مقایسه ویژگی های کارآفرینی در میان فارغ التحصیلان کارآفرین و بدون شغل (مورد مطالعه دانشگاه رامین خوزستان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

10.22034/irphe.2017.707092

چکیده

توسعه کسب و کار جدید از طریق کارآفرینی به طور مستقیم  رشد و رونق اقتصادی را تحت تأثیر قرار می‌دهد. با توجه به اینکه درصد بالایی از بیکاران، فارغ التحصیلان  رشته‌های کشاورزی هستند، نیاز است مشخص شود که کدام عناصر تأثیرگذارترین عوامل در شکل دادن به تصمیمات شخصی افراد برای راه اندازی یک کسب و کار جدید، هستند. به این ترتیب هدف این مطالعه بررسی عزت نفس، خودکارآمدی، ریسک پذیری و شبکه سازی اجتماعی در میان  دو گروه از فارغ التحصیلان کارآفرین و بدون شغل می‌باشد. جامعه مورد مطالعه فارغ التحصیلان کارشناسی دانشگاه کشاورزی رامین خوزستان در سال تحصیلی 87-86 بوده‌اند. تعداد 500 پرسشنامه برای فارغ التحصیلان ارسال شد. از میان پرسشنامه های برگشتی تعداد 135 مورد مفید بودند که به نحوی از طریق مطالعات پیگیری انتخاب شده‌اند. اعتبار صوری پرسشنامه توسط پانل متخصصان تأیید شد. پایایی پرسشنامه از طریق مطالعه پایلوت در میان 30 نفر از دانشجویان مورد آزمون و با استفاده از ضریب تتای بدست آمده (90/0- 86/0) تایید گردید. نتایج نشان داد بین فارغ التحصیلان کارآفرین و بدون شغل در متغیرهای عزت نفس و خودکارآمدی تفاوت معناداری وجود دارد. همچنین رگرسیون چندگانه نشان داد دو متغیر خودکارآمدی و شبکه سازی به طور می‌توانند 80 درصد از تغییرات نیت کارآفرینی در آینده را پیش­بینی کنند. نتایج این تحقیق می‌تواند جهت طرح­ریزی طرح‌های آموزشی مؤثرتر بکار رود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Comparative entrepreneurship’ charchtresticts between unemployed and entrepreneurs garautes (Case study: Khouzestan Ramin University)

چکیده [English]

Development of new business through entrepreneurship directly impact on societies and economies grow and prosper. Therefore, Investigating the factors that influence entrepreneurship between people is very important issues. Because they are essential elements for development of new businesses and jobs. Due to the high percentage of unemployed graduates in agriculture, there is a need to clarify which elements play the most influential role in shaping the personal decision to start a firm. As such the aim of this study is to investigating self esteem, self efficacy, risk taking and social networking bettwen two groups of garatutes unemployed and entrepreneur. Study population was undergraduate students of the Khouzestan Ramin Agriculture and Natural Resoursces University. We selected 135 samples from follow up studies.  The face validity of the questionnaire was confirmed by a panel of experts. The results showed there are significant difference between entrepreneurs and non-entrepreneurs in self esteem And self efficacy Variables. The multiple regression, also revealed self-efficacy and networking significantly can predict 80 percent of variations intention toward future entrepreneurship. Results of this study, will allow the design of more effective education initiatives.

کلیدواژه‌ها [English]

  • entrepreneurial intention
  • self esteem
  • self efficacy
  • risk taking
  • social networking