ارائه الگویی برای اندازه گیری ارزش پولی سرمایه انسانی و برآورد آن در ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی

10.22034/irphe.2015.707050

چکیده

سرمایه انسانی نقش اساسی و مهمی در رشد و توسعه اقتصادی دارد،اما بدلیل نبود آمار دقیق و مشکل بودن محاسبه آن معمولاً از متغیرهای جایگزین نظیر نرخ ثبت نام در مقاطع مختلف،متوسط سالهای تحصیل نیروی کار و..... استفاده می شود که همگی نیز فقط بخشی از سرمایه انسانی را پوشش می دهند.لذا هدف این مقاله برآورد ارزش پولی سرمایه انسانی در ایران بوده که می تواند بیشترین حجم سرمایه انسانی را شامل شود.بنابراین چند رویکرد و روش برآورد پولی سرمایه انسانی مورد بررسی قرار گرفت و با توجه به محدودیت های موجود از روش مبتنی بر درآمد استفاده شد. در این روش چند متغیر مهم مانند نرخ تنزیل،قیمت سایه،نرخ ارز و متوسط دستمزد مورد توجه جدی قرار گرفته و محاسبه و برآورد شدند.همچنین منابع داده ای برای متغیرهای کلیدی نیز ارائه
شده اند.نتایج حاصل از محاسبات بصورت جدول در مقاله آمده و نشان از رشد سالانه 2/5 درصدی ارزش پولی سرمایه انسانی طی سالهای 1338 تا 1388 را دارد.در پایان نیز به مشکلات موجود نظیر محاسبه نرخ ارز پرداخته شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Model for Measurement of Human Capital monetary value and Estimation in IRAN

نویسنده [English]

  • Mohammad javad Salehi

institution for research and planning in higher education

چکیده [English]

Human capital has an essential and important role economic growth and development, but by lack of right data difficult for calculate, usually we use of proxy for human capital such as enrollment rate, average years of schooling for labor force, etc. these variables measure only a part of human capital value.
This article measures human capital monetary value (HCMV) in Iran which includes a lot of human capital value. Therefore we survey many approaches and methods for estimate of HCMV and by attention of available limits, Income-based approach has chosen. In this approach many important variables has estimated such as discount rate, shadow price, exchange rate and average wages. We also offer source of data for key variables.
The results of estimate are in article as a table, and as it shown HCMV has grown 5.2 percent annually during 1960-2010. At the end of article we point to existing problems such as exchange rate.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Human Capital
  • Monetary Value
  • Income- Based Approach
  • Average Wage
  • Shadow Price