تلفیق مدیریت مشارکتی و سیستم های فازی جهت ارزیابی عملکرد آموزشی دانشجویان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه یزد

10.22034/irphe.2013.707011

چکیده

چکیده: ارزیابی عملکرد آموزشی دانشجویان فرایندی منظم برای تعیین و تشخیص میزان پیشرفت تحصیلی دانشجویان در رسیدن به اهداف آموزشی بوده که در مراکز آموزشی به ارزشیابی تحصیلی معروف است. ارزیابی عملکرد آموزشی دانشجویان بیش از آنکه یک موضوع کمی باشد، یک موضوع کیفی است. بر این اساس روشهای اندازه گیری و آزمون تحصیلی همواره دارای مفاهیم عدم قطعیت بوده و منطق فازی با استفاده از عبارات کلامی سعی در قطعیت بخشیدن به موارد غیر قطعی دارد. هدف این مقاله قطعیت بخشیدن به نتایج آزمون ها و حذف برخی از متغیرهای مداخله گر به کمک منطق و سیستم های فازی می باشد. برای این منظور نمرات هر یک از آزمونهای میان ترم، پایان ترم و کلاسی با ضرایب معین، به چند دامنه فازی تفکیک شده است. سپس با توجه به نظرات کارشناسی اساتید، مجموعه قواعد سیستم فازی برای حالات مختلف طراحی شده است. نمرات سه گانه دانشجویان بعنوان متغیرهای ورودی و نمرات نهایی دانشجویان بعنوان خروجی سیستم فازی می باشد. در این سیستم برای محاسبه نمرات نهایی علاوه بر نمرات سه گانه دانشجویان، از تئوری مدیریت مشارکتی بصورت پایگاه دانش و قواعد یکپارچه سازی متغیرهای خروجی استفاده شده است. نتایج حاصل از آزمایشات طراحی شده، طبق مقایسات انجام شده و آزمونT، بیانگر افزایش دقت و کارایی مدل جدید در سطح 95% می باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Integration of Joint Management with Fuzzy Systems to Evaluate Students Educational Performance

نویسندگان [English]

  • M.B. Fakhrzad
  • H. khademi Z.

YAZD UNI.

چکیده [English]

Abstract:
Evaluation of students’ educational performance is a regular process known as Educational Evaluation in educational entities to identify and measure their educational progress in meeting the educational objectives. Evaluation of students’ educational performance is rather a qualitative subject matter than a quantitative one. Accordingly, assessment methodologies and educational exams always contain relativism concepts while fuzzy logic endeavors to turn relative items into absolute one by means of verbal phrases. The purpose of this paper is to make tests results absolute and remove some variables involved via fuzzy logic and systems. To do so, mid-term exams, final exams, and quiz scores with certain coefficients are divided into a number of fuzzy scopes. Then, fuzzy system rules are drafted for different circumstances according to the experts of attitude university professors. The students’ triple scores are the input variables while their final scores are the fuzzy system output. Added to the students’ triple scores, joint management theory as the knowledge base along with output variables integration rules have also been used in the said system to calculate the final scores. Results of the designed tests, according to T test and the comparisons made, are indicative of up-to-95% accuracy and efficiency in the new model.

کلیدواژه‌ها [English]

  • performance evaluation
  • fuzzy system
  • educational evaluation
  • joint management
  • efficiency