ارائه الگویی برای ارتقای فرهنگ برنامه‌ریزی درسی آموزش عالی با رویکرد مبتنی بر داده: مطالعه موردی آموزش عالی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 تربیت مدرس

2 شهید بهشتی

10.22034/irphe.2017.707097

چکیده

    مشارکت در تدوین برنامه درسی و ارتقای فرهنگ برنامه­ریزی درسی به ارتقای کارآمدی و اثربخشی برنامه درسی کمک می­کند. با این وجود، به نظر می­رسد متولیان آموزش عالی، درک و باور درستی از فرهنگ برنامه­ریزی درسی در دانشگاه­ها ندارند. هدف این پژوهش، تدوین الگوی مفهومی ارتقای فرهنگ برنامه­ریزی درسی آموزش عالی بود. این پژوهش از نوع پژوهشهای کیفی است که با استفاده از رویکرد مبتنی بر داده انجام شد . جامعه آماری پژوهش حاضر، کلیه متخصصان در حوزه سیاستگذاری و یا دارای سوابق اجرایی در آموزش عالی و متخصصان برنامه درسی آموزش عالی بودند. در پژوهش حاضر با استفاده از طرح کیفی و نمونه­گیری هدفمند، اقدام به مصاحبه عمیق با 29 نفر از متخصصان و صاحب­نظران حوزه آموزش عالی گردید. به منظور تعیین روایی داده‌های کیفی از روش چک کردن اعضاء استفاده شده است. یافته­ها نشان داده است مقوله محوری مطالعه حاضر، ارتقای الگوی فرهنگ برنامه­ریزی درسی آموزش عالی بود که در سه بعد دانش برنامه­ریزی درسی، دغدغه برای برنامه­ریزی درسی و عمل به برنامه­ریزی درسی تحلیل و با توجه به شرایط علّی، شرایط زمینه­ای و شرایط میانجی راهبردهایی تدوین و مدل نهایی بر اساس آن ارائه شده است.
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Providing a Model for Promotion of Curriculum Design Culture in Higher Education System based on Grounded Theory: A Case Study of Iran’s Higher Education System

نویسندگان [English]

  • hosein mohsenpour Kebriya 1
  • koroush fathi vagargah 2
  • mahboobeh Arefi 2
  • abasalt khorasani 2

1 Tarbiat modares

2 Shahid Beheshti University

چکیده [English]

Engagement in curriculum design process and promotion of curriculum design culture contribute to curriculum efficiency and effectiveness. However, it seems that the higher education authorities do not have a clear understanding of the role of curriculum design at universities. This research aimed to define and propose a conceptual framework for the promotion of curriculum design culture in universities and institutions of higher education. The research population consisted of curriculum experts, curriculum planners, and policy-makers of the higher education system of Iran. Making use of qualitative research design and selective sampling, an in-depth interview was conducted with 29 higher education authorities and experts. To establish the validity of the qualitative data, the method of participants checking was deployed.
The results of the research indicate that the promotion of curriculum design culture in higher education system acts as the core category, which itself made of three dimensions, namely knowledge of curriculum design, concern for curriculum design and execution of curriculum programs. The development strategies and the final model were proposed based on causal conditions, core phenomena and context conditions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Higher Education
  • Higher Education Curriculum Development Culture
  • Grounded Theory Approach