تأثیر روش آموزش از طریق تلفن‌همراه و ایمیل بر یادگیری و انگیزه پیشرفت دانشجویان در یادگیری واژگان زبان انگلیسی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

10.22034/irphe.2014.707035

چکیده

این مطالعه با هدف بررسی تأثیر روش آموزش از طریق تلفن‌همراه و ایمیل (پست الکترونیکی) بر میزان یادگیری و انگیزه پیشرفت دانشجویان در درس زبان انگلیسی انجام گرفت. این پژوهش از نظر نوع تحقیق کاربردی و از لحاظ روش نیمه تجربی با طرح پیش‌آزمون پس‌آزمون و گروه کنترل بود. جامعه‌ی آماری مورد مطالعه شامل 521 نفر از دانشجویان دانشگاه بیرجند بود؛ که در سال تحصیلی 89- 90 در درس زبان عمومی مشغول به تحصیل بودند. از جامعه مذکور تعداد 102 دانشجو به روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند. از میان نمونه انتخاب شده یک گروه (38 نفر) به طور تصادفی در معرض آموزش از طریق تلفن‌همراه و گروه دیگر (26 نفر) از طریق ایمیل آموزش دیدند. همچنین(38 نفر) به عنوان گروه کنترل با روش معمول تحت آموزش قرارگرفتند. در ضمن به منظور اطمینان از هم سطح بودن گروهها از نمره آزمون زبان و معدل نیم‌سالِ دانشجویان استفاده شد. در این پژوهش برای سنجش میزان یادگیری دانشجویان از آزمون معلم ساخته استفاده شد و اعتبار آزمون مذکور با استفاده از روش کودر- ریچاردسون (20= KR) معادل 86% محاسبه گردید. انگیزه پیشرفت با استفاده از پرسشنامه انگیزه پیشرفت هرمنس سنجیده شد در گزارش هرمنس ضریب پایایی به روش بازآزمایی برابر82% و به روش آلفای کرونباخ84% اعلام شده است. در پایان تجزیه تحلیل داده‌های به‌دست آمده از آزمون زبان و نمرات حاصل از پرسشنامه با روش تحلیل واریانس یک راهه نشان داد که روش آموزش از طریق تلفن‌همراه و پست الکترونیکی بر یادگیری و انگیزه پیشرفت دانشجویان در درس زبان انگلیسی تأثیر مثبت داشته است. همچنین آزمون تعقیبی توکی نشان داد که میانگین تغییرات در نمره آزمون زبان و انگیزه پیشرفت در گروه آزمایشی ایمیل به‌طور معناداری از دو گروه دیگر بیشتر است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Effects on learning and training via phone and email with motivated student progress in learning English language vocabulary

چکیده [English]

This study aimed to investigate the effects of education via mobile phone and email (e-mail) on improving student learning and motivation in learning English language has been performed. This type of study and application of semi-empirical methods with pre ‌ ‌ test after test and control groups, respectively. The statistical sample included 521 students of Birjand University was in year 89 to 90 were enrolled in a public speaking course. The population sample of 102 students selected in ‌ formation, and randomly divided into two experimental groups of 38 mobile phones and 26 men ‌ E and a control group who received 38.In this study, the researcher made test was used to measure student learning and test the validity of the method Kvdr - Richardson (20 = KR) of 86% was calculated. Achievement Motivation Achievement Motivation Questionnaire Hermen was measured using the test-retest reliability coefficients reported Hermen versus 82% and 84% have been using Cronbach's alpha. At the end of the Data Analysis ‌ - the language test and questionnaire development motivated by ANOVA showed that the method of teaching and learning through phone and e-mail with ‌ motivated student progress in English language teaching has a positive impact a. Tukey test showed that the average change in proficiency test scores and motivation significantly improved in the experimental group than the other groups are more ‌ email

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: mail (electronic mail)
  • Mobile phones ‌
  • Learning
  • Achievement Motivation
  • English