تاثیر ارزیابی بیرونی بر ارتقاء کیفیت نظام آموزش عالی( مطالعه موردی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

10.22034/irphe.2016.707072

چکیده

امروزه بهبود کیفیت نظام آموزشی عالی به عنوان اصلی اساسی مورد توجه متصدیان این حوزه قرار گرفته در این بین بهره‌گیری از راهبرد ارزیابی بیرونی برای دست یابی به کیفیت در نظام دانشگاهی نقش کلیدی ایفا می‌کند. هدف این پژوهش، ارزیابی بیرونی گروه آموزشی ترمیمی و مواد دندانی دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی بابل در سال تحصیلی 94-1393 با هدف ارتقاء کیفیت گروه فوق می‌باشد. در این پژوهش توصیفی، تعداد 109 نفر از اعضای گروه ترمیمی و مواد دندانی که شامل (دانشجویان، اعضای هیئت‌علمی، مدیر گروه و کارکنان گروه) در روند ارزیابی بیرونی مشارکت کردند. در این ارزیابی از پرسشنامه، مصاحبه، چک لیست و مشاهده به منظور گردآوری داده‌ها بهره گرفته شد. به منظور تجزیه‌وتحلیل داده‌ها از روش‌های آمار توصیفی (میانگین و درصد) به کمک نرم‌افزار آماری (21)spss و روش وزندهی (ارزش‌گذاری) گزینه‌ها استفاده گردید. طبق یافته‌های پژوهش به غیر از عامل اعضای هیئت‌علمی و تجهیزات و امکانات که در وضعیت نسبتامطلوب قرار گرفت بقیه دو عامل دیگر در وضعیت مطلوب قرار گرفتند درمجموع وضعیت گروه مورد ارزیابی ازنظر مطلوبیت در سطح نسبتاً مطلوب قرار گرفت. از آنجای که در این پژوهش عامل اعضای هیئت‌علمی و تجهیزات و امکانات در وضعیت مطلوبی نبود و با توجه به جایگاه والای اعضای هیئت‌علمی در تربیت افرادی متخصص به منظور پاسخگویی به نیازهای سلامت جامعه و نیز نقش تجهیزات و امکانات در تسهیل دستیابی به اهداف مورد نظر گروه، ضروری است متصدیان امر نسبت به برطرف نمودن مشکلات این گروه اقدام لازم را مبذول دارند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The impact external evaluation on upgrade the quality of higher education system (case study)

چکیده [English]

Today,improving the quality of higher education system is of basic consideration for the managers. In the meantime, using the external evaluation strategy plays a key role to achieve the qualitative university systems. The aim of this study was to external evaluation of Department of Operative Dentistry and Dental School of Babol University of Medical Sciences.In this descriptive study in 2014-15 academic year, 109 members of the Department of Operative Dentistry and Dental School of Babol University of Medical Sciences (students, faculty members, group manager and group staffs). Questionnaire, interview, checklist and observation were used to collect data. In order to analyze the data descriptive statistics (mean and percent) with the help of statistical software of spss (21) and weighting method (valuation) option was used. Apart from faculty members and equipment and constructions according to the findings that were fairly favorable condition The rest of other two factors were in optimum situation overall assessed condition was a relatively favorable level in terms of the utility. Because in the this factor faculty members and equipment and facilities were in good condition And according to the elevated position faculty members in training specialists order to meet the the health needs of society and also the role the equipment and constructions in to facilitate achievement of objectives the Group, it is necessary to solve the problems incumbents have this group take the necessary actions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • external evaluation
  • Department of Operative Dentistry
  • quality
  • standard