتماعی و حرفه ای گری در فضای دیجیتال و الکترونیکی، ارتقای سواد سلامت الکترونیکی دانشجویان علوم پزشکی را در پی خواهد داشت. و در انتها پیش بایسته های اجرایی مدل پیشنهاد شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Promoting the e-health literacy model among medical sciences students: lived experience

نویسندگان [English]

  • Nilufar Nekuzad 1
  • Soliman Ahmady 2
  • Mohammadali Hosseini 3
  • Kamran Mohammadkhani 4

1 College of Management and Economics, Tehran Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.

2 Department of Medical Education, Faculty of Medical Education, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran.

3 Department of Rehabilitation Management, University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences, Tehran, Iran

4 Department of Higher Education Adminstration, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

چکیده [English]

فراستخواه، مقصود ) ۱۳۸۷ (سرگذشت و سوانح دانشگاه در ایران. تهران: انتشارات آگاه
شورای عالـی انقلاب فرهنـگی کمیته تخصصی سـلامت و علوم زیستی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، نقشـه Ø‌امـع علمی سلامت. http://www.behdasht.gov.ir/news

کلیدواژه‌ها [English]

  • e-Health Literacy
  • Lived experience
  • Higher Education