نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه شیراز

10.22034/irphe.2014.707029

چکیده

هدف کلی پژوهش بررسی رابطه بین مدل برنامه ریزی درسی مرجح اساتید با روش ها و راهبردهای تدریس و فنون ارزشیابی مورد استفاده آنان بود. جامعه تحقیق شامل کلیه ی اعضای هیأت علمی دانشگاه شیراز در سال 90-89 بود که با استفاده از روش نمونه‌گیری خوشه ای، 171 عضو هیات علمی انتخاب شدند. ابزار پژوهش، شامل مقیاس محقق ساخته مدل برنامه ریزی درسی و پرسشنامه ی بررسی عملکرد اعضای هیأت علمی در فرایند یاددهی و یادگیری ( لستر و بیشاپ،2000) بود که پس از محاسبه روایی و پایایی توزیع و جمع‌آوری شد. با استفاده از آزمون فریدمن و تحلیل واریانس چند متغیره داده ها مورد تحلیل قرار گرفتند. نتایج پژوهش نشان داد که 1- مدل برنامه ریزی درسی نیمه متمرکز، مدل مرجح اعضای هیأت علمی دانشگاه شیراز می باشد. 2- رابطه معناداری بین مدل برنامه ریزی درسی مرجح اعضای هیأت علمی با روشهای تدریس، راهبردهای تدریس وجود دارد. 3- تعامل مدل برنامه ریزی درسی و سابقه تدریس رابطه معناداری با روشهای تدریس اساتید دارد. 4- تعامل مدل برنامه ریزی درسی مرجح با مرتبه علمی اعضای هیأت علمی رابطه معنادار دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

curriculum development model, faculty members, teaching strategies, teaching methods, assessment techniques, Shiraz

نویسندگان [English]

  • Mehdi Mohamadi
  • Rahmat alah Marzoghi
  • Jafar Torkzade
  • Neda Nazemnezhad

Shiraz University

چکیده [English]

The general purpose of this study was to investigate the Relationship between Shiraz university faculty members’ preference of Curriculum Development Model and their Performance in Teaching Strategies and Methods and Evaluation Techniques in Teaching-Learning Process. The statistical group was all of the faculty members in Shiraz. By cluster sampling method. 171 faculty member were selected. The research instruments included a researcher made scale based on 3 models of curriculum and faculty members’ performance in teaching-learning process (Lester & Bishop, 2000. The data was analyzed by using Freedman test and multivariate analysis of variance. The results of research showed that 1- semi- centralized model was the preferred curriculum model of faculty members of Shiraz University. But the interaction between gender and faculty members’ preference of curriculum development model didn’t show any significant relationship with teaching methods and strategies. The interaction between curriculum development model and teaching experiences had significant relationship with teaching methods but it didn’t have significant relationship with assessment strategies and skills. The interaction of faculty members’ preference of curriculum development model had significant relationship with faculty’s scientific rank but it didn’t indicate significant relationship with teaching methods, teaching strategies and assessment techniques.

کلیدواژه‌ها [English]

  • curriculum development model
  • faculty members
  • teaching strategies
  • teaching methods
  • assessment techniques
  • Shiraz University