نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه تهران

10.22034/irphe.2016.707070

چکیده

مقوله ارتباط دانشگاه و صنعت در بخش کشاورزی، یکی از مهم‌ترین موضوعاتی است که پرداختن به آن، تضمین‌کننده توسعه پایدار و دانش‌بنیان کشاورزی کشورهای مختلف محسوب می‌شود. بررسی ادبیات موضوع درباره سازوکارهای تعامل دانشگاه و صنعت در بخش کشاورزی نشانگر آن است که این سازوکارها بسیار متنوع‌ بوده، و ضمن ایفای نقش مکمل برای یکدیگر، از به هم وابستگی ویژه‌ای برخوردار می‌باشند؛ از این رو، شناخت زمینه‌ها و سازوکارهای تعامل مؤسسات آموزش عالی کشاورزی و صنعت و بهبود ارتباط بین آن‌ها از اهمیت زیادی برخوردار می‌باشد. این پژوهش در پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران انجام شد. ابتدا سازوکارهای مختلف تعامل دانشگاه و صنعت در بخش کشاورزی در قالب پنج سیاست کلی جمع‌بندی شده و سپس با توجه به معیارهای مختلف رتبه‌بندی شدند. نتایج نشان داد که بر اساس معیار ترکیبی پژوهش، سیاست بازنگری و تحول در محتوا و سازوکارهای آموزشی متناسب با نیازهای صنعت، و سیاست انعقاد قراردادهای مشترک بین دانشگاه و صنعت بیش‌ترین میزان ارجحیت را نسبت به سایر سیاست‌ها به‌ دست آوردند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Explaining Effective Mechanisms In University- Industry Collaboration In The Agricultural Sector

نویسندگان [English]

  • Ali Mirshekari
  • Sayyed Yousof Hejazi
  • Sayyed Hamid Movahhed Mohammadi
  • Sayyed Mahmood Hoseini

University of Tehran

چکیده [English]

University- industry collaboration (UIC) in agriculture sector is one the most important issues which will guarantee the sustainable knowledge- based development of agriculture in different countries. Examination of UIC mechanisms reveal that these mechanisms are various, have a complementary and interdependency relationship to each other thus, examination of fields and mechanisms of agricultural higher education institute’s collaboration with industry and improving their relation is important. This study was conducted in college of agriculture and natural resources of university of Tehran. At first, different mechanisms of UIC in agriculture sector were categorized in five broad policies, and then, were ranked according to various criteria. The results revealed that according to compound criteria of research, policies such as revising and evolving in content and educational mechanisms appropriate with industry needs and joint contracts between University and industry, respectively were the most preferred policies among others.

کلیدواژه‌ها [English]

  • University- Industry Collaboration
  • Mechanisms
  • Analytic Hierarchy Process