نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشگاه کاشان

چکیده

ارزشیابی دانشجویان از اساتید یکی از ابزارهای رایج دانشگاه‌ها برای بهبود کیفیت تدریس در کلاس‌های درس است. از آنجا که در نظام آموزش عالی ایران از ارزشیابی‌های دانشجویی برای ترفیع سالیانه، تمدید قرارداد یا تبدیل وضعیت و ارتقای مرتبه علمی اساتید نیز بهره‌برداری می‌شود تحلیل و تفسیر صحیح نتایج این ارزشیابی‌ها اهمیت مضاعف دارد. این پژوهش طولی که از نوع مطالعه پانلی است ارتباط میان نمرات دانشجویان را با ارزشیابی آنها از استاد در نیمسال‌های بعد مورد واکاوی قرار داده است. جامعه آماری پژوهش را بیش از 200 هزار جفت «نمره پایان‌ترم دانشجو-نمره ارزشیابی استاد» تشکیل داده که از دانشجویان شاغل به تحصیل دانشگاه در شرایط آموزش حضوری پیش از کرونا به دست آمده‌اند. پس از شرط‌گذاری و غربال داده‌ها، تحلیل نهایی روی نمره-ارزشیابی‌های 3098  نفر دانشجو طی چهار نیمسال به عنوان نمونه تحقیق انجام شده است. تحلیل رگرسیونی مدل اثرات تصادفی نشان داد که با یک واحد افزایش در نمره پایان‌ترم دانشجو، نمره ارزشیابی او از تدریس استاد در نیمسال بعدی حدود پنج درصد افزایش می‌یابد.   
 

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

A Longitudinal Study of the Relationship between Students' Final Grade and their Evaluation of Professors' Teaching in the Next Semesters

نویسنده [English]

  • SeyedAhmad Madani

university of kashan

چکیده [English]

Student evaluation of professors is one of the common tools of universities to improve the quality of teaching in classrooms. Since in Iran's higher education system, student evaluations are used for annual promotion, contract extension or change of status, and the promotion of professors' scientific rank, the correct analysis and interpretation of the results of these evaluations is of foremost importance. This longitudinal research, which is a panel study, has analyzed the relationship between students' grades and their teacher's evaluation in the following semesters. The statistical population of the research was made up of more than 200,000 pairs of "Student's Final Grade-Teacher's Evaluation Grade" which were obtained from students in the conditions of face-to-face education before the pandemic. After conditioning and sifting the data, the final analysis has been done on the grades-evaluations of 3098 students during four semesters as a research sample. The regression analysis of the random effects model showed that with a one-unit increase in the final grade of the student, his/her evaluation grade of the teacher's teaching in the next semesters increases by about five percent. Additional analyzes showed that the grade can create a special mental attitude in the student, which can affect the student's evaluation of the professor even three semesters later. It seems that university administrators, educational councils, and university admissions boards should revise the guidelines for calculating and interpreting data from student evaluations, taking into account the various consequences of grade inflation at the university level.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Higher education
  • student evaluation of teaching
  • quality of teaching
  • professor evaluation
  • academic achievement