روا سازی مقیاس نگرش به شهروند جهانی در دانشجویان دانشگاه سمنان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه سمنان

10.22034/irphe.2018.707094

چکیده

هدف: سیمای جدیدی از مفهوم شهروندی تحت عنوان شهروندی جهانی در حال شکل­گیری و تکامل است پژوهش حاضر با هدف تهیه و رواسازی مقیاسی برای اندازه گیری نگرش دانشجویان به مفهوم شهروند جهانی انجام شده است.

روش: جامعه آماری پژوهش دانشجویان دانشگاه سمنان در سال تحصیلی 95-94 بودند (15214 = N). شرکت کنندگان 460 دانشجو بودند که با روش نمونه ­گیری تصادفی طبقه­ای از تمامی دانشکده­های این دانشگاه انتخاب شدند. از برگردان فارسی پرسشنامه 37 سوالی مدل مفهومی شهروند جهانی مورایس و آگدن (2011) استفاده شد. داده ها با روش تحلیل عاملی تاییدی تحلیل شدند.

یافته ها: چهار مدل رقیب شامل مدل تک عاملی، مدل هشت عاملی مرتبه اول، مدل هشت عامل مرتبه یکم با سه عامل مرتبه دوم، مدل هشت عامل مرتبه یکم با سه عامل مرتبه دوم و یک عامل مرتبه سوم آزمون شد. یافته ها نشان داد که یک مدل عاملی مرتبه دوم شامل هشت عامل مرتبه یک در سه عامل مرتبه دوم از برازندگی و ایجاز مناسب نسبت به سایر مدل های رقیب برخوردار است.

نتیجه گیری: به این ترتیب سازه شهروند جهانی با سه بُعد کلی مسئولیت اجتماعی، صلاحیت جهانی، و مشارکت مدنی جهانی، می­تواند ابزاری مناسب جهت سنجش نگرش دانشجویان به موضوع شهروند جهانی در نظر گرفته شود.  

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Validating a scale for Measuring attitude to the Global Citizenship among Semnan University Students

چکیده [English]

Goal: A new feature of the concept of citizenship as emerging and evolving global citizenship. The aim of this study was to validate a measure of students' attitudes to the concept of global citizenship.

Method: the population were the students of Semnan University in year 2016-2017 (N=15214). Participants were 460 students by random sampling of all faculties of the university were selected. The Persian translation of the questionnaire of 37 questions of Moraes and Ogden (2011) was used. Data were analyzed using Confirmatory Factor Analysis (CFA).

Findings: Four competing models including the one-factor model; the eight first-order factor model; the eight first-order factor model with the three second-order factor; the eight first-order factor model with the three second-order factors and the one third-order factor were examined. The results showed that the a second-order factor model including the eight first-order factors in the three second-order factors have a favorable fit compared to other competing models.

Conclusion: The three-dimensional construct of global citizen including social responsibility, global competence, and global civic engagement can be an appropriate tool for measuring the student’s attitudes toward the global citizenship concept.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Globalization
  • Global Citizen
  • Higher Education
  • Global Citizenship Education