نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشگاه

10.22034/irphe.2012.707007

چکیده

چکیده
هدف تحقیق حاضر، تبیین عوامل موثر بر عملکرد آموزشی گروه‌های آموزشی دانشگاهی به صورت کیفی بوده که بدین منظور از 75 گروه آموزشی دانشگاه تهران که در شهر تهران مستقر می‌باشند براساس روش نمونه‌گیری کرانه‌ای 20 گروه آموزشی دارای عملکرد آموزشی بالا و پایین برگزیده شده و از طریق مصاحبه نیمه ساختار یافته، داده‌های لازم جمع آوری و از طریق کدگذاری باز مورد تحلیل قرار گرفته‌اند، نتایج حاکی از آن است که مشارکت ذی نفعان در تامین منابع مالی، کارآفرینی، کارآمدی جمعی، مدیریت مشارکتی و محیط رقابتی فعال از عوامل موثر بر عملکرد آموزشی بالا و وابستگی به منابع مالی دولتی، شرایط کاری نامطلوب، روحیه پایین و مدیریت لجام گسیخته منجر به عملکرد آموزشی پایین گروه های آموزشی دانشگاهی دانشگاه تهران شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Qulitative analysis of impact factors on educational performance of university department

چکیده [English]

Qulitative analysis of impact factors on educational performance of university department

کلیدواژه‌ها [English]

  • Qulitative analysis
  • educational performance
  • university department
  • higher education