نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه ارومیه

10.22034/irphe.2016.707060

چکیده

در این تحقیق رابطه بین توسعه آموزش، رشد اقتصادی، شهرنشینی و فناوری اطلاعات و ارتباطات موردبررسی قرارگرفته است. بدین منظور، ابتدا به بررسی وجود یک سیکل بین متغیرهای آموزش، رشد اقتصادی و شهرنشینی پرداخته‌شده و سپس نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات در این سیکل مورد تجزیه‌وتحلیل قرارگرفته­ است. این تحقیق برای کشور ایران در بازه زمانی 1391- 1350 انجام‌گرفته است. روش اقتصادسنجی مورداستفاده الگوی خودرگرسیونی با وقفه­های توزیعی می­باشد. نتایج حاصل از تجزیه‌وتحلیل داده­ها بدین شرح می­باشد: رشد اقتصادی بر توسعه آموزش، توسعه آموزش بر شهرنشینی و شهرنشینی بر رشد اقتصادی دارای تأثیر مثبت می­باشند که به این ترتیب وجود یک سیکل بین این متغیرها تأیید می­شود و نیز فناوری اطلاعات و ارتباطات بر متغیرهای موجود در سیکل مذکور دارای تأثیر مثبت است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

An Investigation of the Relationship between education development, Economic Growth, Urbanization and ICT

نویسندگان [English]

  • Hassan Heidari
  • Firooz Abdolalizadeh

Urmia University

چکیده [English]

In this study, the relationship between education development, economic growth, urbanization and ICT is studied. For this purpose, we first investigate the existence of a cycle among education development, Economic Growth and Urbanization, and so the impact of ICT in this cycle has been analyzed. This research has been done to the country in the period 1391-1352, and Utilized Econometric technique is AutoRegresive Distributed Lag model (ARDL). The results of the analysis are as follows: The impacts of economic growth on education development, education development on urbanization and urbanization on economic growth are positive that these results confirm the existence of cycle among these variables and also the ICT has positive impact on the mentioned cycle.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Education
  • Economic Growth
  • ICT
  • Urbanization