رابطه اهمال‌کاری تحصیلی با باورهای فراشناختی، تنظیم هیجان و تحمل ‌ابهام در دانشجویان دانشگاه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

10.22034/irphe.2016.706967

چکیده

اهمال‌کاری یکی از عوامل تأثیرگذار در عملکرد تحصیلی دانشجویان است. پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه اهمال‌کاری تحصیلی با باورهای فراشناختی، تنظیم هیجان و تحمل ­ابهام انجام شد. روش پژوهش توصیفی- همبستگی و جامعه آن کلیه دانشجویان دانشگاه اصفهان بودند که 120 نفر از آن‌ها با روش نمونه‌گیری ساده چند مرحله‌ای انتخاب شدند. داده‌ها با استفاده از پرسشنامه­ اهمال‌کاری تحصیلی سواری (با ابعاد اهمال‌کاری عمدی، اهمال‌کاری ناشی از خستگی جسمی- روانی و اهمال‌کاری ناشی از بی‌برنامگی)، پرسشنامه فراشناخت ولز و کاترایت- هاتون، مقیاس دشواری در تنظیم هیجان گراتز و رومر و مقیاس تحمل ­ابهام احمدپور مبارکه جمع‌آوری و در دو سطح آمار توصیفی شامل میانگین و انحراف استاندارد و آمار استنباطی شامل ضریب همبستگی پیرسون، رگرسیون چندگانه به شیوه همزمان و آزمون t مستقل تحلیل شدند. یافته‌ها نشان داد که بین اهمال‌کاری تحصیلی کلی و اهمال‌کاری ناشی از خستگی جسمی- روانی (اهمال‌کاری بیشتر) با باورهای فراشناختی (باورهای فراشناختی منفی)، تنظیم هیجان (دشواری در تنظیم هیجان) و تحمل ابهام (قدرت تحمل ابهام پایین) رابطه مثبت معنی‌داری وجود دارد. بین اهمال‌کاری عمدی و اهمال‌کاری ناشی از بی‌برنامگی (اهمال‌کاری بیشتر) با تنظیم هیجان (دشواری در تنظیم هیجان) رابطه مثبت معنی­داری وجود دارد. تنظیم هیجان، اهمال‌کاری تحصیلی کلی، اهمال‌کاری ناشی از خستگی جسمی- روانی و اهمال‌کاری ناشی از بی‌برنامگی را به صورت معنی‌دار پیش‌بینی می‌کند. تحمل ابهام، اهمال‌کاری ناشی از خستگی جسمی- روانی را به صورت معنی‌دار پیش‌بینی می‌کند. همچنین بین دانشجویان دختر و پسر از نظر اهمال‌کاری تحصیلی، باورهای فراشناختی، تنظیم هیجان و تحمل ابهام تفاوت معنی‌داری وجود ندارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Relationship of Academic Procrastination with Metacognitive Beliefs, Emotion Regulation and Tolerance of Ambiguity in University Students

چکیده [English]

Procrastination is one of effective factors in students' academic performance. This research carried out to investigate the relationship of academic procrastination with metacognitive beliefs, emotion regulation and tolerance of ambiguity. The research method was descriptive-correlational and its population was all students at university of Isfahan, 120 of whom were selected by multistage simple random sampling method. The Sevari academic procrastination questionnaire (with dimensions of deliberating procrastination, procrastination causing physical-mental and procrastination causing without programming), the Wells & Cartwright-Hatton metacognitive beliefs questionnaire, the Gratz & Roemer difficulties in emotion regulation scale and the Ahmadpour Mobarakeh tolerance of ambiguity scale were used for data gathering. Descriptive statistics including mean, and standard deviation and inferential statistics comprising Pearson correlation, simultaneous regression and independent t-test were used for data analysis. Results showed that there is a significant positive relationship between the total academic procrastination and procrastination causing physical-mental (more procrastination) with metacognition beliefs (more negative metacognitive beliefs), emotion regulation (difficulty in emotion regulation) and tolerance of ambiguity (low tolerance of ambiguity). There is a significant positive relationship between the deliberating procrastination and procrastination causing without programming (more procrastination) with emotion regulation (difficulty in emotion regulation). The emotion regulation significantly predict to total academic procrastination, procrastination causing physical-mental and procrastination causing without programming. The tolerance of ambiguity significantly predict to procrastination causing physical-mental. Also, there is no difference between girl students and boy students in terms of procrastination, metacognition beliefs, emotion regulation and tolerance of ambiguity

کلیدواژه‌ها [English]

  • Academic procrastination
  • Metacognition beliefs
  • Emotion regulation
  • Tolerance of ambiguity