‌پدیدارشناسی تقلب در امتحانات: (تجارب زیسته دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه فردوسی مشهد)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه فردوسی مشهد

10.22034/irphe.2016.707068

چکیده

تقلب در امتحان یکی از مهم‌ترین مواردی که صداقت علمی را نقض کرده است و به طور جدی کیفیت تدریس، قابلیت اطمینان در فرایند ارزیابی و اعتماد عمومی در آموزش عالی را تضعیف کرده است؛ لذا مطالعه حاضر با هدف شناسایی عوامل موثر بر بروز تقلب در امتحانات با تکیه بر تجارب زیسته دانشجویان تحصیلات تکمیلی به این مهم پرداخته است. این پژوهش از حیث رویکرد، جزء رویکردهای کیفی با روش پدیدارشناسی توصیفی است. 26 نفر از دانشجویان با روش نمونه‌گیری گلوله برفی مورد مصاحبه قرار گرفتند. از تجزیه و تحلیل مجموع داده‌ها پنج مضمون اصلی استخراج شد که می‌توانند تجارب دانشجویان تحصیلات تکمیلی از پدیده‌ی تقلب در امتحان را به تصویر بکشند؛ این مضامین عبارت‌اند از: عوامل تربیتی، آموزشی، شخصیتی، اجتماعی و محیطی. نتایج پژوهش را به طور کلی می‌توان در دو عامل اصلی درونی و ساختاری دسته‌بندی نمود. عوامل درونی، عواملی هستند که مربوط به استعدادها، ادراکات و دریافت‌های خود شخص و همچنین محیط خانواده اوست، عوامل ساختاری نیز آن دسته از عواملی هستند که از محیط اطراف بر عملکرد شخص در ارتکاب به تقلب نیرو وارد کرده و اثر می‌گذارند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Cheating in exams a Phenomenological study (Lived experiences of postgraduate students at Ferdowsi University of Mashhad)

چکیده [English]

Cheating in exams is one of the most important cases where had violated the scientific honesty and seriously had weakened teaching quality, reliability in the assessment process and public confidence in higher education, so This study aimed to identify factors involved in cheating in exams based on lived experiences of postgraduate students. This research is part of a qualitative approach with descriptive phenomenology method. 26 students were interviewed by using Snowball sampling method. Five main themes emerged from the analysis of all the data that can describe the postgraduate students' experiences of cheating in exams. These themes are included: training factors, educational factors, personality factors, social factors and environmental factors. The results generally can be categorized in two main facgdtors: Internal and structural factors. Internal factors are related to talents, perceptions, realization and family environment and Structural factors are the factors that affect the performance of the person from Outside environment to doing the cheating.

کلیدواژه‌ها [English]

  • pathology
  • Cheating
  • Lived experiences
  • Postgraduate students