بررسی تاثیر سبک های تفکر بر میزان خلاقیت و قابلیت های کارآفرینی دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه بوعلی سینا همدان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه بوعلی سینا همدان

2 دانشگاه بوعلی سینای همدان

10.22034/irphe.2017.707073

چکیده

چکیده

این پژوهش به منظور بررسی تاثیر سبک های تفکر بر میزان خلاقیت و قابلیت های کارآفرینی دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه بوعلی سینای همدان صورت گرفت. روش تحقیق توصیفی همبستگی بود.جامعه آماری این پژوهش کلیه دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه بوعلی سینا همدان بودند. که تعداد 150 نفر به عنوان نمونه با روش نمونه گیری متناسب با حجم جامعه انتخاب گردیدند.  حجم نمونه با استفاده از جدول مورگان و کرجسی به دست آمده است. برای جمع آوری اطلاعات مربوط به سبک های تفکر از پرسشنامه  استاندارد استرنبرگ، برای سنجش خلاقیت از پرسشنامه محقق ساخته 37 سوالی و برای سنجش قابلیت های کارآفرینی از پرسشنامه محقق ساخته 39 سوالی  استفاده شده است. ضریب آلفای کرونباخ به دست آمده برای پرسشنامه خلاقیت 88/0  و کارآفرینی92/0 بوده است. برای انجام پژوهش مدلی طراحی شد که بر اساس آن  به سنجش تاثیر سبک های تفکر( ساده و مولد) بر متغیر های خلاقیت و کارآفرینی و همچنین تاثیر خلاقیت بر قابلیت های کارآفرینی پرداخته شد. تحلیل آماری داده ها با استفاده از معادلات ساختاری از طریق نرم افزار آماری اموس صورت گرفت.   نتایج نشان داد که سبک تفکر مولد بر خلاقیت و کارآفرینی موثراست اما سبک تفکر ساده بر خلاقیت و کارآفرینی تاثیر معناداری ندارد.  همچنین نتایج نشان داد که میزان خلاقیت بر قابلیت های کارآفرینی موثر بوده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The effect of thinking styles on creativity and entrepreneurial capabilities of Bu-Ali Sina University graduate students

نویسندگان [English]

  • azam mirzasafi 1
  • abolghasem yaghoobi 2

1 Bu-Ali Sina Universit

2 Bu-Ali Sina Universit

چکیده [English]

Abstract

This study was evaluated the effect of thinking styles on creativity and entrepreneurial capabilities at Bu-Ali Sina University graduate students. The method was descriptive correlational study. The statistical population was all graduate students at Bu Ali Sina University in Hamedan. The 150 subjects were selected by stratified sampling.  Sample is obtained using Morgan and Krejcie table. To collect information related to Thinking Styles Sternberg standard questionnaire to measure creativity questionnaire with 37 questions and 39 questions questionnaire to measure entrepreneurial capabilities is used. Cronbach's alpha coefficient obtained for creativity questionnaire 88/0 and entrepreneurship questionnaire 92/0. To do research, was design a model upon which to assess the impact of thinking styles (simple and generative) on creativity and entrepreneurship, as well as the impact of the entrepreneurial capabilities on creativity was discussed. Statistical analysis was conducted structural equation whit Amos statistical software. The results showed that generative thinking on creativity and entrepreneurship are effective but simple thinking style had no significant effect on creativity and entrepreneurship. The results also showed that creativity has been effective on entrepreneurial capabilities

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: creativity
  • entrepreneurship
  • simple thinking style
  • generative thinking style