بررسی عوامل مؤثر بر تمایل شغلی دانشجویان نسبت به استخدام: کاربردی از تئوری توسعه‌یافته رفتار برنامه‌ریزی شده(TPB)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین(ملاثانی) اهواز

10.22034/irphe.2015.707047

چکیده

هدف اصلی تحقیق حاضر شناسایی عوامل مؤثر بر تمایل شغلی دانشجویان نسبت به استخدام‌ در آینده با استفاده از تئوری توسعه ‌یافته رفتار برنامه‌ریزی شده Ajzen می‌باشد. برای افزایش قدرت پیش بینی تمایل شغلی دانشجویان به استخدام دو متغیر هویت فردی و هنجارهای اخلاقی به تئوری مذکور اضافه گردید. جامعه آماری این تحقیق مشتمل بر دانشجویان سال اول و سال آخر مقطع کارشناسی (در سال تحصیلی 1393-1392) دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان واقع در ملاثانی به تعداد 770 نفر است که 275 نفر از آن‌ها بر اساس جدول کرجسی و مورگان به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. روش نمونه‌گیری طبقه‌ای متناسب با حجم طبقه است. ابزار جمع‌آوری داده‌ها پرسشنامه محقق ساخته است که اعتبار ظاهری و محتوایی آن توسط پانلی از اعضای هیأت علمی ترویج و آموزش کشاورزی و اعتبار سازه آن با استفاده از تحلیل عاملی تأییدی بوسیله نرم‌افزار AMOSversion20 تایید شد. به منظور سنجش قابلیت اعتماد ابزار جمع‌آوری داده‌ها از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد که مقادیر آلفای بدست آمده (92/0-77/0 :α) نشان‌دهنده قابلیت اعتماد کافی مقیاس‌های آن می‌باشد. نتایج نشان داد که همه متغیرهای پیش بین تئوری توسعه یافته رفتار برنامه‌ریزی شده یعنی نگرش، هنجارهای ذهنی، کنترل رفتاری درک شده، هویت فردی و هنجارهای اخلاقی با تمایل شغلی دانشجویان به استخدام‌ رابطه مثبت و معنی‌داری دارند. همچنین نتایج تحلیل رگرسیون سلسله مراتبی نشان داد که متغیرهای نگرش ، هنجارهای ذهنی، هویت فردی و هنجارهای اخلاقی نسبت به استخدام‌ در مجموع 3/64 درصد از تغییرات متغیر تمایل شغلی دانشجویان به استخدام‌ را تبیین می‌کنند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Factors Affecting Students’ Intension toward Employment: Applying the Extended Theory of Planned Behavior (TPB)

نویسندگان [English]

  • Mohammad Shangali NajafAbadi
  • Saeed Mohammadzadeh
  • Bahman Khosravipour
  • Masoud Yazdanpanah

Ramin University of Agriculture and Natural Resources, Mollasani, Ahwaz

چکیده [English]

This study aimed to identify factors affecting students’ intention toward employment in the future by applying an extended version of the Ajzen's theory of planned behavior (TPB). Two additional variables, self-identity and moral norms, were added to increase the prediction power of students’ intention toward employment. The statistical population consisted of all freshmen and senior undergraduate students who registered in Khuzestan Ramin University of Agriculture and Natural Resources located in Mollasani for the academic year 2013-2014 (N=770). ). By using the table of Krejcie and Morgan (1970) the sample size was determined (n=275). The sample was chosen through Proportional stratified sampling technique. Data were collected using a questionnaire. The questionnaire’s face and content validity was confirmed by a panel of agricultural extension and education experts and its construct validity was confirmed by confirmatory factor analysis using AMOSversion20. Reliability of the questionnaire was conducted and confirmed using Cronbach`s alpha (α: 0.77- 0.92). As results showed that the reliability and validity of all extended TPB constructs are achieved. The results showed that there was a significant positive correlation between all predictor variables of the extended TPB (attitude, subjective norms, perceived behavioral control, self-identity and moral norms) and students’ intention toward employment. Hierarchical regression analysis indicated that attitude, subjective norms, self-identity, and moral norms totally explaining 64/3% of the variance in students’ Intention toward employment.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Agricultural Higher Education
  • Students
  • Entrepreneurship
  • Employment
  • Theory of Planned Behavior