سناریوی دوره دکتری پژوهش محور در چشم انداز بین‌المللی سازی آموزش عالی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه مازندران

10.22034/irphe.2016.706963

چکیده

همزمان با جهانی شدن، تنوع دوره‌های دکتری در جهان آغاز شد و هم اکنون دوره‌های دکتری پژوهش محور در ایران مورد توجه قرار گرفته است. لذا پژوهشگر برای فهم عمیق زوایای این پدیده در ایران، به شیوه پدیدار شناسی در دانشجویان دکتری دوره‌های پژوهش محور از دو گروه تحصیلی علوم انسانی و علوم و مهندسی، ادراک دانشجویان را مورد مداقه قرار داده است. نتایج به دست آمده حاصل از 165 واحد معنایی در سه سطح فردی، سازمانی و محیط حاکی از آن است که اجرای این دوره در ایران با دوره دکتری PhD رایج تفاوت اساسی ندارد و پروژه‌های دکتری تقاضامحور نیست. دانشجویان اغلب بابت نیاز در سطح اجتماعی، خودشکوفایی و نیاز به دانستن وارد دوره شده‌اند و درباره آیین نامه‌ها اطلاع مناسبی نداشته‌اند. به خاطر نبود زیرساخت‌های لازم، فرهنگ غالب (آموزش محوری)، شیوه گزینش دانشجو و برخورد سلبی با دانشجویان در برابر نیازهای دانشجویی، هویت دوره و هویت دانشجو تحت الشعاع قرار گرفته و احساس «دانشجوی دست دوم» بین ایشان رایج است که در ابهام درباره آینده شغلی نیز مؤثر واقع شده است. ساختار نامناسب، ویژگی پروژه‌های در حال انجام، اجتماع علمی موجود، کیفیت برنامه درسی، شرایط اساتید و ویژگی‌های محیط ملی و بین‌المللی، ادراکی برای دانشجویان ایجاد نموده که حاکی از نارضایتی نسبی است و بر اساس تحلیل عقلانیت حاکم بر دوره یعنی «منفعت طلبی»، قابل توجیه است. پژوهشگر پس از استخراج تجربه زیسته دانشجویان، در چارچوب ماتریس سناریوی علم و فناوری در کشور، به روش پیچیدگی سناریوهای ثابت، به تحلیل شرایط موجود پرداخته و توصیه‌هایی برای حرکت به سوی بین‌المللی شدن دوره دکتری پژوهش محور ارائه نموده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Research-oriented Ph.D. Scenarios in perspective of higher education internationalizing

نویسندگان [English]

  • maryam baradaran haghir
  • Ebrahim Salehi Omran

Mazandaran University

چکیده [English]

Along with globalization, diversity of PhD program began in the world and today a research-based PhD program is considered in Iran. So the researcher for understanding the aspects of this phenomenon in Iran, scrutinize the perception of research-oriented PHD students from humanities science and engineering science in two group by Phenomenological approach. The results of 165 semantic units on three levels: individual, organizational and environmental suggests that Implementation of this course in Iran is not fundamentally different in common with PhD course and doctoral projects are not demand-driven. Students often had been entered to the course because of need for social, self-actualization levels and need to know and hadn’t about relevant information about regulations. Due to the lack of necessary infrastructure, dominant culture (teaching-oriented), method of selection of students and negative attitude with them against the students' needs, it overshadowed course identity and the identity of the student and "second-hand student feeling " is common which also been effective on Uncertainty about job prospects. Improper structure, ongoing projects features, the current scientific community, the quality of the curriculum, conditions of professors and national and international environment factor created a perception for students that is indicative of the relative dissatisfaction and is justified based on rational analysis of the period of "self-interest". After extracting the lived experience of students, researchers analyzed the existing conditions within the matrix of the science and technology scenario in Iran by the complexity of fixed scenarios approach and it has provided recommendations to move towards internationalization of research-oriented PhD.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ph.D
  • Ph.D. course
  • research based Ph.D
  • internationalization
  • phenomenology