نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه اصفهان

10.22034/irphe.2015.707039

چکیده

هدف از این پژوهش بررسی روابط چندگانه بین تسهیم دانش و قابلیت جذب دانش با بهبود کیفیت علمی از دیدگاه اعضای هیئت علمی در دانشگاه های منتخب اصفهان بود . روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود . جامعه آماری شامل کلیه اعضای هیئت علمی تمام وقت دانشگاه های اصفهان ، علوم پزشکی اصفهان و آزاد اسلامی واحد خوراسگان در سال تحصیلی 92-1391 به تعداد 1472 نفر بود که با استفاده از نمونه گیری تصادفی طبقه ای متناسب با حجم ، 177 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب گردید . ابزار جمع آوری اطلاعات شامل پرسشنامه تسهیم دانش واندن هوف و وان وینن (2004) با 10 سؤال ، پرسشنامه قابلیت جذب دانش منبیوا و همکاران (2003) با 10 سؤال و پرسشنامه بهبود کیفیت علمی براساس مدل برنامه بهبود کیفیت علمی (AQIP) با 30 سؤال با مقیاس پنج درجه ای لیکرت بود . روایی پرسشنامه ها به صورت محتوایی ، صوری و سازه مورد تأیید قرار گرفت و ضرایب پایایی آنها به ترتیب 0/87 ، 0/88 و 0/95 محاسبه گردید . برای تجزیه و تحلیل داده ها در سطح توصیفی از آماره های میانگین و انحراف استاندارد و درسطح استنباطی از تحلیل عاملی تأییدی ، ضریب همبستگی پیرسون و مدل معادلات ساختاری استفاده گردید . یافته ها نشان داد که : (1) بین تسهیم دانش و بهبود کیفیت علمی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد . (2) بین قابلیت جذب دانش و بهبود کیفیت علمی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد . (3) بین دو مؤلفه تسهیم دانش (اهدای دانش و گردآوری دانش) با تک تک مؤلفه های بهبود کیفیت علمی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد . (4) بین دو مؤلفه قابلیت جذب دانش (توانایی کارکنان و انگیزش کارکنان) با تک تک مؤلفه های بهبود کیفیت علمی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد . نتایج حاصل از مدل معادله ساختاری نهایی ( مدل تجدید نظر شده ) نشان داد که تسهیم دانش تأثیر مثبت و معناداری بر قابلیت جذب دانش دارد . هم چنین قابلیت جذب دانش تأثیر مثبت و معناداری بر بهبود کیفیت علمی دارد ، ولی تسهیم دانش تأثیر مستقیمی بر بهبود کیفیت علمی ندارد .

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Multivariate determination of the relationship between knowledge sharing and knowledge absorptive capacity with academic quality improvement from the viewpoints of faculty members at Isfahan selected Universities

چکیده [English]

The purpose of this research was to examine the multivariate determination of the relationship between knowledge sharing and knowledge absorptive capacity with academic quality improvement from the viewpoints of faculty members at University of Isfahan , Isfahan University of Medical Sciences and Islamic Azad University, Khorasgan Branch during 2011-2012 academic year . The research method was descriptive and correlational type . The statistical population consisted of 1472 faculty members of Isfahan selected Universities from wich a sample size of 177 was chosen through stratified random sampling . The research instruments included Van den Hooff & Van Weenen (2004) knowledge sharing questionnaire , Minbaeva et al (2003) knowledge absorptive capacity questionnaire . To study academic quality improvement , a questionnaire based on AQIP Scale was utilized . The questionnaires validity was confirmed through confirmatory factor analysis and their Cronbach alpha coefficient was estimated 0.87 , 0.88 and 0.95 respectively . The analysis of data was performed through descriptive statistics (mean and standard deviation ) and inferential statistics (confirmatory factor analysis , Pearson Correlation Coefficient , and Structural Equation Modeling ). The findings revealed that : (1) there is a positive and significant relationship between knowledge sharing and academic quality improvement (p< 0.01). ( 2) there is positive and significant relationship between knowledge absorptive capacity and academic quality improvement (p< 0.01) . (3) there is a positive and significant relationship between knowledge sharing components (knowledge donating and knowledge collecting ) and academic quality improvement components (p< 0.01) . (4) there is positive and significant relationship between knowledge absorptive capacity components (employees’ ability and employees’ motivation ) and academic quality improvement components (p< 0.01) . The examination of the findings through structural equation modeling (the revised model) indicated that knowledge sharing had a significant and positive effect on knowledge absorptive capacity . Also knowledge absorptive capacity had a significant and positive effect on academic quality improvement , while knowledge sharing does not effect academic quality improvement directly.

کلیدواژه‌ها [English]

  • knowledge sharing
  • knowledge absorptive capacity
  • academic quality improvement
  • university