مولفه های ارتقا مسئولیت پذیری اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

10.22034/irphe.2016.707069

چکیده

مسؤولیت اجتماعی سازمان‌ها به عنوان دستورالعملی برای کسب و کار اخلاقی در طی سال‌های اخیر رشد فزاینده‌ای داشته است. وسعت این مفهوم و حرکت آن را می‌توان از تعداد کثیر انتشارات، کنفرانس‌ها و سازمان‌های فعال در این زمینه دریافت.

این پژوهش با هدف ارزیابی مسئولیت پذیری اجتماعی درواحدهای دانشگاه آزاداسلامی خراسان رضوی، شمالی و جنوبی و پیشنهاد یک الگو برای سنجش آن انجام گرفت. جامعه آماری تحقیق شامل اعضای هیات علمی مرتبه استادیار به بالادانشگاه آزاد های شعب خراسان رضوی، شمالی و جنوبی بوده که بنا به آمار موجود در دانشگاه های مورد مطالعه سیصد و پنجاه  نفر می باشند. با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی، 185 نفر از آنان به عنوان نمونه انتخاب گردیدند. بر اساس بررسی های آماری که شرح آن در بخش­های بعدی ارایه گردیده است، می­توان ادعا نمود که این مدل علاوه بر دارا بودن مزایای مدل­های مرور شده در بخش نظری، دارای بیشترین انطباق با شرایط موجود بوده و در نتیجه بهینه ترین مدل برای بررسی های داخلی را فراهم می آورد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Upgrade component of social responsibility University

نویسندگان [English]

  • navid habibi
  • Parivash jaafari

چکیده [English]

This study aimed to evaluate social responsibility at the Islamic Azad University of Khorasan Razavi, North and South Khorasan and offer a model for the assessment was conducted. The study consisted of faculty members free of branches Khorasan, Razai, North and South, according to statistics, three hundred and fifty people are studied in Islamic Azad Universities. Using random sampling, 185 of them were selected. Based on statistical analysis described in subsequent sections presented, it can be argued that this addition to the benefits of the models reviewed in theory, have the most to adapt to the situation and thus optimize provides the model for internal review.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Social Responsibility
  • Islamic Azad University
  • Levels of social accountability