نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشگاه مفید

10.22034/irphe.2015.707044

چکیده

تعیین میزان مناسب استقلال نهادی دانشگاه ها، موضوعی اساسی برای دانشگاه ها و آموزش عالی کشور است. در این مطالعه سعی می‌شود با بررسی نگرش صاحبنظران خبره در مدیریت آموزش عالی، رؤسا و معاونان دانشگاه‌ها، سیاستگذاران و مدیران و مشاوران عالی در دولت، و دانشجویان دوره‌های دکتری، ویژگی های برجسته استقلال نهادی " اثربخش " دانشگاه‌های دولتی وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری بدست آید. برای جمع آوری اطلاعات، علاوه بر استفاده از پرسشنامه، مدارک حقوقی نیز بررسی شده است. در این تحقیق توصیفی 35 مؤلفه استقلال نهادی دانشگاهها، که توسط اندرسون و جانسون معرفی شده، بکار گرفته شدند. بررسی قوانین و مقررات نشان می دهد که دانشگاه های دولتی ایران در 9 مؤلفه دارای استقلال می باشند. گروه‌های یاد شده علاوه برتأیید استقلال در این 9 مؤلفه، خواستار استقلال در 15 مؤلفه دیگر می‌باشند. این 24 مؤلفه در زمینه های "استقلال اساسی" و "استقلال فرایندی" قرار دارند و عمل به این نتایج، حکمرانی در دانشگاه های ایران را از مدل "کنترل دولتی" به مدل "نظارت دولتی" تغییر می دهد و آنها را در فضای رقابتی داخلی و خارجی چابک تر می نماید.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Effective institutional autonomy in public universities in Iran: necessity for mobility in globalized environment

نویسنده [English]

  • Hadi agh Marandi

Mofid University

چکیده [English]

Determining the appropriate level of institutional autonomy of universities is the main issue for universities and higher education in countries. This study attempts to investigate the attitudes of experts in the management of higher education, chancellors and vice-chancellor, policymakers, directors and senior consultants in government, and students of PhD programs about the important features of "Effective" institutional autonomy in the state universities affiliated with the Iran’s Ministry of Science, Research and Technology. To collect the data, in addition to the questionnaire, legal documents are also investigated. In this study, 35 elements of the institutional autonomy of universities, which was introduced by Anderson and Johnson, were used. Review the laws and regulations shows that Iran’s public universities have autonomy in 9 elements of institutional autonomy. These groups confirm the autonomy in these 9 elements, and demand autonomy in other 15 elements. These 24 elements are in the "substantial autonomy" and "procedural autonomy" areas and action to these results alters the governance of public universities in Iran from "state control" model to "state supervision" model and they will be more agile in internal and external competitive environment.

کلیدواژه‌ها [English]

  • University Autonomy
  • Institutional Autonomy
  • Higher Education Management
  • University Governance