تحلیل فرسودگی تحصیلی دانشجویان در نظام آموزش عالی دولتی کشور: شناسایی تعیین‌کننده‌ها و راهکارها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی

10.22034/irphe.2017.707098

چکیده

پژوهش آمیخته (کمی_کیفی) حاضر با هدف اصلی شناسایی تعیین­کننده­های فرسودگی تحصیلی دانشجویان در نظام آموزش عالی دولتی کشورو ارائه راهکارهایی برای کاهش آن انجام شد. جامعۀ آماری پژوهش در بخش کمّی شامل تمام دانشجویان دانشگاه­ها و مؤسسات آموزش عالی دولتی وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فنآوری کشور بودند. با استفاده از روش نمونه­گیری تصادفی طبقه­ای با انتساب متناسب تعداد 2635 پرسشنامه در بین دانشگاه­ها و مؤسسات آموزش عالی دولتی وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فنآوری کشور توزیع و جمع­آوری شد. نتایج پژوهش در این بخش نشان داد که درصد قابل توجهی از تغییرات واریانس فرسودگی تحصیلی در بین دانشجویان نظام آموزش عالی دولتی کشورتوسط متغیرهای ناکارآمدی آموزش، عامل فرهنگی، تقلب علمی، اقتصاد-محور شدن آموزش، مشکلات خانوادگی، ضعف علمی و رفتاری اساتید، مشکلات زیر ساختی، عوامل حمایتی- انگیزشی و ویژگی­های شخصیتی دانشجویان تبیین و پیش­بینی می­شود. در بخش دوم، با استفاده از روش دلفی در جهت شناسایی راهکارهای مناسب برای کاهش فرسودگی تحصیلی در بین دانشجویان نظام آموزش عالی دولتی کشور با توجه به تعیین­کننده­های آن اقدام شد. در این بخش پس از اجرای سه مرحله ، تعداد 32 راهکار شناسایی شد که دو- سوم مشارکت­کنندگان نسبت به اهمیت آن­ها برای کاهش فرسودگی تحصیلی در بین دانشجویان توافق داشتند. یافته­های این مطالعه دستاوردهای نظری و کاربردی مناسبی برای کمک به سیاست­گذاران، برنامه­ریزان، مدیران و آموزشگران نظام آموزش عالی دولتی کشور در جهت کاهش فرسودگی تحصیلی در بین دانشجویان به همراه دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Analysis of Student's Academic Burnout in Iran's Public Higher Education System: Identification of determinants and strategies

نویسنده [English]

  • Maryam Hosseini Largani

Institute for Research & Planning in Higher Education

چکیده [English]

This mixed method (quantitative and qualitative) research was conducted with the main purpose of identifying the determinants of students' academic burnout in Iran's public higher education system and providing solutions for its reduction. The statistical population of the research in the quantitative section included all university and institutes' students of higher education affiliated to the Ministry of Science, Research and Technology of the country. By using a randomized stratified sampling method, 2635 questionnaires were distributed among universities and institutes of higher education affiliated to the Ministry of Science, Research and Technology. The results of this study indicated that a significant percentage of changes in the variance of academic burnout among the students of the public higher education system was due to the ineffective variables of education, cultural factor, scientific fraud, economy-centered education, family problems, academic and behavioral weaknesses of faculty, infrastructure related problems, supportive-motivational factors and personality characteristics of students are explained and anticipated. In the second part, Delphi method was used to identify appropriate strategies for reducing academic burnout among students of the public higher education system with regard to its determinants. In this section after the implementation of three stages, 32 strategies were identified, of which two-thirds of the participants agreed on their importance in reducing academic burnout among the students. The findings of this study provide theoretical and practical achievements to help policymakers, planners, managers and educators of the public higher education system to reduce the academic burnout among students.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Academic Burnout
  • Student
  • Public Higher Education System
  • Strategies